İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, işyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması ve işletilmesini sağlamak için alınması gerekli işyeri kurma izni ve işletme belgesi ile ilgili usul ve esasları belirler.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

 1. a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,
 2. b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,
 3. c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini,

kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bölge Müdürlüğü: İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve

güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme

sonucunda verilen izin belgesini,

İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak

kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği

konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesini,

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri: Belirli bir faaliyet alanında

veya değişik faaliyet alanlarında çalışan küçük ve orta büyüklükteki sanayi

kuruluşlarının toplu olarak bulundukları siteyi,

ifade eder.

 

 

İşyeri Kurma İzni

Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine, kurulmaya başlamadan önce kurma izni alınması zorunludur.

 

İşletme Belgesi

Madde 6 – Kurma iznine esas teşkil eden belgelere uygun olarak kurulmuş olan işyerlerine, işletilmeye başlanılmadan önce işletme belgesi alınması zorunludur.

 

İşyeri Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler

Madde 7 – İşveren, kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.

İşverenin dilekçesine ekleyeceği belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Ekte örneği bulunan beyanname (iki nüsha),
 2. b) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha),
 3. c) İşyeri mimari projesi (iki nüsha).

 

 

Toplu Olarak Kurulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri

Madde 8 – Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak kurulmasını sağlamak için, kurulmaya başlamadan önce tip projeleri ile Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek sanayi sitesi kurma izni alınır.

Sanayi sitesi kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Site genel vaziyet plânı (iki nüsha),
 2. b) Mimari proje (iki nüsha).

Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde, değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin kurulacak olması durumunda, bu işyerlerine ayrı ayrı kurma izni alınır.

İşyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Beyanname (iki nüsha),
 2. b) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha),
 3. c) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha).

 

İşyeri Kurma İzni Talebinin İncelenmesi

Madde 9 – İşyerine ait kurma izni talebi, iş müfettişleri tarafından incelenir.

Noksanlıkların tespit edilmemesi durumunda, iş müfettişlerince hazırlanan rapor sonucuna göre, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurma izni belgesi ile iş müfettişleri tarafından onaylanan kurma iznine ait

belgelerin bir nüshası işyerinde saklanmak üzere işverene gönderilir. İkinci nüsha ise Bölge Müdürlüğünde bulunan işyeri dosyasında saklanır.

 

İnceleme sonucu noksanlıkların tespit edilmesi durumunda ise; tespit edilen noksanlıklar, ekleri ile birlikte Bölge Müdürlüğü tarafından işverene tebliğ edilir. İşyeri kurma izni talepleri, en çok 30 gün içerisinde incelenir. İşyeri kurma izni incelemesinin süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı veya düzeltilmesi ve değiştirilmesi gereken durumların bildirilmediği hallerde işveren, kurma iznine esas alınan belgelere göre işyerini kurar.

 

İşletme Belgesi Talebinin İncelenmesi

Madde 10 – Kurma izni alınarak kurulmuş işyerleri için işveren, işletmeye başlamadan önce işletme belgesi almak için bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat eder. İşletme belgesi talebi üzerine; iş müfettişlerince işyerinde yapılan incelemede, işyerinin kurma iznine esas belgelere göre kurulup kurulmadığı kontrol edilir. İşyerinin kurma iznine esas belgelere ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak kurulduğunun tespit edilmesi halinde, iş müfettişlerince hazırlanan rapor sonucuna göre, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen işletme belgesi işyerine gönderilir. Yapılan incelemede, işyerinin kurma iznine esas belgelere uygun olarak kurulmadığının tespit edilmesi halinde ise, işyerine işletme belgesi verilmez. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporda belirtilen uygun olmayan hususlar Bölge Müdürlüğü tarafından işverene tebliğ edilir. Kurma izni almadan açılmış olan işyerleri işletme belgesi için talepte bulundukları takdirde kurma iznine esas belgeler, işletme belgesi incelemesinde hazır bulundurulur. İşyerinin söz konusu belgelere ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine kurma izni ve işletme belgesi birlikte verilir. İşletme belgesi talepleri 30 gün içerisinde incelenir. İşletme belgesi taleplerinin süresi içerisinde incelenemediği durumlarda işveren işyerini çalıştırma hakkını kazanır.

 

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesinin Yenilenmesi ve Geçersizliği

Madde 11 – İşyeri kurma izni ve işletme belgesinin yenilenmesi ve geçersizliği ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İşyerinin başka bir adrese taşınması halinde işyerine ait kurma izni ve işletme belgesi geçersiz hale gelir.
 2. b) İşyerinde üretim konusunun veya üretim yönteminin değişmesi ve çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek yeni risklerin ortaya çıkması halinde, işletme belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda işyeri için yeniden işletme belgesi alınması zorunludur.

 

İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği

Madde 12 – İşyerinde işveren ve/veya unvan değişikliğinin tesbiti veya işverence Bölge Müdürlüğüne  ildirilmesi durumunda, işyerinde iş müfettişlerince bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda, iş müfettişinin raporu doğrultusunda, mevcut kurma izni ve/veya işletme belgesinde işveren ve/veya unvan değişikliği yapılır.

 

Ek İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi

Madde 13 – İşyerinde önceden alınmış olan kurma iznine esas belgeler kapsamı dışında yeni ve ayrı bir bölüm olarak sonradan yapılacak eklentiler için de, bu Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri uyarınca ek kurma izni ve ek işletme belgesi alınması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, işyeri kurma izni almadan açılmış olan işyerlerinden kurma izni aranmaz. Bu işyerlerinden işletme belgesi için talepte bulunulduğu takdirde kurma iznine esas belgeler işletme belgesi incelemesinde hazır bulundurulur. İşyerinin söz konusu belgelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine işletme belgesi verilir.

Yürürlük

 

Madde 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

Beyanname Örneği

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

…………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Yeniden kurmak istediğim (iz) işyerine ait bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine göre gerekli işlemin yapılmasını ve kurma izni verilmesi için gereğini arz ederim.

 

 

İşveren veya Vekili

İmza-Damga-Tarih

 

 

 

Beyannameye Eklenecek Genel Belgeler:

 1. a) Vaziyet Planı (1/500-1/2000 ölçekli olarak iki nüsha)
 2. b) Mimari Proje (Plan-Kesit-Cephe olarak-1/50-1/100 ölçekli iki nüsha)

 

(Not: Bu beyanname yeni kurulacak veya üzerinde ek ve değişiklik yapılacak işyerleri için, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine göre doldurulup ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir.)

 

 

Bölge Müdürlüğü tarafından                                                                 Teslim alanın

teslim alınan tarih                                                                                Adı Soyadı-Tarih

.. /.. /200. .. /.. / 200.

 

I.BÖLÜM

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER VE

SONUÇLARI

 

TARİH                                                             NO                                                      SONUÇ

1-

2-

5

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

 

 

II.BÖLÜM

SORULAR                                                                                          CEVAPLAR

1-İşveren veya vekilinin adı, soyadı,

unvan ve adresi:                                                                                 ——————————-

 

2-Kurulacak veya kurulu bulunan işyerine ek

veya değişiklik yapılacak işyerinin unvanı:                                           ——————————-

 

3-İşyeri;

 1. a) Yeni kurulmakta olan bir işyeri mi? Evet Hayır

 

 1. b) Eski bir işyeri mi? Evet Hayır

 

 1. c) Eski bir işyeri olup da ek ve/veya

değişiklikler mi yapılmaktadır?                                                            ——————————-

 

 1. d) Eski bir işyeri ise;

 

i- İşyerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği

yönünden bugüne kadar

teftiş yapıldı mı?                                                                                 Evet                 Hayır

 

ii- Daha önce kurma izni için

müracaat edildi mi?                                                                             Evet                 Hayır

 

iii- İşyeri kaç yılında kuruldu?                                                              ——————————–

 1. e) Eski işyeri olup da ek ve değişiklik

yapılacaksa neler olacaktır?                                                                ——————————–

 

4- Kurulmuş veya kurulacak olan bina /

binaların cinsi ve bölümleri nelerdir?                                                    ——————————–

 

5- İşyerinde yapılan veya yapılacak

olan işlerin tür ve nitelikleri nelerdir?                                                    ——————————–

 

6- İşyerinde günde yaklaşık kaç işçi

çalışacak? Vardiyalı çalışma

olacaksa her postada kaç işçi

çalışacak? (Büro işçilerini ayrı belirtiniz.)                                             ——————————–

 

7- Yemekhane, soyunma yerleri hakkında

yeterli bilgi (sayı ve kapasitesi vb.):                                                     ———————————

 

8- Ambar ve depolarda bulundurulacak

malzeme miktar ve özellikleri:                                                              ———————————-