ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- AMAÇ VE KONU

Bu sözleşme, bir taraftan EnviroTR ÇEVRE MÜHENDİSLİK LAB. HİZ. SAN. TİC LTD. ŞTİ (DANIŞMAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ………………………………..(İŞLETME olarak anılacaktır) arasında yapılan Çevre Danışmanlık Firması Hizmet Alım sözleşmesinin şartlarını belirler. 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereği DANIŞMAN ve İŞLETME arasındaki ilişkiyi düzenler.

MADDE 2- KAPSAM

Sözleşmenin konusu işverene ait MERSİN ili, YENİŞEHİR İlçesi sınırları içinde bulunan EnviroTR ÇEVRE MÜHENDİSLİK LAB. HİZ. SAN. TİC LTD. ŞTİ Çevre Danışmanlık Firmasından 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereği Çevre Yönetim Hizmeti alacak olan ………………………………’ın görev, yetki, sorumlulukları ile DANIŞMANIN görev, yetki, sorumluluklarını kapsar.

MADDE 3-TARAFLAR

Taraflar yasal ikametgâhlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır.

DANIŞMAN:

Adı Soyadı:

Ticari Unvanı:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

İŞLETME:

Adı Soyadı:

Ticari Unvanı:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

MADDE 3- TANIMLAR

12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” 4. Maddesinde belirtildiği üzere;

 1. a) Çevre danışmanlık firmaları: Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti yeterliği alan kuruluşları,
 2. b) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevliyi,

ifade eder.

MADDE 4- DANIŞMANIN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİ

 1. a) İŞLETME bünyesinde;

1)      Çevre Yönetim Hizmeti Alım Sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle,

2)      Çevre Yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

3)      Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

4)      Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

5)      Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

6)      Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek, muhafaza edilmesini sağlamakla,

7)      Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

8)      Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon şemasını oluşturmakla,

9)      Çevre ile ilgili uyarıcı levhaların asılmasını sağlamakla,

10)  Çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

 1. b) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
 2. c) İŞLETMENİN, Çevre ve Orman Bakanlığı veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

1)      Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

2)      İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

ç) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,

 1. d) İŞLETMENİN;

1)      Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,

2)      Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir,

tam gün Çevre Görevlisi çalıştırmakla,

 1. e) İŞLETMENİN çevre mevzuatına uygun olarak hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamakla,
 2. f) İŞLETME ve DANIŞMAN arasında iletişimin sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Çevre Görevlisi görevlendirmekle,

yükümlüdür.

MADDE 5- İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI

 1. a) DANIŞMAN tarafından görevlendirilen Çevre Görevlisinin İŞLETMEYE gidiş-dönüş yol giderlerini ve standartların altında olmamak kaydıyla görev yerindeki her türlü ulaşım, yemek ve barınma giderlerini karşılamakla,
 2. b) Faaliyetini sürdürülebilmesi için DANIŞMAN ve DANIŞMAN tarafından görevlendirilen Çevre Görevlisine gerekli çalışma ortamı, bilgi, belge ve donanım sağlamakla,
 3. c) DANIŞMANA bağlı olmayan nedenlerden dolayı sözleşmeye ilişkin faaliyetin sona ermesi halinde yapılan sözleşme süresi boyunca belirlenen ücreti her ayın başında DANIŞMANA nakden ve defaten ödemekle,

yükümlüdür.

MADDE 6- ÜCRET VE ÖDEME

 1. a) Söz konusu DANIŞMANIN Çevre Yönetim Hizmetinden dolayı sözleşme dönemi süresince alacağı aylık ücret …… (Yalnız ……) TL olup, işveren tarafından her ayın başında nakden ve defaten ödenecektir.
 2. b) KDV, stopaj, harç ve diğer yasal yükümlülükler ücrete dahil değildir.
 3. c) Çok yıllı sözleşmeler için belirlenecek yıllık ücret artışında; TMMOB tarafından açıklanan ücretler arasındaki artış oranı esas alınır.
 4. d) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuattaki hükümler uygulanır.
 5. f) Sözleşmede yazılı ücret yalnızca Çevre Yönetim Hizmeti içindir. Sözleşmede yer almayan işler istenmesi halinde DANIŞMANA, kayıtlı olduğu Oda’nın açıkladığı asgari ücretten az olmamak koşuluyla, ayrı ücret ödenecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. a) DANIŞMAN veya İŞLETME 90 gün önceden geçerli nedenle feshi ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.
 2. b) DANIŞMAN veya İŞLETME sözleşmeyi 90 gün önceden geçerli nedenle feshi ihbarda bulundan feshetmesi halinde …… (Yalnız ……..) TL ücreti nakden ve defaten karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.
 3. c) Belgenin feshi halinde taraflar, bu durumu Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirmek zorundadırlar.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme …/ …/ … ve …/ …/ … tarihleri arasında geçerlidir.

MADDE 9- ÇEŞİTLİ KONULAR

 1. a) İşbu sözleşme …./…./……. tarihinde ………………. adresinde bir asıl ve iki suret olmak üzere hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.
 2. b) İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda ilgili 4857 sayılı yasanın hükümleri geçerlidir.
 3. c) İşbu sözleşmenin damga vergisi sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ilgili vergi dairesine İŞLETME tarafından nakden ödenir.

MADDE 10- YENİLEME

Sözleşmede konu edilen maddelerle ilgili mevzuattaki oluşacak değişikliklere göre bu sözleşme yeni düzenlemeye uygun hale getirilir.

MADDE 11- İHTİLAFLAR

Bu sözleşmede 11 maddeden ibaret olup, bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar halinde MERSİN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İŞLETME DANIŞMAN