* Kimler Gürültü Kontrol İzin Belgesi almak zorundadır?

 

Gürül Kontrol İzni’ne tabi tesisler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(ÇGDYY) Liste A ve B’de belirilmiştir. Söz konusu bu tesisler gerekli gürültü ölçümlerini yaptırarak Gürültü Kontrol izin Belgesi almak zorundadır.

* Akustik Rapor Nedir?

ÇGDYY ekinde yer alan Ek-VII Liste A ve B’de ve Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce kurulmuş veya yürürlüğe giriş tarihinden sonra planlama ve kurulma aşamasını tamamlayarak faaliyete geçmiş tesislerin/işletmelerin/faaliyetlerin değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlenmesini ve limit değerlerin aşılması halinde alınacak teknik tedbirlerin bütününü içeren rapordur.

* Kendi tesisim için akustik rapor hazırlayabilirmiyim?

Akustik Raporu ve bu kapsamda yapılacak gürültü ölçümlerini yalnızca Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan yeterliliğe sahip laboratuvarlar tarafından yapılması zorunludur. Çevre ve Orman Bakalığından yeterlilik almış firmaların listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yeterlilik almış laboratuvarlar lstesine buradan ulaşabilirsiniz.

* Gürültü Kontrol İzni almak için, tesis içerisinde de ölçüm yaptırmak zorundamıyım?

ÇGDYY kapsamında gerçekleştirilen gürültü ölçümleri ve sınırlamalar, tesis çevresi ile ilgilidir. Dolayısıyla söz konusu Yönetmelikte tesis içi gürültü seviyeleri ile ilgili her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

 

* Tesisimde oluşan gürültü düzeyi hangi seviyelerde olması gerekmektedir?

Çevresel gürültü seviyesi ile ilgili değerlendirmeler ÇGDYY çerçevesinde belirlenmiştir.

 

* Gürültü Kontrol İzni almak istiyorum. İzin prosedürü nasıl işlemektedir?

Gürültü Kontrol İzni ile ilgili değerlendirmeler ÇGDYY belirlenmiştir.

 

 

* Gürültü Kontrol İzn belgesi ne kadar süre geçerlidir?

ÇGDYY Ek-VII’sinde yer alan işletmelerin gürültü kontrol izin belgesi, belgenin alındığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Süre sonunda gürültü kaynaklarında ve çevresel gürültü seviyesinde herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği içeren akustik rapora göre gürültü kontrol izin belgesinin düzenlenmesi, değişiklik olmaması halinde gürültü kontrol izin belgesinin yenilenmesi gerekir.

 

 

İzne Tabi ve Planlanan Tesislerde İzin Prosedürü(Gürültü Kontrol İzni)

 

İzne tabi tesislerde gürültü kontrol izin belgesi talebinin değerlendirilmesi

(1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek VII’sindeki A ve B listelerinde belirtilen tesisler için izne esas kriterler aşağıda yer almaktadır:

  1. a) Ek-VII Liste A’da verilen işletmeler için gürültü kontrol izin belgesi Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu görevini gerektiğinde devredebilir.
  2. b) Ek-VII Liste B’de verilen işletmeler için gürültü kontrol izin belgesi, çevre denetim birimlerini kuran ve yetki devri yapılan belediyeler için belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili Belediye Başkanlıklarınca, dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce verilir.
  3. c) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde getirilen esaslar çerçevesinde eksiksiz olarak hazırlanan dosya bir dilekçe ekinde yetkili idareye sunulduktan sonra en geç altmış gün içerisinde değerlendirilir ve Gürültü Kontrol İzin Belgesi verilir.

ç) İzne tabi tesisler için akustik rapor, planlanan faaliyetler için akustik rapor ve gürültü kontrol izin belgesi formatları Bakanlıkça belirlenerek yayımlanır.

  1. d) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 39 uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri çerçevesinde uzmanlık deneyimine sahip ve Bakanlıktan ön yeterlik/yeterlik belgesi almış kurum veya kuruluşlarca hazırlanacak izne tabi tesisler için akustik rapora istinaden gürültü kontrol izin belgesi verilir.
  2. e) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yürürlüğe giriş tarihinden önce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış işletmelerden gürültü kontrol izin belgesi aranmaz. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde gürültü kontrol izin belgesine esas akustik raporun hazırlanması zorunludur.

Gürültü kontrol izin belgesine tabi işletmelerde yapılacak değişiklikler

(1) Gürültü kaynaklarının sayısı, yapısı ve işletme biçiminde yapılacak değişiklikler sonucu, çevresel gürültü seviyesinin değişmesine neden olan bir durumun oluşması halinde 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde değerlendirme yapılarak yetkili idare tarafından gürültü kontrol izin belgesi verilir.

 

İşletmenin faaliyetinin sona ermesi veya el değiştirme

(1) İşletmenin faaliyetinin sona ermesi veya el değiştirmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulur:

  1. a) Bir işletmenin faaliyetinin sona ermesi halinde, işletmeci tarafından bu durumun otuz gün içerisinde yetkili idareye bildirilmesi gerekmektedir.
  2. b) Bir tesisin gürültü kaynaklarında değişim olmaksızın kira veya satış ve benzeri yolla el değiştirmesi durumunda; yeni bir akustik rapor hazırlatılmaksızın, mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak, işletmenin müracaatından itibaren 30 gün içinde yetkili idare tarafından gürültü kontrol izin belgesi yenilenir.

Teyit zorunluluğu

(1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-VII’sinde yer alan işletmelerin gürültü kontrol izin belgesi, belgenin alındığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Süre sonunda gürültü kaynaklarında ve çevresel gürültü seviyesinde herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği içeren akustik rapora göre gürültü kontrol izin belgesinin düzenlenmesi, değişiklik olmaması halinde gürültü kontrol izin belgesinin yenilenmesi gerekir.

Açılma ve çalışma ruhsatı

(1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-VII’sinde yer alan A ve B listelerindeki faaliyetler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında verilecek açılma ve çalışma ruhsatlarında akustik rapor esas alınır.

(2) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği gürültü kontrol izin belgesine tabi olmayan ve çok hassas kullanımların yakınında bulunan fabrika ve eğlence yerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında verilecek açılma ve çalışma ruhsatlarında, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi ve/veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu esas alınır.

(3) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği gürültü kontrol izin belgesine tabi olmayan ve çok hassas kullanımların yakınında/bitişiğinde bulunan işyeri, imalathane, atölye ve benzeri yerler için yetkili idarenin talep etmesi halinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında verilecek açılma ve çalışma ruhsatlarında, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi ve/veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu esas alınır.

 

Planlanan işletmelerde çevresel gürültü seviyesi değerlendirme prosedürü

(1) Planlanan işletmelerde çevresel gürültü seviyesi değerlendirilirken aşağıdaki esaslara uyulur:

  1. a) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliğinin Ek-I listesinde ve bu Yönetmeliğin Ek-VII’sindeki işletmeler ile ulaşım kaynakları için hazırlanacak çevresel etki değerlendirme raporunun gürültü ile ilgili bölümünün Bakanlıkça belirlenerek yayımlanan planlanan işletmeler için akustik rapor formatı içeriğinde hazırlanması gerekmektedir.
  2. b) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ekindeki Ek-VII’de yer alan ve ÇED Yönetmeliği’ne göre ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen işletmeler faaliyete geçtikten sonra 6 ay içinde izne tabi tesisler için akustik rapora istinaden gürültü kontrol izin belgesini almak zorundadır