ISO 140001’de atık sulara ait belgeler verilmektedir. Su kirliliğinin belli bir sınır vardır bu sınır aşıldığı zaman kirliliğe sebep olmaktadır. ISO 140001 bu standarta uyarak  belge vermektedir.

Kimler Deşarj İzin Belgesi almak zorundadır?

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uymak koşulu ile alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel atık su deşarjında Deşarj İzin Belgesi alınması zorunludur. Alıcı su ortamına her türlü atık su deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği yetkilidir. Atık su deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir.

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre endüstriler üretim tesisleri, tiplerine göre gruplandırılmış ve on altı tane sektöre ayrılmıştır. Bu endüstriyel tesislerden kaynaklı atık sular için belirlenen atık su deşarj standartları SKKY’nde Tablo 5 ten Tablo 20 ye kadar düzenlenmiştir. Yönetmelikte yer almayan endüstri tipleri için ise işletmenin proses türü, kullanılan hammaddeler, kimyasallar ve benzeri hususlar dikkate alınarak deşarj parametreleri ve bu parametreler için benzer sektörler ve  SKKY Tablo 19 esas alınarak   deşarj standartları ilgili idarece belirlendikten sonra Bakanlığın uygun görüşü  alınarak uygulanır.

 

 

* Tesisimde atık su oluşuyor ve tesis yakınında herhangi bir kanalizasyon sistemi yok. Oluşan atıksularımı yakından geçen dereye yada toprağa boşaltabilirmiyim?

 

Endüstriyel tesislerden oluşan atıksuların alıcı ortama doğrudan boşaltılabilmesi için, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde(SKKY) belirtilen alıcı ortam atık su değerlerini sağlaması gerekmektedir. Yani sizin atık  suyunuzun kirlilik parametreleri, SKKY belirtilen limit değerlerin altında ise alıcı ortama verebilirsiniz. Bunun sağlanmaması durumunda ise, atık suyunuzun arıtılması veya alıcı ortama deşarj edilmemesi gerekir. Yasal olmayan alıcı ortama deşarjlarda Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanır.

 

* Bulunduğum bölgede kanalizasyon sitemi var. Tesisten çıkan atıksuları kanalizasyon sistemine vermek zorundamıyım?

 

Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. Dolayısıyla söz konusu tesisinizden çıkan atık suları, ilgili idareden Kanalizasyon Bağlantı İzni almak koşuluyla vermek durumundasınız.

Ayrıca; önemli kirletici atıksu kaynağı tanımına giren endüstri atık sularının atıksu altyapı tesislerine kabul edilmesi için SKKY Tablo 25 te verilen standart değerlere uyum göstermesi şarttır.

 

 

* Tesisimden çıkan atık suları arıtmak zorundamıyım?

 

Atık su altyapı tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla(bu şartlara uyulması amacıyla ilgili idare atık suların arıtılmasını isteyebilir), atık sularını kentsel kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atık su kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atık sularının arıtılması gereklidir.

 

* Tesisimde atık suların arıtılması amacıyla arıtma tesisi bulunmaktadır. Arıtma Tesisinden çıkan suyu sulama amaçlı olarak kullanabilirmiyim?

 

Sulama suyunun kıt olduğu ve ekonomik değer taşıdığı yörelerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak derecede arıtılmış atık sular, sulama suyu olarak kullanılabilir. Bu amaçla uygulanacak ön işlemler ve yapılması gereken incelemeler Teknik Usuller Tebliğine göre yapılır. Bir atık su kütlesinin bu tür kullanımlara uygunluğu, valilikçe il çevre ve orman müdürlüğü, il tarım müdürlüğü ve  devlet su işleri bölge müdürlüğünden  oluşturulacak komisyonca belirlenir.

 

* Tesisim için Deşarj İzin Belgesi almak istiyorum. Acaba hangi işlemleri gerçekleştirmem gerekmektedir?

 

Eğer tesisinizde oluşan bir atık su var ise, Deşarj İzin Belgesi almak için öncelikli olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan yeterliliğe sahip bir laboratuvara atık su analizi yaptırmanız gerekmektedir.

 

* Deşarj İzin Belgesi aldıktan sonra, tekrar atık su analizi yaptırmak zorundamıyım?

 

Deşarj İzin Belgesi alındıktan sonra, ilgili idare tarafından tesiste ne sıklıkta atık su analizleri yapılacağı belirlenmektedir. Dolayısıyla izin süreci sonucunda belirlenen periyotlarda atık su analizlerini yaptırarak ilgili idareye sunmak orundasınız.

 

* Tesisimde yalnızca evsel nitelikli atıksular oluşmaktadır. Tesis çevresinde herhangi bir kanalizasyon sistemi de yoktur. Bu durumda ne yapmam gerekir?

 

SKKY hükümlerine göre alıcı ortama her türlü kontrolsüz atık su atılması yasaktır. Dolayısıyla söz konusu tesisten çıkan atık suların sızdırmasız bir fosseptikte toplanması ve zaman zaman vidanjer vasıtasıyla boşaltılması gerekmektedir.

 

 

Kanalizasyon Sitemine Boşaltım(Atıksu Bağlantı İzni Süreci)

 

Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.

 

Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atık sularını atık su altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atık su bağlantı iznine tabidir. Atık su bağlantı izni, evsel atık suların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atık suların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir. Bağlantı kalite kontrol izni; atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından, endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir.

 

Kısıtlamalar;

 

Kanalizasyonun ayrık sistemde olması halinde, yağmur suları ve kirli olmayan diğer drenaj suları, kanalizasyona bağlanamaz.

 

Birleşik ve ayrık sistemlerde, izne esas olacak atık su miktarları ve özellikleri yağışsız havalarda belirlenir.

 

Kesikli çalışan işletmeler, kanalizasyon sistemine bağlantı yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Bu işletmelerin atık su debileri ve kaliteleri bu dengeleme havuzu çıkışında belirlenir. Dengeleme havuzu bulundurmayan tesislerde izne esas olacak atık su miktarları ve kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atık su miktar ve kalitesi dikkate alınarak tespit edilir.

 

Kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma sularının, yetkili atık su altyapı tesisleri yönetiminin özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır.

 

Endüstriyel atık sular ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere kirletilmemiş sularla seyreltilerek kanalizasyon sistemine verilemez.

 

Atık su altyapı tesislerine deşarj edilmiş olan atık sular, atık su altyapı tesisleri yönetimlerinin yazılı izni olmadıkça herhangi bir amaç için kullanılamaz.

 

Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın evsel atık sular kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlantı yapabilir.

 

Küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 25 te verilen standart değerleri sağlayarak veya doğrudan bağlanıp bağlanamayacağına  toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

 

Tehlikeli madde içermeyen, ancak  kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan endüstriyel atık su niteliğindeki atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 25 te verilen standart değerleri veya alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına  toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

 

Atık su Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlar

Atık su altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, Yönetmeliğin ihlali kapsamına giren davranışlar aşağıda belirtilmiştir;

  1. a) Taşınmaz mal sahibi, atık su altyapı tesislerinden yararlanma şartlarına ilişkin 43 üncü maddedeki yükümlülüklere rağmen, verilen süre içinde şehir atık su sistemine bağlantı yapmıyorsa,
  2. b) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin 44, 45 ve 46 ncı maddelerdeki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atık sular veya maddeler atık su sistemine boşaltılıyorsa veya atık su bağlantı kalite kontrol izin belgesinde öngörülen sınır değerler aşılıyorsa,
  3. c) Atık sular, bağlantı sınırlamaları ile ilgili 47 ve 48 inci maddelerin aksine, ön arıtmasız olarak atık su altyapı sistemine veriliyorsa,
  4. d) Yeraltı suyu veya arıtılmasına gerek ve mecburiyet olmayan sular, bağlantı ile ilgili kısıtlamaları belirleyen 45 inci maddenin (d) bendinin aksine, onay alınmadan atık su altyapı tesisine veriliyorsa,
  5. e) Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin 49 uncu maddenin aksine, atık su miktarları ve özelliklerini ölçebilmek amacıyla gerekli ölçüm düzenekleri ve kontrol bacaları tesis çıkışında kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel tayin edilmemişse veya kayıt defteri üç yıl boyunca saklanmamışsa ya da resmen denetimle görevli kişinin talebine rağmen ibraz edilmemişse,
  6. f) Kontrol düzeni ile ilgili 49 uncu maddenin aksine, parsel atık su sisteminin veya atık suyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

yukarıdaki davranışların görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişiler hakkında, ilgili atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından tanzim edilecek tutanağa göre 2872 sayılı Kanunun 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır.

Alıcı Su Ortamına Atık su Boşaltımı(Deşarj İzin Belgesi Süreci)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uymak koşulu ile alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel atık su deşarjında Deşarj İzin Belgesi alınması zorunludur. Alıcı su ortamına her türlü atık su deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği yetkilidir. Atık su deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir.

 

Alıcı su ortamına deşarj için izin talep eden kişi veya kuruluş izin başvurusunda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve deşarj izin formlarını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdür.

 

Endüstriyel atıksu kaynaklarının izne bağlanabilmesi için endüstrinin tipi, üretim miktarları, kullanılan ham maddeler, çalıştırılan işçi sayısı, su ve enerji tüketimi, üretim akış şemaları ve üretim sırasında çıkan atık suların kaynakları, katı ve sıvı atıkların miktar ve özellikleri ve tehlikeli atıkların bulunup bulunmadığı konularındaki bilgiler endüstri kuruluşu tarafından idareye bildirilir.

 

Alıcı su ortamına deşarj izni başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanması ve alınan atık su analiz sonuçlarının(Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Yeterlilik Almış Laboratuar tarafından yapılacak analizler), bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması durumunda müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde deşarj izin başvurusu sonuçlandırılır.

 

İzin belgeleri periyodik olarak yenilenir. Bu yenileme işlemi sırasında idarece tesisin daha önce belirtilen özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı, atık su miktar ve kirlilik yüklerinin değişip değişmediği, daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yeni tedbirlere gerek olup olmadığı, ölçüm programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı tahkik edilir.  Bu hususların herhangi birinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde mükellefin izin işlemine yeni baştan başlaması ve bu Yönetmeliğin 26 ve 37 nci maddelerinde belirtilen ilkelere göre yeniden izin belgesi alması zorunludur.

 

Atık suların alıcı su ortamlarına doğrudan deşarjı ile ilgili olarak bu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde getirilmiş olan standart değerlere uyulması sonucunda alınacak olan Deşarj İzin Belgesi ile alıcı ortama atıksu deşarj edilebilir. Deşarj İzin Belgesi kapsamında yapılacak olan atık su analizleri, atık sudan alınacak kompozit atık su numuneleri ile gerçekleştirilmektedir.

 

Atık su kaynakları gerekli deşarj standartlarını sağlamak için  arıtma tesislerinin çıkış sularını deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmek, atık suların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

 

Alıcı su ortamına atık su deşarj standartları için üç ayrı sınır verilmiştir. Bunlar; anlık, iki saatlik ve yirmidört saatlik kompozit çıkış suyu numunelerinden elde edilen konsantrasyonları ifade etmektedir.

 

Denetlemelerde normal işletme şartlarına ait iki saatlik kompozit numuneler ve bunlara ait sınır değerler esas alınır. Ancak iki saatlik kompozit numune alınması mümkün olmayan, arıtılmış atık sularını iki saatten daha kısa sürede alıcı ortama deşarj eden atıksu arıtma tesislerinde, arıtılmış atık su deşarjının devam ettiği süre içerisinde alınan kompozit numune değeri iki saatlik kompozit numune değeri ile kıyaslanarak denetleme yapılır.

 

Alıcı ortam deşarj standartlarının belirtildiği tablolarda anlık numune parametresi bulunmayan sektörlerle ilgili idare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık numune değeri iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden  % 20 daha fazla çıkarsa, işletmeden takip eden beş gün içerisinde iki saatlik kompozit numune alınarak cezai işleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır. İdare, gerekli görürse, yirmidört saatlik kompozit numunelerin sonuçlarının da Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde verilen sınır değerleri sağlayıp sağlamadığını denetleyebilir. Kirleten, yapacağı çalışmalarda her iki sınır değeri de izlemek ve belgelemek yükümlülüğündedir.

 

Atık sular veya arıtılmış sulardan numune alınması Numune Alma ve Analiz  Metodları Tebliğine göre yapılır.