Çevre Görevlisi Hizmeti

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek Madde 2 kapsamında; Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler.

Çevre Görevlisi, tesislerde Çevre Biriminde, firma yönetim temsilcisi ile birlikte çalışmalı, çevre mevzuatı açısından tesisin faaliyetini incelemeli ve varsa uygunsuzlukları tespit etmeli, uygunsuzluklar ile ilgili iyileştirme çalışmaları ile ilgili olarak Çevre Birimi vasıtası ile tesis yönetimini bilgilendirmeli, gerekli olması durumunda uygunsuzluk giderici faaliyetleri düzenlemeli ve bunların yanı sıra gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile ilgili raporlar tutmalıdır.

 

Tesisinize ait faaliyetler sonucu, yasalar açısından eksikliklerin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi işlerini takiben, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve yayımlanacak olan yönetmelikler esas alınarak, firmanız sürekli kontrol ve izleme altına alınacaktır. Bu sayede, firmanızda elde edilen yasalara uygunluk durumu, güncelliğini yitirmeyecek ve faaliyetleriniz sonucunda herhangi bir yasal cezaya maruz kalınmayacaktır.

Yukarıda kısaca bahsetmiş olduğumuz çevre görevlisi hizmeti aşağıdaki hususları içermektedir:

  • Çevre biriminin kurulması ve çalışmalarının yürütülmesi,
  • Mevcut firma faaliyetlerinden doğan yasal sorumluluklarının takip edilmesi,
  • Taslak yönetmelikler konusunda, firma yönetiminin bilgilendirilmesi,
  • Atık yönetimi kapsamında, oluşan atıkların kayıt altına alınması,
  • Atık yönetimi kapsamında, oluşan atıkların ilgili yönetmeliklerde belirtilen şekilde tesisten uzaklaştırılması, (lisanslı firmalara taşıtılması, lisanslı firmalarca bertaraf edilmesi)
  • Firma yönetimini bilgilendirme toplantıları yapılması, (sorumlu müdürle aylık dönemlerde ve firma yönetimi ile dört aylık dönemlerde)
  • Tesiste ara kontroller yapılması, uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, giderilmesi için gerekli çalışmalar hakkında firma yönetiminin bilgilendirilmesi,
  • Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi, uygulanmaması halinde durumunun tutanak ile kayıt altına alınması ve yönetime tebliğ edilmesi,
  • Mevzuat kapsamında ilgili yazışmaları ve gerçekleştirilen çalışmalara ait belgeleri içeren Çevre Dosyası’nın oluşturulması,
  • Bakanlık ve/veya taşra teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek haberli/habersiz denetimler için Çevre Dosyası’nın hazır halde bulundurulması, denetimlere eşlik edilmesi.