Emisyon İzni / Emisyon Ön İzni Uygulama Yöntemi

 

 

Çalışmaları ve yapısı nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan tesislerin kurulması ve işletilmesi için, planlama aşamasında Emisyon Ön İzni ve işletme aşamasında Emisyon İzni alınması gerekir. Birden fazla tesisi olan işletmelerin emisyon ön izin/izin işlemleri işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tesislerin tümü birlikte değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır.

Sanayi tesislerinden emisyon izni alacak tesisler STKHKKY Ek-8 A ve B listelerinde verilmiştir.

– Ek-8 Liste A da yer alan tesislerin Emisyon İzni, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilir. Bakanlık bu yetkisini taşra teşkilatına devredebilir.

– Ek-8 Liste B de yer alan tesislerin Emisyon İzni, Valilik tarafından verilir.

 

Emisyon Ön İzni

Çevresel Etki Değerlendirmesi mevzuatı kapsamında yer alan tesisler için ÇED mevzuatına göre alınan tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belge veya belgeler Emisyon Ön İzni yerine geçer. Tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belgelerin iptal edilmesi halinde Emisyon Ön İzni de iptal edilmiş sayılır.

ÇED mevzuatı kapsamında yer almayan ancak bu SKHKK Yönetmeliğinin Ek-8, A ve B listelerinde yer alan tesisler emisyon ön iznine tabidir. Tesislerde yapılması planlanan kapasite artışı ya da proses ya da yakıt değişiklikleri emisyon ön izni kapsamında değerlendirilir.

Emisyon Ön İzni tesislerin planlama aşamasında verilir.

Emisyon Ön İzni, yetkili merci tarafından tesisin çevrede oluşturabileceği etkilerin değerlendirilmesine esas teşkil edecek bilgi ve belgeler sağlanmışsa ve tesisin çevre üzerine olabilecek zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirin alınacağı öngörülüyor ve taahhüt ediliyorsa verilir.

SKHKK Yönetmeliği Ek 8, Liste A ve B de yer alan tesislerin işletmecisi/işletme sahibi Emisyon Ön İzni almak için bir dilekçe ile istenen belgeler ve ilgili düzenlemelerde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Emisyon Ön İzin Başvuru Formunda belirtilen dokümanlarla birlikte Valiliğe başvuru yapar.

Valilik tarafından emisyon ön izin dosyası ve dokümanlar incelenir. Dosya eksik veya yetersiz bulunursa dosyanın tamamlanması için işletme yetkililerine üç aya kadar ek süre verilir. Sürenin bitiminde işletme yetkilileri tarafından emisyon ön izin dosyasında belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması halinde dosya ile ilgili işlem ve değerlendirmeler iptal edilerek dosya işletme yetkililerine iade edilir.

Dosya tamamlandıktan sonra, sadece SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A da yer alan tesisler için tesis sahibi tesisin kurulacağı bölgede dağıtımı yapılan ve yurt çapında yüksek tirajlı yayın yapan en az bir gazete ile bir yerel gazetede ilan verir.  İlanda; tesisin yeri, üretimi, kapasitesi ve kullanacağı yakıt türü, itiraz süresinin on beş gün olduğu, izin başvurusunun ve eklerinin ne zaman ve nerede inceleneceği, itirazların inceleme süresi içerisinde yapılması gerektiği hususu ve itirazın yapılması gereken makam, itiraz sahibi hazır bulunmasa bile gerekçeli itirazların değerlendirileceği ve değerlendirme tarihi, yüz kişiden fazla itiraz sahibi varsa kararın ilan yoluyla tebliğ edilebileceği belirtilir. Tesis için yapılan itirazlar Valilik tarafından değerlendirilir ve emisyon ön izin dosyasına eklenir. Valilik itirazları değerlendirirken gerekli gördüğünde itiraz edenler ve faaliyet sahibi ile görüşür. İtiraz süresinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

Dosya tamamlandıktan sonra tesis SKHKK Yönetmeliği Ek-8, Liste B de yer alıyor ise Valilik tarafından yirmi işgünü içerisinde değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır. SKHKK Yönetmeliği Ek-8, Liste B de verilen tesislerin izni, Valilik tarafından verilir. Tesis Ek-8, Liste A da yer alıyor ise Valilik tarafından dosya Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık tarafından kırk işgünü içerisinde değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır. Belirtilen süre, dosya Bakanlığa ulaştıktan sonra başlar. Eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler buna dahil değildir. Emisyon Ön İzni için belge düzenlenmez.

*** 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilecek ruhsatlar için, SKHKK Yönetmeliği söz konusu edilen Emisyon Ön İzninin alınması şarttır.

*** İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin mevzuat kapsamında I. Sınıf olarak tanımlanan tesisler/işletmelerden Emisyon Ön İzni verilen İşletmeler/tesisler deneme iznini alarak üretime geçilmesini takiben bir yıl içinde Emisyon İzni için başvurmazlar ise Emisyon Ön İzni kendiliğinden geçersiz sayılır.

 

Emisyon izni başvurusu

SKHKK Yönetmeliği Ek-8, Liste A ve B de yer alan tesislerin, işletmecisi/işletme sahibi Emisyon İzni almak için bir dilekçe ile istenilen belgeler ve ilgili düzenlemelerde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Emisyon İzin Başvuru Formunda belirtilen dokümanlarla birlikte Valiliğe başvuru yapar.

Başvuru Valilikçe; yirmibeş işgünü içerisinde incelenir. Dosya eksik ve yetersiz bulunursa dosyanın tamamlanması için işletme yetkililerine tesisin kapasitesi dikkate alınarak süre verilir. Sürenin bitiminde işletme yetkilileri tarafından emisyon izin dosyasında belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması halinde dosya ile ilgili işlem ve değerlendirmeler iptal edilerek dosya işletme yetkililerine iade edilir.

Emisyon izni alınması sırasında yapılabilecek itirazlar, ÇED sürecinde, Emisyon Ön İzni alma safhasında yapılmamışsa dikkate alınmaz. Ancak tesisin kurulması esnasında veya daha sonra tesisin kurulu bulunduğu yörede yapılan ölçümlere dayalı olarak tesisten öngörülemeyen çevre kirlenmesinin ortaya çıkması halinde yetkili merci tarafından emisyon izni verilmez.

SKHKK Yönetmeliği Ek-8, Liste A ve B de yer alan tesis, çalışma usul ve esasları Valilikçe belirlenen en az bir üyesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanı olmak üzere Valilikçe oluşturulan Komisyon tarafından SKHKK Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yerinde incelenir, hazırlanan teknik rapor Emisyon İzni Dosyasına eklenir. Valilik tarafından gerekli görülmesi halinde, diğer ilgili kurum/kuruluşlardan teknik eleman talep edilebilir.

 

Emisyon izni dosyasının incelenmesi ve karar verilmesi

İşletme SKHKK Yönetmeliği Ek-8, Liste B de ise, hazırlanmış olan Emisyon İzin Dosyası Valilik tarafından SKHKK Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başvuru evraklarının tam olarak sunulmasından sonra otuz iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Uygun bulunması halinde Emisyon İzni Valilik tarafından verilir. Eksikliklerin tamamlanması için geçen süreler belirtilen süreye dahil değildir.

İşletme SKHKK Yönetmeliği Ek-8, Liste A da ise Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanmış olan emisyon izin dosyası Valilik tarafından oluşturulacak komisyonca incelenerek uygun bulunması halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından emisyon izin dosyası SKHKK Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başvuru evraklarının tam olarak Bakanlığa sunulmasından sonra elli işgünü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Gerekli hallerde yerinde inceleme yapılır. Belirtilen süreler, dosya Bakanlığa ulaştıktan sonra başlar. Eksikliklerin tamamlanması için geçen süreler belirtilen süreye dahil değildir. Uygun bulunması halinde Emisyon İzni Bakanlık tarafından verilir.

İzin vermeye yetkili merci, gerekirse konu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşların da görüşünü alır.

Sunulan dokümanlar ticari ve endüstriyel sırları ihtiva ediyorsa işaretlenerek ayrı bir grup halinde sunulur. Bu durumda diğer dokümanların işletmenin çevreye olan etkilerini açıkça ortaya koyacak özellikte olmasına dikkat edilir.

 1. e) Söz konusu işletmeye ait başvuru evraklarının yetkili merci tarafından değerlendirilmesinden sonra, yetkili mercinin cevabi yazısının tarihi esas alınarak, bir yıl içerisinde İşletme yetkilileri tarafından emisyon izin dosyasında belirtilen eksikliklere ilişkin herhangi bir cevabi yazı, bilgi, belge gönderilmemesi halinde dosya ile ilgili işlem ve değerlendirmeler iptal edilerek dosya işletme sahibine iade edilir. Emisyon izin dosyası hakkında yetkili mercinin ilk görüş yazısının tarihi esas alınarak iki yıl sonunda eksiklerin tamamlanmaması halinde de dosya iade edilir. Bu durumlarda emisyon ve hava kalitesi ölçümleri de tekrarlanarak emisyon iznine yeniden başvurulması gerekir. Bu işlemler Valilikçe takip edilir. Dosya iade tarihi esas alınarak bir yıl içerisinde işletme yetkilileri başvuruda bulunur. Bu uygulama mevcut tesisler için geçerlidir.

 

Emisyon izni belgesi verilmesi

Emisyon İzni verilmesine karar verildikten sonra emisyon izni emisyon izni belgesi ile belgelendirilir ve belge İşletmeci/İşletme sahibine verilir. Emisyon İzin belgesi muhtevası ve gerekli hususlar yetkili merci tarafından belirlenir. Emisyon izin belgesi açılma ve çalışma ruhsatı yerine kullanılmaz, yalnızca İşletmenin SKHKK Yönetmeliği hüküm ve sınır değerlerine uygun olduğuna ilişkin belgedir.

*** SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A da yer alan tesisler için emisyon izin belgesi Bakanlık tarafından verilir. İzin kararı ve gerekçeleri, talep edilmesi halinde ilgililere yazılı olarak bildirilir.

*** SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste B de yer alan tesisler için emisyon izin belgesi Valilik tarafından verilir. İzin kararı ve gerekçeleri, talep edilmesi halinde Valilik tarafından ilgililere yazılı olarak bildirilir.

 

Emisyon izin belgesi geçerlilik süresi

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesi alan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre emisyon izni alacak tesislerin belgeleri SKHKK Yönetmeliği 13 ve 14 üncü maddede yer alan hüküm ve esaslara uygun olmak kaydıyla 01/01/2014 tarihine kadar geçerlidir.

 

Emisyon İzin Başvurusunda İstenen Bilgi/Belgeler

Çarşamba, 29 Temmuz 2009 13:53 yönetici

Emisyon İzni Başvurusunda İstenen Bilgi Ve Belgeler

 1. Emisyon izni başvuru formu (aslı)
 2. Gazete İlanı
 3. SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A’da yer alan tesisler için emisyon ön izni aşamasında  Madde 7.ç.2. kapsamında ÇED mevzuatına göre verilen ve tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belge veya belgeleri olmayan tesislerin yetkililerince verilecektir.
 4. ÇED mevzuatı kapsamında yer almayan ancak SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A’da yer alan yeni kurulacak tesisler için ve/veya mevcut tesislerde yapılacak her türlü değişiklik (proses, yakma sistemi, yakıt vb) ve kapasite artırımı Valilikler tarafından takip edilerek emisyon ön izni başvurularında, tesis yetkililerince verilecektir.
 5. Tesis etki alanı içinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km). İşletme/tesisin içinde yer aldığı bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik Uygulama İmar Planı veya yetkili mercinin bu plan notlarının hazırlanmadığını onaylaması halinde tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları üzerinde işaretlenecek,
 6. İşletmeyi oluşturan her bir tesisin ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması, iİşletme alanındaki tesislerin arazi yerleşim planları ile tesislerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları verilerek, (emisyon kaynakları işaretlenecek)
 7. Yönetmelik Ek-2’de verilen değerleri aşan tesisler için; 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita, Meteorolojik veriler, Hava Kirliliği Dağılım Modeli (elektronik ortamda)
 8. Emisyon Ölçüm Raporu (Her sayfası ölçümü yapan firma yetkilileri tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan noktaların fotoğrafları (ölçüm yapılan noktalar ve bacanın atmosfere çıkış noktasının ayrıntılı olarak görülebileceği şekilde)
 9. Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge, (Üretimde kullanılacak hammaddeler, yardımcı maddeler, ürünler ve yan ürünleri kapsayacak şekilde)
 10. İşletme/tesisler tarafından bu Yönetmelik kapsamında taahhütname ve taahhütnameyi imzalayacak kişinin bu imzayı atmaya yetkili olduğunu gösteren belge, (imza sirküsü, yetkilendirme yazısı, v.b.)
 11. Valilik Tespit Raporu, (emisyon izni başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında)
 12. 12/10/2004 tarihinden sonra kurulan tesisler için yer seçimi ve tesis kurma izni veya ÇED mevzuatına göre tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belge veya açılma ruhsatı (OSB’lerde yer alan tesislerden de bu belge istenecektir.)
 13. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzni onaylı fotokopisi; (Emisyon ön izninde istenmez), Yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
 14. 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletme/tesisin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb. belgeler,
 15. Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler;
 16. İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belgeler (elektronik ortamda (CD vb.))

 

NOT Resmi evrakların resmi onaylı olması, resmi olmayan evrakların işletmeci (imza yetkisi olan) tarafından onaylanması gerekmektedir. (Fotoğraflar dahil)

 

Ek Düzenlemeler

1) Aşağıdaki durumlarda, emisyonların çevreye olan zararlı etkilerinin önlenebilmesi için;

– Bir inceleme alanında hava kalitesi değerleri, sınır değerleri aşmışsa,

– Kanser yapıcı emisyonlar Ek-1’in (i) bendine göre sınırlandırılamıyorsa,

– Çevreye olan zararlı etkiler ek düzenlemeler getirilmeden önlenemiyorsa,

ek düzenlemeler getirilir.

2) Aşağıdaki durumlar için de hava kirliliğine karşı;

 1. a) SKHKK Yönetmeliği Ek-1’in (b), (g) ve (h) bentlerinde verilen emisyon sınır değerlerinin iki katına ulaşılmışsa,
 2. b) SKHKK Yönetmeliği Ek-5’de verilen sınır değerlerin 1,5 katına ulaşılmışsa veya atık gaz hacimsel debisi 100.000 m3/h’e kadar olan tesislerde sınır değerlerin iki katına ulaşılması durumunda,
 3. c) SKHKK Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-5’de verilen islilik dereceleri aşılmış ise,
 4. d) Tesislerin gerçek baca yükseklikleri SKHKK Yönetmeliği Ek-4’de öngörülen değerlerin %65′ inin altında ise,

 

Emisyon İzini aldıktan sonra tekrar ölçüm yaptırmama gerek var mıdır?

Emisyon İzni alan tesisler, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, Ek-8, Liste A da yer alan tesisler için her iki yılda bir, Ek-8, Liste B de yer alan tesisler için her üç yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır.

Dolayısıyla A grubu tesisler 2 yılda bir B grubu tesisler 3 yılda bir emisyon iznine esas ölçümleri yaptırmak ve emisyon ölçüm raporunu hazırlayarak ilgili merciye sunmak zorundadır.

Ayrıca tesiste yapılacak ek düzenlemelerde uygulanacak yöntem aşağıda verilmiştir.

 

İzne tabi tesislerde yapılacak değişiklikler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

– İşletmeyi oluşturan tesis veya tesislerin işletilmesinde, yakıtında, yakma sisteminde ve prosesinde yapılan değişiklik ve iyileştirmeler; Bakanlıkça emisyon ölçümü yapma konusunda yetki verilen kurum veya kuruluşlara hazırlattırılacak ek emisyon ve imisyon raporunda belirtilir ve bu rapor emisyon raporu ile birlikte altı ay içerisinde yetkili mercie sunulur.

– İzne tabi bir tesisin konumunda, özelliklerinde ya da işletiminde bir değişiklik planlandığı bildirildiğinde, değişikliğin SKHKK Yönetmeliği hükümlerine göre izne tabi olup olmadığı izni veren yetkili merci tarafından incelenir.

– İzne tabi bir değişikliğin incelenmesi yapılacak değişiklikler kapsamında emisyon izni için uygulanan prosedür çerçevesinde yapılır. İşletmenin emisyon izin belgesinde yer alan bilgilerin aşağıdaki maddede verilen oranlarda değiştirilmesini gerektirecek değişiklik yapılması halinde değişiklik izne tabidir.

– Tesisin üretim prosesi değişmediği halde toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması, yakıt değişikliği yapılmadığı halde yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması, üretim prosesi ve/veya yakıt değişikliği yapılması durumunda SKHKK Yönetmeliği 8, 9 ve 10 uncu maddelerdeki esaslar uygulanır.

– Yukarıdaki maddede belirtilen oranların altında kalan değişikliklerin izne tabi olup olmadığı SKHKK Yönetmeliği 6ncı madde hükümlerine göre izin veren yetkili merci tarafından karara bağlanır. SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A da yer alan tesislerde yapılan değişiklikle ilgili bilgi ve belgeler, Valilik tarafından değerlendirilerek değişikliğin izne tabi olması durumunda emisyon ölçüm raporuyla birlikte Bakanlığa gönderilir.

– SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A da yer alan tesislerde yapılan değişikliğin izne tabi olmaması durumunda Valilik tarafından Bakanlığa bilgi verilir.

– Yapılan değişiklikler sonucu hava kirliliğini artıran ek emisyon ve bundan kaynaklanan hava kalitesini bozucu herhangi bir etki hasıl olmadığı ölçüm sonuçları ile belgelendiği takdirde, izin vermeye yetkili merci dokümanların kamu incelemesine açılması ve gazete ilanı verilmesi hususlarını uygulamayabilir.