ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

Çevre izni:

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni,
Çevre izin belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgeyi,

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)
(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Çevre iznini veya çevre izin ve lisansını vermeye yetkili merciler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;
a) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık,
b) Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, tarafından verilir.

 

e-Çevre İzinleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır. Bu kapsamda izin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) YÖNETMELİĞİ  GEREĞİNCE;

ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı

SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Emisyon İzni

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

Atıksu Deşarj İzni

Atıksu Deşarj Ön İzni

Atıksu Bağlantı İzni/Bağlantı Kalite Kontrol İzni

Derin Deniz Deşarj İzni

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  GEREĞİNCE;

Tehlikeli Madde Deşarj İzni/ Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzni

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Atık Yönetim Planı

Atık Taşıma Lisansı

(Tehlikeli Atıklar, Tıbbi Atıklar, Atık Yağlar, Atık Aküler, Bitkisel Atık Yağlar)

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Ara Depolama Tesisi Lisans İşlemleri

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Atık Akü Geçici Depolama İzni

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN (ÖTL) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geçici Depolama İzni

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP)