1. AMAÇ

 

Firmamızın tüm birimlerinde sürdürülmekte olan faaliyetlere ilişkin çevre mevzuatının ve ilgili olunan diğer yapılarca oluşturulan regülasyonların takip edilebilmesi, olası değişikliklerden zamanında haberdar olunabilmesi ve birimleri ile ilişki halinde bulunulan diğer ilgili taraflara bu bilgileri iletebilmek.

 

  1. KAPSAM

 

Firmamızın  faaliyet gösterdiği tüm birimlerde  bu prosedür uygulanır.

 

İlgili yasal mevzuatın dışında, aşağıda belirtilen ve bunların benzerleri de bu prosedür kapsamında ele alınır (firmamızın uygulamalarıyla ilgili olan kısımlarıyla):

  • Mahalli idarelerin çevre regülasyonları
  • İşveren kuruluşların talep etmiş oldukları çevre uygulamaları
  • Firmamızın uyacağını (kısmi de olsa) beyan ettiği (firma içi beyan veya firma dışına beyan) çeşitli kuruluşların çevre regülasyonları (Meslek odaları, ulusal ve uluslararası çeşitli birlikler ve örgütlenmeler, vb.)

 

Firmamızın içinde veya ilgili üçüncü taraflarla mevzuat ve diğer şartlara ilişkin yapılması gerekli iletişimin yöntemleri ÇYS-05 ÇYS İletişimi prosedüründe ele alınmaktadır.

 

  1. REFERANSLAR

 

ISO 14001 Madde 4.3.2

ÇYS-05 ÇYS İletişimi prosedürü

 

  1. TANIMLAR

 

Bakınız ÇYS-06-T01 Çevre Yönetim Sistemi Tanımları

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SORUMLULUKLAR

 

5.1 Prosedürün onaylanması

 

Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

 

5.2 Prosedürün yürütülmesi

 

Birimlerin sadece kendi bölgelerinde geçerli olacak regülasyonlar için (örneğin bir iş alanında  işverenin yönetmelikleri veya o yerin mahalli kuralları) ilgili birimin ÇYS sorumlusu bu prosedürü uygular.

 

Firmamızın  genelinde geçerliliğe sahip yasal yükümlülükler ve diğer şartların takibinden ise Yönetim ÇYS temsilcisi sorumludur.

 

  1. PROSEDÜR

 

6.1 Merkez teşkilatında mevzuat takibi

 

Yönetim ÇYS temsilcisi firmamızın  tüm faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak bu prosedür kapsamında belirtilen çevre şartlarının öncelikle bir envanterini çıkarmakla sorumludur.

 

Çıkarılan envanter ÇYS-03-F01 Çevre Mevzuatı ve Diğer Şartlar Doküman Listesi formu kullanılarak kayıt altında tutulur.

 

Bu envantere girmesi gerekli görülen tüm kalemlerin bir kopyasının firmamızın Merkezinde mevcut bulundurulması sağlanır. Bulundurulacak kopya fiziksel formatta temin edilip saklanacağı gibi elektronik ortamda da temin edilip saklanabilir.

 

İlgili mevzuat veya regülasyonun sadece bir kısmı firmamızın faaliyetleri ile ilişkili ise ve eğer bütünlüğün bozulması endişesi de taşınmıyor ise bu dokümanın sadece  ilgili kısımları temin edilip saklanabilir.

Takip edilen harici dokümanların revizyonlarının takibi düzenli olarak yapılmalıdır. Bunun için çeşitli iletişim kanalları kullanılabilir : Resmi gazete, basın, internet, çeşitli organizasyonların bülten ve periyodikleri, vb.

 

Revizyona uğradığı öğrenilen bir dokümanın son hali en kısa sürede temin edilerek arşiv sistemine dahil edilmelidir.  Ayrıca getirilmiş olan yeniliklerin tespiti yapılmalı ve ilgili tüm birimlere ÇYS-05 ÇYS  İletişimi prosedürüne uygun olarak bilgilendirme yapılmalıdır.

 

Geçerliliği ortadan kalkan dokümanlar (eski revizyonlar) arşivden çıkarılır. Arşiv dışına çıkan dokümanlar imha edilir veya saklanması gerekiyorsa kullanıcıların erişimi engellenecek şekilde saklanır.

 

Bulundurulan tüm çevre mevzuat ve diğer şartlarının saklanmasından ve kolaylıkla erişilmesinden Yönetim ÇYS Temsilcisi sorumludur. Yönetim ÇYS Temsilcisi bu arşiv görevini yerine getirirken kullanacağı yöntemler hususunda serbesttir.

 

6.2 Merkez dışı birimlerde mevzuat takibi

 

ÇYS-05 ÇYS İletişimi prosedürüne uygun olarak birim ÇYS sorumlusuna Yönetim ÇYS Temsilcisi tarafından aktarılan dokümantasyonun haricinde kalan ve o birimi ilgilendiren mevzuat ve diğer şartları kapsayan dokümantasyonun takibi ve muhafazası 6.1 maddesi paralelinde birim ÇYS sorumlusu tarafından yerine getirilir.

 

ÇYS-03-F01 Çevre Mevzuatı ve Diğer Şartlar Doküman Listesi formu merkez dışı birimlerde de o birim için düzenlenerek kullanılır.

 

6.3 Bağlı dokümanlar

 

  • ÇYS-03-F01 Çevre Mevzuatı ve Diğer Şartlar Doküman Listesi

 

  1. REVİZYON KAYITLARI

 

Tarih Rev. Açıklama

Sorumlu