DEŞARJ İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-    Başvuru dilekçesi

 

2-    Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir)

 

3-    Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı)

 

4-    Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi

 

2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümleri gereğince;

  • 27 Nisan 2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı gerekmektedir. Proje onayı olmayan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı başvurusu istenecektir.
  • 27 Nisan 2004 tarihinden önce kurulmuş veya proje ihalesi yapılmış ancak inşaatı başlamamış olan atıksu arıtma tesisleri bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır. Ancak; işletmeler bu tarihinden önce atıksu arıtma tesislerini kurduklarını, proje ihalesini yaptıklarını veya inşaatına başladıklarını resmi bir belge ile ispatladıkları taktirde; deşarj izin işlemleri için, atıksu arıtma tesisine ait proje raporu ve atıksu arıtma tesisine ait planların bulunması yeterli olacaktır.

 

5-    Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu)

  • Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir
  • Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacaktır

 

6-    İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi.

Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek

 

7-    Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair belge, makbuz v.s.

 

8-    Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler

 

9- ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı

 

10-  A)İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni  VARSA başvuru dosyasına eklenecek

 

  1. B) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni YOKSA

 

  • 12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.)
  • 12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat ruhsatı dosyaya eklenecektir

 

11- Gelecek 5 yıl için öngörülen değişikliklere ilişkin bilgiler

 

12- İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname

 

13-  İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri, arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.)