1. AMAÇ

 

Çalışanları firmamızın çevre politika ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla gerekli eğitimleri bir plan çerçevesinde sürdürmek, çevreyi etkileyebilecek konularda yetkinliklerini sağlamak.

 

 1. KAPSAM

 

Firmamız’ ın  faaliyet gösterdiği tüm birimlerde  bu prosedür uygulanır.

 

 1. REFERANSLAR

 

ISO 14001 Madde 4.4.2

ÇYS-02 Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi prosedürü

YÖN.PR.05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü

 

 1. TANIMLAR

 

Bakınız ÇYS-06-T01 Çevre Yönetim Sistemi Tanımları

 

 1. SORUMLULUKLAR

 

5.1 Prosedürün onaylanması

 

Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

 

5.2 Prosedürün yürütülmesi

 

Yönetim ÇYS Temsilcisi ve birim ÇYS sorumluları bu prosedürün yürütülmesinden sorumludur.

 

 1. PROSEDÜR

 

6.1 Görevlere ilişkin çevre yetkinlik gereklerinin tespiti

 

Birimlerdeki çevre üzerinde önemli etkiler yapabilecek tüm pozisyon ve görevlerin her biri için gerekli çevre yetkinlik koşulları tanımlanmalıdır. Çevre uygulamaları ile ilişkileri açısından yaklaşıldığında benzer özellikler gösteren pozisyon ve görevler bir araya getirilerek yetkinlik koşullarının bunlar için tek seferde tanımlanması söz konusu olabilir.

 

Tüm görevlerde çevre konuları hakkında genel bilgi sahibi olmak ve firmamızın ÇYS prosedür ve uygulamalarının bilinmesi ön koşuldur ve bu konuların yetkinlik gereklerinin içinde tekrar tekrar belirtilmesine gerek yoktur.

 

Görevlerin yetkinlik gereklerinin tanımlaması asgari seviyede şunları içermelidir:

 • Gerekli olan uzmanlık formasyonu (sahip olunması gereken diploma, sertifika, vb.)
 • Alınmış olması gereken özel eğitimler
 • Tecrübe seviyesi

 

Görevlerin yetkinlik gerekleri tespitleri ile o görevlerle ilişkili ÇYS-02 Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi prosedürüyle oluşturulan çevre etkileri analizlerinin tutarlılığı sağlanmalıdır.

 

Birimde yeni bir görev oluştuğunda veya mevcut görevin uygulama içeriğinde bir değişiklik olduğunda, o görev için yetkinlik gerekleri tespiti çalışması tekrarlanmalıdır.

Aynı şekilde, çevre boyut ve etkileri değerlendirmelerinde olabilecek değişikliklerden sonra ilgili görev yetkinlikleri de gözden geçirilmelidir.

 

Görevlerin yetkinlik tespitleri ÇYS-04-F01 Görevlere İlişkin Çevre Yetkinlik Gerekleri formu kullanılarak SEÇ sorumlusu tarafından yapılır. SEÇ sorumlusu bu çalışmayı yaparken endüstri standartları, yasal yaptırımlar, müşteri beklentileri, firmamızın uygulama standartları, ilgili yöneticilerin ve görev sahiplerinin görüş ve düşüncelerini göz önünde bulundurur.

 

Yapılan çalışma ve revizyonlar birim yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra Yönetim ÇYS Temsilcisine iletilir. Yönetim ÇYS Temsilcisi gerekli gördüğü düzeltmelerin yapılması talebinde bulunabilir. Kayıtlar birim ÇYS sorumlusu tarafından saklanır.

 

 

6.2 Personel çevre yetkinliğinin tespiti

 

Firmamızın birimlerinde çalışan personelin çevre konularında yetkinliği tespitinde şu başlıklar altında irdeleme yapılır:

 • Çevre konuları hakkında genel bilgisi
 • çevre politikası, prosedürleri ve uygulamaları hakkında bilgisi
 • Uzmanlık formasyonu
 • Tecrübesi
 • Sorumlu olduğu görev(ler) kapsamında çevreye ilişkin özel bilgi ve becerileri

 

Birimde görevleri çevre üzerinde önemli etkiler yapabilecek tüm çalışanları için ÇYS-04-F02 Personel Çevre Yetkinliği Formu kullanılarak personel yetkinliğinin derecesi kayıt altına alınır. Bu çalışma esnasında ilgili kişinin geçmiş tecrübesi ve kişisel beyanı, daha önce almış olduğu eğitimler ve bunlara ilişkin kayıtlar, ve yöneticisinin görüşü baz alınır.

 

Çalışanların birden fazla görevin sorumluluğunu almış olabileceğine dikkat edilmelidir. Böyle durumlarda yetkinlik tespiti yapılırken çalışanın tüm görev sorumlulukları ele alınmalıdır. Ayrıca görev değişiklikleri veya görev içeriğinde değişiklikler söz konusu olduğunda ilgili kişi için yapılan çalışma gözden geçirilmelidir.

 

Oluşturulan kayıtlar ÇYS sorumlusu tarafından muhafaza edilir. Kişilere ait ilgili diğer kayıtların (sertifikalar, eğitim belgeleri, vb.) bir kopyası da mümkün olduğunca ilişikte saklanmalıdır.

 

6.3 Eğitim ihtiyacının tespiti ve eğitim planlaması

 

Görevlere ilişkin çevre yetkinlik gerekleri ile personel çevre yetkinliklerinin karşılaştırılması suretiyle eğitim ihtiyaçlarının envanteri çıkarılır. Ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması amacıyla eğitim planları yapılmalıdır. Eğitim planları şunları içermelidir:

 • Eğitimin içeriği
 • Süresi
 • Ne zaman ve nerede gerçekleştirileceği
 • Nereden sağlanacağı (dahili de olabilir)
 • Kimlerin katılacağı

 

Eğitim planları yapılırken çalışanların formasyonu ve görevleri ile ilişkili çevre boyut ve etkileri dikkate alınmalıdır.

 

Eğitimlere ilişkin tüm faaliyetler kalite yönetim sisteminde yer alan YÖN.PR.05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü’ ne göre sürdürülür.

 

6.4 Bağlı dokümanlar

 

 • ÇYS-04-F01 Görevlere İlişkin Çevre Yetkinlik Gerekleri Formu
 • ÇYS-04-F02 Personel Çevre Yetkinliği Formu
 • Eğitim Planları