Birim

Firmamızın faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerler

 

Birim ÇYS sorumlusu

Birimlerde çevre konusunda birim yöneticisini temsil eden çalışanı. Yönetim merkezinde bu sorumluluk Yönetim ÇYS temsilcisi tarafından üstlenilir.

 

Birim yöneticisi

Bir birimin en üst düzeydeki yönetim sorumlusu.

 

Çevre

Kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içine alan ortam.

 

Çevre boyutu

Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

 

Çevre etkisi

Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

 

Çevre politikası

Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak; faaliyet, çevre amaç ve hedeflerine çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

 

Çevre yönetim sistemi (ÇYS)

Genel yönetim sisteminin; çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemleri de içine alan parçasıdır.

 

İlgili taraflar

Kuruluşun çevre performansı ile ilgilenen, ya da bu performanstan etkilenen grup veya şahıslar.

 

Prosedür

Bir faaliyetler bütünün veya bir sürecin nasıl yapılması gerektiğini anlatan doküman.

Tetkik

Faaliyet veya faaliyetlerle bağlantılı sonuçların, planlanan düzenlemelere uygunluğunu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulandığını, kuruluşun politikasını ve hedeflerini gerçekleştirmek için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme.

 

 

Uygunsuzluk

Doğrudan yada dolaylı olarak, hastalık, malın zarar görmesi, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek yönetim sistemi performansından, kanunlardan, işlemlerden, uygulamalardan ve çalışma standartlarından veya benzerlerinden herhangi bir sapma.

 

Yönetim ÇYS temsilcisi

Çevre yönetim sistemleri ve birimlerinin tümüne yönelik olarak Genel Müdür’ü temsil yetkisine sahip çalışanı.