Orman sayılan alanlar dışında madencilik faaliyetleri yapılan alanlarda faaliyet gösteren yatırımcılar DYKP hazırlatarak onaylatmak zorundadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiye bu bölümden ulaşabilirsiniz.

* Doyağa yeniden kazandırma ve kandırma planı nedir?

Doğaya yeniden kazandırma: Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanarak ve projesine uygun olarak ıslah edilmesini, ilgili mevzuatta yer alan çevre ile uyumlu hâle getirmeyi ve rehabilitasyonu,

Doğaya yeniden kazandırma planı: Doğaya yeniden kazandırma işleminin tümünü içeren çalışmaları,

* Doyağa yeniden kazandırma planını hangi maden alanları için hazırlanmak zorundadır?

Orman sayılan alanlar, tarım veya mera alanları, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olan madencilik faaliyetleri, su kaynaklarının korunması ile ilgili mevzuata uyulması şartı ile baraj ve gölet projelerinde rezervuar altında kalacak alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılması amacıyla doğaya yeniden kazandırma planı hazırlanır.

* Madencilik faliyeti yaptığım alanda herhangi bir ağaç yada bitki örtüsü bulunmamaktadır. Tamamen kayalık ve çorak olan bu alan içinde doğaya yeniden kazandırma planı yaptırmam gerekirmi?

Bir faaliyet sırasında doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılacak alanın kullanım öncesi dönemde çoraklık ve verimsizlik gibi olumsuz nitelikler taşıyor olması, alanda doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılmaması için gerekçe olarak gösterilemez.

* Doyağa yeniden kazandırma planını çalışmalarını madencilik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, saha kapatılmadan öncemi yapmam gerekiyor?

Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet süresince devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini müteakip son bulur.

* Arama ruhsatı olan sahalar için doğaya yeniden kazandırma planı hazırlanırmı?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan sahalarda yapılacak arama faaliyetlerinde doğaya yeniden kazandırma çalışmasının yapılması gerekmez. Ancak arama süresi bitiminde arama ruhsatı sahibinin işletmeye geçmemesi durumunda, yapacağı arama faaliyetleri sonucu topoğrafyası bozulan sahanın, Yönetmelik hükümlerine göre eski durumuna uygun hâle getirileceğine dair yazılı taahhüdü ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne vermek ve sahayı altı ay içerisinde taahhüde uygun olarak düzenlenmekle yükümlüdür.

* Yeniden kazandırma çalışmalarını ne zaman bitirmek zorundayım?

Doğaya yeniden kazandırma çalışması işletmeci tarafından faaliyet alanında tüm işletme faaliyetleri tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde son işlemler uygulanarak bitirilir.

Çalışmaya uygun olarak doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılan alan, iki yıla ilaveten üç yıl veya madenin cinsine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında verilen izleme süresince amacına uygun olarak izlenir ve bu süreç sonunda işletmeci tarafından terk edilir.

* Ruhsat alanının devredilmesi veya iptali halinde uygulanacak prosedür nedir?

Ruhsatın devredilmesi durumunda söz konusu alanın doğaya yeniden kazandırılması sorumluluğu yeni ruhsat sahibi için de aynen geçerlidir. Aynı ruhsat ile farklı işletmecilerin çalışması durumunda, sahaların doğaya yeniden kazandırılması sorumluluğu ruhsat sahibine aittir.

Ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi, alanın doğaya yeniden kazandırılması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İptal edilen ruhsatın sahibi iptal öncesi işletilen alanın doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını ruhsat iptal kararının tebliğinden sonraki altı ay içerisinde bitirmekle yükümlüdür.

* Doğaya Yeniden Kazndırma Planını kimler hazırlar?

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı’nı Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇED Yeterliliği almış firmalar tarafından hazırlanmaktadır. Yeterliliği olamayan firmalar bu planı hazırlamaya yetkili değildir.