DEŞARJ İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir.

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile derin deniz deşarjı konulu çevre izinlerinde; Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı,  Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilidir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

Hiç bir surette proses sonucu açığa çıkan suyun alıcı ortama deşarj edilmesi uygun ve yasal bir durum değildir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden belirlenmiş ağır cezalar uygulanmaktadır. Bu nedenle uygun arıtma sistemini kurarak yönetmelikte belirtilen alıcı ortama deşarj kriterlerini sağlayarak ve gerekli izinleri alarak alıcı ortama deşarj etmeleri mümkündür. Atıksuyun alıcı ortama direk verilmesi ağır cezai müeyyideri beraberinde getirmektedir.

 

 

DEŞARJ ÖN İZİN İŞLEMİ(DEŞARJ ÖN İZNİ)

Deşarj Ön İzni, işletme faaliyete geçmeden önce alınır. Deşarj izninin (Deşarj İzin Belgesi) işletmenin faaliyete geçmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde alınması zorunludur.

16.12.2003 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yeralan tesisler için Bakanlıkça yapılmış olan Atıksu Arıtma Tesis Proje Onayı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı, Deşarj Ön İzni yerine geçer.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı’nın iptal edilmesi halinde Deşarj Ön İzni’de iptal edilmiş sayılır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetlerde; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı, Deşarj Ön İzni yerine geçer.

Deşarj Ön İzni, 13.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Türk Çevre Mevzuatı’na girmiştir.