Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile  ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

Ruhsat ve sertifika verme, maden arama, işletme dönemleri işlemlerine, ruhsat alanlarının değiştirilmesine, faaliyetlerin denetim ve kontrolüne,  buluculuk hakkına, terk, devir ve intikal işlerine, arama ve  işletmede cevher üretim esaslarına, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgelere, ödenecek bedellere, faaliyette bulunmak için alınacak izinlere,  maden  sicili, kamulaştırma işlemlerine,

Maden işletme faaliyeti ile Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol ve  doğal gaz boru hattı gibi benzeri kamu yatırımlarının birbirlerini engellemesi, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarından dolayı maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda yapılacak işlemlere,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerde kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için  izin verilmesine,

Kanun hükümlerine göre herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş ruhsatlı sahalar ile bu sahalardan taksir edilmiş alanların, Kanunun ilgili  maddeleri gereğince ihale edilmesine,

ilişkin usul ve esasları  kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunla değişik Geçici 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,

Bakanlık              : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Banka: Bakanlıkça belirlenen bankayı,

Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

Ariyet Malzemesi             :Dolgu malzemesi olarak kullanılan çakıl, kum, silt ve mil içeren malzemeyi,

Devlet Hakkı : Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısmı,

Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,

İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,

İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli olan izni,

Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilen belgeyi,

Satış Bilgi Formu: Yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,

Faaliyet Bilgi Formu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış, stok ve bunun gibi bilgileri içeren belgeyi,

Teknik Belge: Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun gibi teknik içerikli belgeyi,

Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,

İşletme: Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işyerini,

Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları  ve üretim yapılması için gerekli  faaliyetleri,

İmalât Haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğinde haritayı,

Beyan: İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belgeyi,

Maden Sicili: Tüm madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin kaydedildiği yeri,

Pasa: Mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre işletilmesi mümkün olmayan, ancak işletme gereği istihsal edilen cevheri,

Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,

Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarını,

Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında kârlı olarak değerlendirilebilecek cevheri,

Kritik Cevher Stokları: Ekonominin buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için gerekli ekonomik büyüklükteki cevher stoklarını,

Mücbir Sebep: Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri halleri,

Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,

Kantar Fişi: Cevher nakillerinde cevherin ağırlığını gösterir tartı makbuzunu,

Sevk Fişi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30/12/1980 tarihli ve 2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan niteliğindeki belgeyi,

Kamulaştırma: İşletme ruhsat süresi boyunca ruhsat alanında kalan özel mülkiyet arazilerine madencilik faaliyeti için alınan kamulaştırma kararını,

Kamu Yatırımı: Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı  gibi kamu  yararı için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işleri,

Kurul: Maden işletme faaliyetleri ile yatırımın kamu açısından önemini tespit ederek karar verecek  kurulu,

Kurul Başkanı: Başbakanlık Müsteşarını,

Ruhsat Hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerini,

Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkânları,

Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan önceliği,

Taksir: Ruhsat alanlarının Kanun gereğince küçültülmesini,

Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı ile alınan nakit para, süre yönünden sınırsız banka ve özel finans kurumu teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak alınan geçici ödemeyi,

Teknik Nezaretçi: İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun hazırlanmasından sorumlu ve yetkili  maden mühendisini,

Teknik Nezaretçi Defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik  nezaretçinin raporunu yazdığı defterini,

Daimi Nezaretçi: İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisini,

İş Güvenliği Uzmanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış iş güvenliği ile görevli  maden mühendisini,

Uzman Kuruluşlar            : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına bağlı kuruluşlar gibi konularında ihtisas sahibi Devlet kuruluşlarını,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Maden Ruhsatlarının Gruplandırılması

            

Maden ruhsatlarının  gruplandırılması

Madde 5 – Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:

I. Grup madenler

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan  ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl,  %80’nin  altında SiOiçeren  kum,  ariyet malzemesi  ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kum ve çakıllar I (a) Grubu  madenlerdir.

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar ile;

1) %25’den az Al2O3  içeren killer,

2) %50’den az montmorillonit minerali içeren  kayaçlar,

3) %50’den az illit minerali içeren  kayaçlar,

4) %50’den az  zeolit minerali içeren  kayaçlar,

5) Na2O ve K2O toplamı %5’ den az olan kayaçlar,

I (b) Grubu madenlerdir.

II. Grup madenler

Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlardır.

III. Grup madenler

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilen eriyik halde bulunan tuzlar, jeotermal kaynaklar, doğal gaz ve petrollü alanların dışında bulunan karbondioksit (CO2) gazı ile IV. Grup madenleri içeren ve bu madenlerin  elde edilmesinde   kullanılan  gaz ve sulardır.

IV. Grup madenler

Kanunda isim olarak sayılmış;

a) Endüstriyel hammaddeler,

Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört), Harzburgit.

b) Enerji hammaddeleri,

Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum).

c) Metalik madenler

Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

V. Grup madenler

Kanunda bu Grup altında sayılan kıymetli ve yarı kıymetli minerallerdir.

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit, Krizoberil, Fenakit, Taaffeit, Oyklas, Krizolit, Zebercet, Uvit, Siberit, Akroit, Safirin, Praziolit, Sarder, Karneol, Jaspis, Moldavit, Enstatit, Aktinolit, Ateş Opal, Brazilianit, Vezüvyan (İdokras), Kordiyerit, Sfen Kristalleri, Dioptas, Apofillit, Prehnit, Petalit, Fibrolit, Benitoid, Sanidin, Bitovnit, Andezin, Adularya, Skapolit, Natrolit, Hayün, Pektolit, Polusit (Polluks), Datolit, Kornerupin, Danburit, Sinhalit, Kurnokovit, Lazulit, Ambligonit, Sodalit, Krizokol, Vardit, Nefrit, Sedef, Operkül.

 

Madenlerin grubunun tespiti

Madde 6– Kanunda sayılan ve bu Yönetmelikte belirtilen madenler dışında yeni bir madenin tespit edilmesi durumunda bu madenin grubu; mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden Hakkı, Ruhsat Müracaatları

Maden hakkı

Madde 7- Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek  kişi  adına  verilir.

Genel müracaat

Madde 8 – I (a) Grubu madenler için il özel idarelerine, diğer grup madenler için  Genel Müdürlüğe, Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan gerçek  ya da tüzel kişiler maden hakkı için müracaat edebilir.

I (a) Grubu madenlere, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak, il özel idaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

I (b) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II. Grup, III. Grup ve IV. Grup madenlere arama ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası için Genel Müdürlüğe müracaat  yapılır.

Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Yapılan müracaatlar, müracaat numarası, gün, saat ve dakika esas alınarak değerlendirilir. Müracaata esas olan bilgileri içeren belge müracaat sahibine  verilir.

 

Arama ruhsatı/sertifikası  müracaatı ve değerlendirilmesi 

Madde 9 – Ruhsat/sertifika müracaatı, ilk müracaat harcı yatırılarak Ek Form-1’de örneği verilmiş dilekçe ile üç nüsha halinde veya Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanan müracaat formu ile internet ortamında yapılır.

Müracaat edilen alan, altındaki mevcut haklar dikkate alınarak değerlendirilir. Sonuçlar, müracaatı takip eden günden başlayarak on beş gün süre ile Genel Müdürlükte ilan edilir. Sonuç ile ilgili olarak müracaat sahibine ayrıca  yazılı bir tebligat yapılmaz.

 

Ruhsat/sertifika müracaat esasları

Madde 10 – Müracaatlar aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılır.

a)    a)     Müracaatlar, I (b) Grubu madenlerde 50 hektarı,  II. Grup madenlerde 100 hektarı,   III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 2000 hektarı ve V. Grup madenlerde  ise 1000 hektarı geçmeyecek şekilde yapılır.

b)    b)     Müracaatlar; 6 derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar ile 1/25000 ölçekli pafta adı yazılarak yapılır. Pafta sayısı dördü geçemez. Talep edilen alanla ilgili en az bir pafta adının belirtilmesi zorunludur.

c)    c)     Müracaat edilen alanın koordinatları, saat ibresi dönüş yönünde sağa (y), yukarı (x) olarak verilir. Müracaatlar  tek poligon olarak yapılır.

Bu maddedeki esaslara aykırı müracaatlar geçersiz sayılır. Müracaat harcı iade edilmez.

 

Müracaatların ruhsatlandırılması için gerekli belgeler

Madde 11- Hak sağlayan müracaatların  ruhsatlandırılması için ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde  talep sahibinin aşağıdaki belgeleri Genel Müdürlüğe vermesi zorunludur.

Gerçek  kişiler:

a)    a)     Vatandaşlık numarasını içeren  onaylı nüfus  cüzdanı   örneği,

b)    b)     Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

c)    c)     Onaylı imza sirküleri,

d)    d)     Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,

e)    e)     Ruhsat  teminatının yatırıldığına dair belge,

f)     f)      Taahhütname (Ek Form-2).

Tüzel kişiler:

a)    a)     Şirketin kuruluş  statüsünü ve son yönetimini  gösterir  Ticaret Sicil Gazetesi,

b)    b)     Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

c)    c)     Yönetimin  onaylı imza sirküleri,

d)    d)     Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,

e)    e)     Ruhsat  teminatının yatırıldığına dair belge,

f)     f)      Taahhütname (Ek Form-2).

 

Arama ruhsatı veya sertifikası verilmesi

Madde 12- Müracaat sahibi; ruhsat harcı, ruhsat teminatı ve Ek Form-2’deki diğer belgeleri eksiksiz olarak müracaatı takip eden günden başlayarak on beş gün içinde Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Belgelerin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü   arama ruhsatı (Ek Form-3) veya arama sertifikası (Ek Form-4) düzenlenip sicile işlenerek yürürlüğe girer.

Yapılan müracaatın birden fazla alana hak sağlaması durumunda, müracaat sahibinin talebi üzerine her alan için on beş günlük süre içinde ayrı ayrı harç ve teminatın yatırılması durumunda ayrı olarak ruhsatlandırılır. Müracaat sahibinin ruhsatını almak istemediği alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın on beş günlük süre sonunda yeni müracaatlara açık hale gelir.

Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve yapılan kontrolde  teyit edilmesi durumunda bu belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir.

Harç ve teminatın  tam olarak yatırılmaması veya yatırılmasına  karşın bu belgelerin Genel Müdürlüğe süresi içinde verilmemesi durumunda, bu alanlar ilan tarihinden itibaren on beşinci günü takip eden ilk iş günü herhangi bir işlem yapılmadan yeni müracaatlara  açık hale gelir. Bu müracaatlar için  teminat ve ruhsat harcı  yatırılmış ise iade edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama  Faaliyetleri

Arama  faaliyetleri

Madde 13- II. Grup, III. Grup, IV. Grup madenler için arama ruhsatı ve V. Grup madenler için arama sertifikası alınmadan  arama faaliyetlerinde bulunulamaz.

Arama faaliyet döneminde ruhsat alanlarında;

a)    a)     Jeolojik prospeksiyon,

b)    b)     Topografik ve jeoloji  haritaları ile kesit çalışmaları,

c)    c)     Numune  alımı,

d)    d)     Jeofizik araştırmalar,

e)    e)     Sondaj,  yarma, galeri  ve kuyu açma,

f)     f)      Uzaktan algılama,  uydu fotoğrafları

ile değişik yöntem ve teknolojiler kullanılarak aramaya yönelik diğer faaliyetler de yapılabilir.

Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talep edilebilmesi için arama faaliyetlerinde bulunulması zorunludur.

 

Arama faaliyet raporları

Madde 14 – Arama ruhsatı/sertifikası sahipleri, ikinci yılın sonuna kadar en az bir adet  Ek Form-5’e  uygun olarak hazırlanmış  arama faaliyet raporu vermek zorundadır.

Arama faaliyet raporları, yapılan arama faaliyetinin niteliğine göre  jeoloji mühendisi, maden mühendisi, jeofizik mühendisi veya mühendislerince hazırlanır.

Faaliyet raporları, hazırlayan mühendis veya mühendisler ile ruhsat sahibi veya kanuni vekilince imzalanır.

Arama faaliyet  raporunda; yapılmış arama çalışmaları, bu çalışmalardan elde edilen bulgular ve bunların sonuçları  yer alır.

Arama faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir. İrada neden olan arama faaliyet raporu istenmez. Ruhsat sahibinin arama ruhsat süresini uzatma talebinde bulunması veya sevk fişi talep etmesi durumunda, arama faaliyet raporu vermesi, işletme ruhsatı talep etmesi durumunda ise madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporunu vermesi zorunludur.

 

IV. Grup madenlerde arama ruhsat süre uzatımı

Madde 15 – IV. Grup ruhsatlar için en geç üçüncü yılın sonuna kadar, süre uzatımı talebi ile birlikte arama faaliyet raporu verilmesi gereklidir.

IV. Grup  madenler için arama ruhsat süresi;  yapılan arama çalışmalarının işletme talebi için  görünür  rezervin ortaya çıkarılması için yeterli olmaması, rezerv tespitine yönelik detay çalışmaların devam ettiğinin ve yapılacak yatırımın özelliğine göre; rezervin artırılması, teknolojik testlerin yapılması, üretilecek madenin pazar araştırması için belli bir süreye daha ihtiyaç duyulmasının faaliyet raporları ile belgelenmesi halinde iki yıl uzatılabilir.

Üç yıllık süresi içinde yeterli arama faaliyetlerinde bulunulmayan ruhsatlar iptal edilir.

 

Arama ruhsatı döneminde üretim

Madde 16 – Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10’una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapan ruhsatlara, Kanunun  10 uncu maddesi gereğince gerçek dışı ve yanıltıcı beyan olarak işlem yapılır.

Arama ruhsatı döneminde üretimin Genel Müdürlükçe uygun bulunan koordinatlar içinde yapılması zorunludur. Aksi taktirde ruhsat sahibi uyarılarak belirlenen koordinatlar dışındaki üretim  faaliyetleri gerekli izin alınıncaya kadar  durdurulur.

Bu  şekilde yapılan üretimlerle ilgili,  Ek Form-11’de verilen işletme faaliyet bilgi formunun, Ek Form-16’da yer alan satış bilgi formunun ve imalat haritasının, Kanunun 29 uncu maddesi gereği Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat irat kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletme Faaliyetleri ve İşletme İzinleri

 

I (b) Grup madenlerin işletme ruhsatı müracaatı

Madde 17 – I (b) Grubu madenlere ilk müracaat harcı yatırılıp Ek Form-1’de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme ruhsatı talep edilir. Uygun olan alanlar on beş gün süre ile rezerve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsatı talep harcını ve diğer gerekli belgelerini, bir ay içinde de Ek Form-6’ya uygun olarak hazırladığı işletme projesini Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Aksi taktirde bu alanlar, bu süreleri takip eden ilk iş günü herhangi bir işlem yapılmadan yeni müracaatlara  açık hale gelir.

Projenin, yerinde incelenmesi sonucunda uygun bulunan alana, projenin mali ve teknik eksikliklerinin tamamlanmasını takiben işletme ruhsatı ve Kanunun 7 nci maddesi gereği izinlerin alınmasından sonra işletme izni verilir.

 

II. Grup, III. Grup ve IV. Grup işletme ruhsatı için müracaat

Madde 18 – Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren  en az bir maden mühendisi tarafından imzalanan Ek Form-6’ya uygun olarak hazırlanmış işletme projesi ve talep harcının eksiksiz ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar. İşletme projesinin, ruhsat sahibi veya kanuni vekilince de imzalanması zorunludur.

Arama faaliyeti sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilmesi için cevherin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren  arama faaliyet raporu ile  belgelenmesi  zorunludur.

Yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler için işletme ruhsatı verilir.

III. Grup madenlerde, Ek Form-6’ya uygun hazırlanmış projede, üretilmesi öngörülen madenler için debi, kapasite ve konsantrasyon esas alınır. Bu Grup madenler; havzanın, gölün veya kaynağın rezervuarının, beslenme alanının tabii dengesini bozmayacak şekilde ruhsatlandırılır.

Arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanı ile ruhsat  alanı içinde bu madenin işletilmesi için gerekli tesislerin bulunduğu alana Ek Form-8’deki  işletme ruhsatı, görünür rezerv alanına da Kanunun 7 nci maddesi gereği izinlerin alınmasını takiben Ek Form-11’deki  işletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilerek ihale edilir.

 

İşletme projesi eki olarak verilecek harita ve çizimler

Madde 19 – İşletme projesinin ekinde aşağıdaki haritalar ve çizimler verilir:

a)    a)     Ruhsat alanının ve varsa ocak yerinin yer bulduru haritası,

b)   b)    Ruhsat alanının uygun ölçekli jeolojik haritası,

c)    c)     Uygun ölçekle çizilmiş ruhsat sınırı, talep edilen işletme izin sınırları ile sahada açılmış ocak, galeri, yarma, sondaj, kuyu gibi arama faaliyetlerinin yerini gösterir imalat  haritası,

d)   d)    Sahada belirlenmiş görünür rezerve ve ruhsat süresine bağlı olarak planlanan üretim  programlarını gösterir harita,

e)    e)     Yer altı işletmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınacak önlemler,   havalandırma, su tahliyesi, nakliye vs. gibi hususları içeren uygun ölçekli çizimler,

f)    f)      Mevcut ve  yapılması planlanan bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, ve benzeri yapıları gösteren vaziyet planı,

Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için; çöktürme, buharlaştırma, ayırma, arıtma, üretim havuzları,  bina vs. gibi  yer üstü veya var ise yer altı tesislerini gösterir uygun ölçekli haritalar ile  üretim termin planı verilir.

 

Proje eksikliklerinin tamamlanması

Madde 20 – İşletme ruhsatı talebinin ruhsat sahibi veya kanuni vekili tarafından yapılması zorunludur.  Posta ile yapılan işletme ruhsatı talebi ile ilgili müracaatlar kabul edilmez.

Projelerdeki eksiklikler, müracaat esnasında talep sahibine yazılı olarak Ek Form-7’de verilen taahhütname ile bildirilir. Eksikliklerin yapılan bu bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanmaması halinde ruhsatın teminatı, ruhsat sahibine ikinci bir bildirim yapılmadan iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu üç aylık süre sonunda eksikliklerini ve teminatlarını tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve mevcut teminatı irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Eksik yatırılan teminatlar yatırılmamış kabul edilir.

İşletme ruhsat alanında yeni işletme izin talepleri, talep harcı yatırılarak yapılır.

Bu madde ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler, ruhsat sahibine veya kanuni vekiline bir defada bildirilir.

İzinler

Madde 21 – Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsat yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili kurumlara veya Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi zorunludur. Gerekli izinlerin alınmasını müteakip işletme izni verilir.

İşletme  izninin verildiği tarihten sonra  bir yıl içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır.

Ek işletme projesi ile  prosesi değişik olan yeni  maden veya madenler için işletme izni talep edilir. Bu taleplerde aynı işlemler  yapılarak yeni madenler için  işletme izni verilir.

Kamu hizmeti veya umumun yararına  ayrılmış ibadethane, okul, hastane, kütüphane,  karayolu, demiryolu  gibi  yer  ve  tesislere 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetleri için Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur. Özel mülkiyete konu taşınmazlara 20 metre mesafe dahilinde faaliyette bulunmak için mülk sahibinden yazılı izin alınması zorunludur. Yatay olarak alınan bu mesafeler gerek duyulması halinde Genel Müdürlük tarafından madencilik faaliyetlerinin boyutu, emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate alınarak her faaliyet için ayrı olarak da belirlenir. Madencilik faaliyetleri yürütülen alanlarda alınmış izinler, mülkiyetin değişmesi halinde de müktesep hak kabul edilir.

Ereğli Kömür Havzasındaki Taşkömürü ve 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile  Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bu maddede yer alan izin alınması ve faaliyete başlanması ile ilgili süreler uygulanmaz ve faaliyette bulunulmayan süreler için fazladan Devlet hakkı alınmaz.

 

Madenin işletmeye alınması

Madde 22 – Kanunun 7 nci maddesi gereği  izinlerin alınmasını takiben işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır.

İşletme projesinde beyan edildiği şekilde üretim yapılması veya üretime yönelik tesis yapılması, madenin işletmeye alınması sayılır.

Beklenmeyen haller ve mücbir sebepler dışında  süresi içinde  işletmeye alınmayan veya projesinde belirtilen yıllık üretim miktarının %10’unun altında üretim yapılan  ruhsat sahalarından, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının %10’u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.

 

İşletme ruhsatı döneminde arama faaliyetleri

Madde 23 – İşletme ruhsatı alanı içinde aramalara devam edilir. İşletme ruhsatının  verildiği tarihten itibaren mümkün rezerv alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar taksir edilir.

V. Grup madenler için verilen işletme sertifika alanlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

İşletme  sertifikası

Madde 24 – V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren Ek Form-5’deki arama faaliyet raporu ve talep harcının ödendiğine dair belge ile  müracaatta bulunulması halinde Ek Form-10’daki işletme sertifikası hakkı doğar. Uygun olan müracaatlara işletme sertifikası verilir. İşletme sertifikası süresi beş yıldır.

Bu grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin işletilmesi için yarma, galeri, ocak açmak gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi  durumunda, en az bir maden mühendisi tarafından Ek Form-6’ya  uygun olarak işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten işletme izni alınması zorunludur.

İşletme projeleri gerekirse yerinde de incelenerek sahaya işletme sertifikası verilip verilmeyeceğine karar verilir.

 

Ruhsatların üst üste verilmesi

Madde 25 – Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Ayrı grup ruhsatlar ise üst üste verilebilir. Aynı veya ayrı grup maden ruhsatlarının işletme izin alanlarının üst üste talep edilmesi durumunda, Genel Müdürlükçe projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapılır.  Sahada yapılan detay arama faaliyetleri, jeolojik yapı, cevherleşmenin özellikleri, maden rezervleri, yatırım ve tesisler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Kazanılmış haklar korunmak kaydı ile kaynak kaybına neden olmayacak, maden işletmeciliğini ve işletme güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde, ayrı ayrı çalışma imkanı bulunduğunun tespiti halinde ayrı gruplarda işletme izinleri verilebilir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verilir.

Ancak, 2000 hektardan daha az olan maden ruhsatı işletme izin alanları ile 100 hektardan daha az olan mermer ruhsatı işletme izin alanları üzerine I (b) Grubu işletme izni verilmeyeceği gibi I (b) Grubu maden işletme izni üzerine de IV. Grup veya II. Grup işletme izni verilmez. Bununla birlikte, farklı gruptaki işletme ruhsatlarının aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde üst üste işletme izni verilir.

ALTINCI BÖLÜM

İşletme Dönemi İşlemleri

 
Projeye uygun faaliyette bulunulması

Madde 26 – İşletme izinlerinin alınmasını takiben üretim faaliyetleri, projesine uygun  olarak yürütülür. Birlikte  işletilmesi zorunlu olan madenler  bir proje kapsamında işletilir.

Açık işletme ya da yeraltı işletmesine geçişler ile üretim yöntemi ile ilgili değişikliklerin, uygulanmadan önce Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi taktirde, sahadaki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar dışındaki  hazırlık, üretim ve üretilmiş malın sevkıyatı ile ilgili faaliyetler, değişikliklere ilişkin verilmesi gereken revize projenin onaylanmasına kadar  durdurulur.

III. Grup madenlerin üretilmesinde Genel Müdürlükten izin alınmadan göl ve denizin doğal yüzeyini değiştirecek şekilde havuz, kanal ve sondaj yapılamaz. İzin alınmadan bu faaliyetlerde bulunulduğunun tespiti halinde izinsiz yapılan işlemlerin eski haline getirilmesine kadar faaliyetler durdurulur, teminat irat kaydedilir.

Üretim veya hazırlık çalışmaları sürdürülürken şev açısı, basamak yüksekliği, basamak genişliği, heyelan, göçük, yetersiz havalandırma, alt yapı ve benzeri  nedenlerle işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tehlikeye düştüğünün tespiti halinde, gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılabilmesi için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde  teminat  irat  kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur.

İşletme faaliyeti belgeleri

Madde 27 – Her yıl Nisan ayı sonuna kadar Ek Form-11’de belirtilen işletme faaliyet bilgi formu, Ek Form-6’da belirtilen satış bilgi formu ile birlikte aşağıdaki belgeler verilir:

a)    a)     Geçmiş yıllara ait üretim, bir önceki yıl içinde yapılan üretim ile bir sonraki yıl planlanan üretimleri gösteren  imalat haritası ve uygun ölçekli kesitler,

b)    b)     İşletme sahasında  arama yapılmış ise arama faaliyet raporu,

Projede değişiklik varsa;

a)    a)     İşletme ruhsatı ve işletme iznindeki koordinatlarına göre uygun ölçekle çizilmiş ocak, yarma,  kuyu ve galeri gibi faaliyetlerin son durumunu gösterir çizim,

b)    b)     Kapalı ocaklarda iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili havalandırma, su tahliyesi, nakliye vs. gibi hususların en son durumunu gösterir uygun ölçekli  çizim,

c)    c)     Yerüstü  bina,  tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı,

d)    d)     Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için her yıl çöktürme, arıtma, üretim havuzları, bina, rezervuar besleme alanı ve havzanın tabii dengesini bozmayacak, kapasitesini aşmayacak işleme tesisleri  gibi  yerüstü veya var ise yeraltı tesislerinin en son durumunu gösterir uygun ölçekli haritalar.

Bu madde ile ilgili yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat irat kaydedilir.  Yükümlülük yerine  getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.

İşletme ruhsatı süresi ve uzatılması

Madde 28 – I (a) ve V. Grup madenlerin işletme ruhsat süresi en az beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi görünür ve muhtemel hale getirilmiş rezerv ve hazırlanmış projesine göre belirlenir.  Bu süre 10 yıldan az olamaz.

İşletme ruhsat süresinin bitiminden önce talep harcı ile beraber Ek Form-6’ya uygun yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması, sahada projesine uygun faaliyette bulunulmuş, maden rezervinin  yeterli ve rasyonel bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların yapılmış ve tesislerin inşa edilmiş olması, projenin uygun bulunması  durumunda ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam işletme ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

İşletme sertifikası  süresinin uzatılması

Madde 29 – İşletme sertifikası  süresinin bitiminden önce talep harcı ve işletme projesi ile süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Yeterli rezervin olması, projenin uygun bulunması ve işletme sertifikası süresince üretim faaliyetinde bulunulmuş olması durumunda sertifika  süresi uzatılabilir.

İşletme ruhsat döneminde üretimin arazi yüzeyinden toplanarak yapılması halinde süre uzatımı için işletme projesi yerine arama faaliyet raporu verilmesi yeterlidir.

 

Mücbir sebeplerle geçici tatil

Madde 30 – Sel baskını, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan gibi geçerli  sebeplerle veya tenörde, jeolojik şartlarda, ülke ve dünya pazarlarındaki gelişme ve değişimler, ulaşım, ulaştırma altyapı durumlarında beklenmeyen değişiklikler olması halinde  işletme ruhsat sahalarında faaliyetin geçici  tatili için  ruhsat sahibince gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Yapılan inceleme sonrası talebin uygun bulunması durumunda müracaat tarihi, geçici tatilin başlama tarihi olarak kabul edilerek bir yıla kadar geçici tatil  verilebilir.

Geçici tatilin gerekçelerinin devam etmesi durumunda ruhsat sahibinin talebi ile geçici tatil  talebi yeniden değerlendirilir.

Geçici tatilin gerekçesinin ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde faaliyete geçilmemesi durumunda ruhsat  teminatı irat kaydedilir. Takip eden altı ay içinde de faaliyete geçilmemesi halinde işletme projesinde beyan edilen üretim miktarının %10’u üzerinden Devlet hakkı alınır.

Geçici tatil  süresi içinde  Kanunun 29 uncu maddesindeki  belgelerin verilmesi zorunlu değildir.

 

Ruhsat alanlarında değişiklikler

Madde 31 – Talep harcı ile müracaatta bulunulması halinde aynı kenarda en az iki  noktası ortak, aynı  grup ve safhadaki  ruhsatlar  birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, Kanunda  belirtilen alan sınırlamasını geçemez.

Ancak, aynı kişiye ait mücavir işletme ruhsat alanlarında görünür maden rezervinin bir bütünlük teşkil etmesi halinde yeni bir işletme projesi verilerek birleştirme talebinde bulunulabilir. Uygun bulunan taleplerde alan kısıtlaması aranmaz.

Birleştirme sonunda yeni ruhsatın süresi, birleştirilenler arasındaki süresi en az  kalan  ruhsat süresi kadardır.

Ruhsat alanlarının talebe bağlı olarak değiştirilmesi halinde, ruhsatlardan biri üzerindeki haciz, ipotek, rehin, ihtiyati tedbir gibi hukuki kısıtlamalar ve maddi yükümlülükler ile Kanun hükümlerine göre uygulanmış cezalar, düzenlenen yeni ruhsat üzerinde devam eder.

Birleştirilmiş yeni ruhsatın teminatı güncel teminat üzerinden alınır. Birleştirilen ruhsatlardan herhangi birinde ceza nedeniyle teminat artışının olması halinde, bu artış miktarı esas alınarak teminat belirlenir.

Birleştirme sonucunda sahanın teknik nezaretçilerinin sorumlu olacakları faaliyet  alanları  yeniden belirlenir.

Ruhsat  küçültme işlemlerinde harç ve teminat alınmaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Harita  ve Çizimler

 

Röper noktaları

Madde 32 –- Ruhsat sahibi, faaliyet alanını görecek şekilde Genel Müdürlüğün yapacağı denetimlerde kullanılmak üzere 6 derecelik dilime esas en az iki adet beton sütun ya da benzeri  röper noktası belirler. Bu noktaların kot ve koordinatları gerçek değerler kullanılarak harita tekniğine uygun  hassaslıkta uygun bir ölçüm aleti ile  belirlenerek arazide  muhafaza edilir.

 

İmalat haritaları

Madde 33 – İmalat haritaları; yapılan çalışma alanına göre 1/500 veya uygun ölçekte  yapılır. Yer altı faaliyetleri ile ilgili olarak açılan kuyu, galeri, başyukarı, fere, ayak gibi çalışma alanları harita üzerinde ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenir. Faaliyetlerin  yer üstü ve yer altı olarak yapılması durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat  değerleri  ile birbirine  bağlanır.

İmalat haritası; ölçümü yapan teknik eleman, sahadan sorumlu teknik nezaretçi  ve ruhsat sahibince imzalanır. Ölçümün yapıldığı tarih üretim haritası üzerine veri olarak yazılır.

Kesitler

Madde 34 – İmalat haritalarında, madenin üretim yerinden en az iki adet kesit alınır. Üretim yapılmayan yıllar için çizim ve harita verilmez.

 

Sertifika ile yapılan üretim

Madde 35 – İşletme projesi vererek üretim yapan sertifika sahipleri, imalat haritası vermek zorundadır. Ancak toplama ile yapılan üretimlerde harita istenmez.

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Maden Sevkıyatı

 

Maden  sevkıyatı

Madde 36 – Madenlerin, Genel Müdürlükten alınan sevk fişi ile sevk edilmesi zorun-ludur.

Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün  her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibine verilir. Sevk fişi koçanlarının numarası,  özel bir deftere kayıt edilerek takip edilir.

 

Sevk fişleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinde yer alan taşıma  irsaliyesi niteliğindedir. Genel Müdürlük ve mahalli mülki amirin görev verdiği yetkili kişiler  kendi il sınırları içerisinde maden sevkıyatının sevk fişi ile yapılıp yapılmadığını takip ve denetleyerek Kanunun  ilgili hükümlerine göre  işlem yapar.

 

Arama döneminde sevk fişi talebi 

Madde 37 – Ruhsat sahibi,  arama ruhsatı süresi içinde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür hale getirdiği rezervin %10’una kadar  yapabileceği  üretim için sevk fişi talebinde bulunabilir.

Ruhsat sahibinin sevk fişi talebinin karşılanabilmesi için öncelikle, yıllık ruhsat harçlarını tam olarak yatırmış, sahasında gerekli aramaları yapmış olması, bu aramalar sonucu hazırlamış olduğu arama faaliyet raporunda rezervini görünür hale getirdiğine  dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerle, çalışma alan koordinatlarını, üretim yöntemini, planladığı patlatma tekniğini, çalışacağı alanın vasfını bildirerek  müracaat etmesi şarttır.

 

Arama ruhsatı döneminde sevk fişi talebinin değerlendirilmesi

Madde 38 – Ruhsat sahibinin verdiği bilgi ve belgeler Genel Müdürlük tarafından incelenir. Sevk fişi için verilmiş belgelerin incelenmesi sonucunda, yapılmış arama çalışmalarının rezervi görünür hale getirmek için yeterli olmadığı belirlenen taleplere sevk fişi verilmez.

Uygun bulunan  taleplerde üretilen madeni sevk etmek için bir cilt sevk fişi verilerek saha tetkik programına alınır.

Kalsit için sevk fişi taleplerinde öncelikle bu ruhsatların mücavirinde, yapılacak üretim faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenebilecek blok mermer üretimi olup olmadığı incelenir. Mücavirinde blok mermer üretimi yapılmayan ruhsatlar için  mahallinde  tetkik yapılmadan bir cilt sevk fişi verilir.

Mahallinde tetkik sonrası ruhsat sahibine Genel Müdürlükçe uygun görülen miktarda sevk fişi  verilir. Uygun bulunmayan  talepler için sevk fişi verilmez. Sevk fişi verilmiş ise  sevk fişlerinin kullanılmayan kısımları geri alınarak ruhsat alanındaki üretim faaliyetleri durdurulur.

 

Cevher sevkıyatı

               Madde 39 – Ruhsat sahasından üretilen tüvenan cevherin, ocak-tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu dikkate alınarak ruhsat sahası içinde ya da mücavirindeki bir alan üzerine kurulmuş bir tesiste kullanılması durumunda;

a) a)  Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ve takiben konveyör ile yapılması halinde, her vardiya sonunda, otomatik kantar/ölçme sistemi ile ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.

b) b) Sevkıyatın, ocaktan doğrudan konveyör sistemi ile yapılması halinde, her vardiya sonunda otomatik kantar sistemi ile ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.

c) c)  Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ile yapılması durumunda, yirmi dört saat zarfında kantardan geçirilerek ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.

Otomatik kantar sistemlerinin kullanıldığı işletmelerde, Genel Müdürlük tarafından talep edildiğinde, ölçüm kontrol belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

Boru hattı ile sevk edilen madenlerin, yirmi dört saat zarfında, boru hattında bulunan ölçüm cihazında ölçülen miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.

Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin elde edilmesi için zenginleştirilecek tüvenan cevherlerin, entegre ve zenginleştirme tesislerine sevkıyatında yukarıdaki esaslar uygulanır. Bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevkıyatında da Genel Müdürlükten alınan sevk fişi kullanılır.

Farklı taşıma durumlarında sevk fişlerinin kullanılması ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

 

Sevk fişi olmadan sevkıyat

Madde 40 – Ruhsatlı veya izinli bir alandan ruhsat sahibince üretilmiş bir madenin sevk edilmesi esnasında, mülki amirlerin yetkilendirdiği kişiler tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, ruhsat sahibi, ruhsat numarası, taşımada kullanılan araç plakası, aracı kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da yaklaşık miktarı tespit edilir. Söz konusu madeni üreten  ruhsat sahibine ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası verilir. Bu madenlere el konulmaz, ruhsat sahibine verilir.

İdari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili Defterdarlığa bildirilir.

 

Üretim ve sevkıyatın bildirilmemesi

Madde 41 – Denetim,  inceleme  ve ölçümler sonucunda, yaptığı üretim ve sevkıyatı bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idari  para cezası verilir.

 

Ruhsat veya işletme  izni olmadan  üretim

Madde 42 – Ruhsat veya işletme izni olmadan üretilmiş bir madenin, mülki amirlerin yetkilendirdiği  kişiler tarafından sevk edildiğinin tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta  üretimin yapıldığı yer, üretimi yapan kişi, taşıyan aracın plakası, aracı kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da yaklaşık miktarı tespit edilir. Üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler, adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülki idare amirliğince satılarak bedeli özel idaresine aktarılır.

Ruhsatlı alan içinde, ancak işletme izin alanları dışında üretim faaliyetinde bulunulması durumunda ruhsat sahibi uyarılarak işletme izni alanı dışındaki faaliyeti durdurulur. Bu fiilin  tekrarı halinde işletme izni alanı dışındaki faaliyet durdurularak  teminat irat kaydedilir.

 

Ruhsat sınırında yapılan üretim

Madde 43 – Ruhsat alanının sınırında yapılan üretimin saha sınırı dışına taştığının tespiti halinde, ruhsat alanı dışında üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli özel idaresine aktarılır.

Bu fiilin başka birine ait  ruhsatlı alan içinde işlenmesi durumunda, sahasında üretim yapılan ruhsat sahibi  fiili işleyen ruhsat sahibinden kâr kaybı talebinde bulunabilir.

 

Ticari amaç taşımayan üretim

Madde 44 – Belediye sınırları dışındaki köylerde yaşayan köylüler, kendi köy sınırları içinde ev, avlu, tarla sınırları, yol ve köyün ortak olarak kullandığı ibadethane, yol, okul, mezarlık, çeşme, köy odası yapılması gibi ticari amaç taşımayan işlerde kullanılmak üzere gerekli yapı hammaddesini temin etmek için muhtarlıktan izin alabilirler. İzin verilecek alanların bu köy sınırları dahilinde olması zorunludur. Özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izni olmadan bu üretim yapılamaz.

Talep sahipleri taleplerini köy muhtarlığına bir dilekçe ile iletir. İhtiyar heyetinin yazılı teklifi, köy muhtarının onayı ile izin verilir. Köy muhtarı, verilen izni  on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu   şekilde verilen izinle üretilerek  sevk edilen yapı hammaddeleri için harç ve Devlet hakkı alınmaz. İzne tabi alanlarda gerekli izinler alındıktan sonra üretim yapılır. Üretilmesine izin verilen  yapı hammaddeleri,  üreten ve izin alan kişinin dışında bir başkası tarafından kullanılamaz ya da bir menfaat karşılığı takas edilemez, ticari amaç ile satılamaz. Aksi taktirde üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.

Bu amaçla yapılacak üretimin ruhsatlı alanlarda, maden işletmeciliğine engel olmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde faaliyet alanının dışında yapılması zorunludur.

 

Usulsüz sevkıyat

Madde 45 – Madenlerin, Genel Müdürlükten alınacak sevk fişi ile sevk edilmesi zorunludur. Ancak, yapılan sevkıyatın Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılmış ve Devlet hakkının ödenmiş olması durumunda, ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır.  Aynı işlemin tekrarında  teminat irat kaydedilir.

Sevkıyatın, Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi  ile  yapılması ve Devlet hakkının ödenmemiş olması durumunda Devlet hakkı gecikme cezası ile birlikte tahsil edilerek Genel Müdürlükten alınan sevk fişlerinin kullanılması yönünde ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin tekrarında  teminat irat kaydedilir.

Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, üretim hakkı olan aynı ruhsat sahibine ait başka bir ruhsat sahasında kullanılması ve yapılmış sevkıyatın karşılığı Devlet hakkı ödenmiş olması durumunda, ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin tekrarında  teminat irat kaydedilir.

Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, kendisine ait olup üretim hakkı olmayan bir ruhsat sahasında kullanılmasının tespiti halinde üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan veya el konulma imkanı ortadan kalkmış olan madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülki idare  amirliklerince  satılarak bedeli özel idareye aktarılır.

Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, ait olduğu ruhsat dışında başka kişiye ait bir ruhsat alanında kullanılması durumunda, sevk fişini kullanan ve kullandıran ruhsat sahipleri uyarılır. Aynı işlemin tekrarında  teminatları irat kaydedilir.

 

Sevk fişlerinin iade edilmesi

Madde 46 – Ruhsatın iptali, terk edilmesi veya sevk fişlerinin amacına uygun kullanılmaması durumunda sevk fişleri Genel Müdürlüğe iade edilir. Sevk fişleri, tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde iade edilmediği takdirde mevcut teminat irat kaydedilir.

 

Sevk fişlerinin saklanması

Madde 47 – Kullanılmış sevk fişlerinin kullanılan tarihten itibaren beş yıl süre ile saklanması gereklidir. Sevk fişlerinin herhangi bir nedenle kaybedilmesi halinde, ruhsat sahibinin bu durumu en geç bir ay içinde ilanla ve resmi makamlardan alınmış bir yazı ile belgelemesi ve Genel Müdürlüğe bildirmesi zorunludur. Aksi taktirde bu durum beyanlardaki hata ve noksanlık olarak kabul edilerek işlem yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Hammadde İhtiyaçlarının Karşılanması

 

Bakanlığa müracaat edilmesi

Madde 48 – Yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için izin almak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Ek Form-12’de örneği verilen formata uygun olarak yapı hammadde talep formu hazırlanır. Bir talep yazısına eklenen bu form örneği ile Genel Müdürlüğe müracaat edilir.

Yapılacak bu müracaatlarda harç alınmaz.

 
Talebin değerlendirilmesi

               Madde 49 – Müracaat edilen alanda 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında verilmiş ruhsat hakları incelenir. Hammadde üretim izni talep edilen alanda, ruhsatlı alanlar var ise yapılacak hammadde üretiminin madencilik faaliyetlerine engel olup olmayacağı ve kaynak kaybına yol açıp açmayacağı göz önünde bulundurularak mahallinde tetkik yapılır. Heyetin saha mahallinde yapacağı tetkik tarihi, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ve talep alanında ruhsat var ise ruhsat sahibine bildirilerek tetkik tarihinde saha mahallinde bulunulması istenir. İlgililerin, heyetin mahallinde yapacağı tetkike katılmamaları durumunda tetkik re’sen yapılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının altı aydan az süreli veya toplam beş yüz tondan az olan  miktarlardaki hammadde talepleri, talep edilen alanda yürüyen ruhsat hakları yok ise mahallinde tetkik yapılmadan da karşılanabilir.

Bu kapsam dahilinde yürütülen faaliyetler için teknik nezaretçi atanması zorunluluğu yoktur. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmesinden izin sahibi kamu kurum ve kuruluşu sorumludur.

 

               Hammadde üretimi için talep edilen alanın tetkiki

               Madde 50 Hammadde üretim izni talep edilen ruhsatlı alanlarda inceleme yapılır. Bu incelemede, madencilik faaliyetlerine engel olup olmayacağı ve verilen işletme projesinin uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Ruhsatsız alanlarda gerek görülmesi halinde mahallinde inceleme yapılır.

Heyet gerek gördüğü taktirde saha mahallinden analiz yaptırılmak üzere numune alabilir. Alınan numunelerin analiz bedelleri, projeyi veren kamu kurum veya kuruluşunca karşılanır.

 

               Hammadde üretim izin belgesinin verilmesi ve uzatılması

               Madde 51 – Genel Müdürlükte yapılan değerlendirmeler sonucunda, hammadde üretimi için en fazla proje süresi sonuna kadar Ek Form-13’deki hammadde üretim izin belgesi talep eden kamu kurum ve kuruluşuna verilir.

Hammadde üretim izni verilen alanın seçilmesi, küçültülmesi, büyütülmesi, yerinin değiştirilmesi, üretim faaliyetinin durdurulması, üretim izninin uzatılmasına Bakanlık  yetkilidir. 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş ruhsat alanlarında kaynak kaybına yol açacak ve işletme faaliyetlerine engel olacak şekilde kamu kurum ve kuruluşuna hammadde üretim izni verilmez.

Hammadde üretim izin belgesinin uzatılması zorunluluğunun doğması halinde Ek Form-12’de yer alan formata uygun olan yapı hammaddesi talep formu  ile üretim izin belgesi süresi bitmeden önce Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi zorunludur.

 

Üretim izni verilen alandan başka bir kamu kurum ve kuruluşunun üretim yapması

               Madde 52 – Hammadde üretim izni verilen alanda başka bir kamu kurum ve kuruluşunun üretim yapmak istemesi durumunda, Ek Form-12’de yer alan formata uygun yapı hammaddesi talep formu  ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Bu projenin uygun bulunması ve üretim izni verilmiş kamu kurum ve kuruluşunun muvafakatinin alınması kaydıyla bu alandan üretim yapabilir.

 

               İzinler

               Madde 53 – Hammadde üretim izni verilen alana ilişkin olarak Kanunun 7 nci maddesi gereğince alınması gerekli izinler, kamu kurum ve kuruluşunca ilgili kanun hükümlerine göre yetkili mercilere müracaat edilerek alınır.

 

               Sevk fişi  kullanılması

               Madde 54 – Yürütülen proje için üretilen hammaddenin, Genel Müdürlükten  bedeli karşılığında alınan sevk fişleri ile sevk edilmesi zorunludur.

Ocak-kullanım yeri mesafesi, nakil güzergahının durumu dikkate alınarak hammadde üretim izni verilen alandan üretilen yapı ve inşaat hammaddesi için yirmi dört saatte, vardiya durumuna göre her vardiya sonunda bir adet  sevk fişi kesilmesi yeterlidir.

Mahallinde tetkik heyetleri tetkik esnasında sevk fişi koçanlarını inceler ve sonucunu hazırlayacakları rapora yansıtır.

 

Kamu kuruluşunun vereceği belgeler

               Madde  55 – Kamu kurum ve kuruluşları bir yıldan fazla süreli projeler için verilen hammadde üretim izin belgesine dayanılarak üretim faaliyetlerinde bulunulan her yıl için bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar yapılan faaliyet ve üretim miktarını bir rapor halinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Bir yıldan az süreli projelerde üretilen hammadde miktarı faaliyet bitiminde Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

               Hammadde üretim izin belgesi verilen alanların denetlenmesi

               Madde 56 – Hammadde üretim izin belgesi verilen alanlarda yürütülen faaliyetler; herhangi bir şikayet, talep veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü hallerde mahallinde denetlenebilir. Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun yürütülmeyen veya çevre ve insan sağlığına zarar veren faaliyetler gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur.

               Faaliyetlerle ilgili hak ve sorumluluklar

               Madde 57 – Üretim izin belgesi verilen alanda ruhsat olması durumunda ruhsat sahibi, ruhsat sahası içinde kamu kurum ve kuruluşundan, hammadde üretim izin belgesi verilen alanla ilgili olarak herhangi bir hak talep edemez. Hammadde üretim izin belgesi verilen alanda yapılan üretim faaliyeti ruhsat sahibi tarafından engellenemez ve faaliyete müdahale edilemez. Üretim izni verilen kamu kurum ve kuruluşu, ruhsat sahibinin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek, kaynak kaybına neden olabilecek faaliyetlerde bulunamaz.

 

               Hammadde üretiminin amaç dışı kullanılması

               Madde 58 – Hammadde üretim izni verilen kamu kurum ve kuruluşu izin verilen alanla ilgili her türlü faaliyetine ilişkin olarak Kanun hükümleri kapsamında Bakanlığa karşı sorumludur.

Verilen izin çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşunca üretilen hammadde, proje amacı dışında kullanılamaz, satılamaz, ticarete konu edilemez. İlgili kamu kurum ve kuruluşunun üçüncü kişiler ile yapacağı sözleşmelerde ve proje maliyetlerinde bu hususların göz önüne  alınması zorunludur.

Üretim  yapılan alandaki hammaddenin projede belirtilen amaç dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşuna amaç dışı kullanılan hammaddenin Devlet hakkına esas teşkil edecek ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası verilir. Yapılan üretimin projede belirtilen amaç dışında kullanımının ikinci kez tespiti  halinde izin iptal edilir.

               Hammadde üretimi sırasında zaruri olarak üretilen madenler

               Madde  59 –- Kamu kurum ve kuruluşuna hammadde üretim izni verilen alanda, izin verilen yapı ve inşaat hammaddesi dışında başka maden üretilemez ve başka madenlere yönelik hak talebinde bulunulamaz. Ancak, verilen hammadde iznine dayalı olarak gerçekleştirilen üretim faaliyetinin zaruri neticesinde maden üretilmesi söz konusu olduğu takdirde durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İzin verilen alandaki hammadde üretimi esnasında  zaruri olarak başka maden üretildiği taktirde bu alanda ruhsat yoksa yapılmış üretim valilik tarafından ihale edilerek satılır. Satıştan sağlanan gelir özel idareye aktarılır. Ruhsat var ise üretilen maden bir tutanakla bedelsiz olarak ruhsat sahibine verilir.

 

               Üretim izin süresinin sona ermesi

Madde  60 – Yapı ve inşaat hammadde üretim izni verilen kamu kurum ve kuruluşu, faaliyetin sona ermesi veya iznin iptal edilmesi halinde üretim yapılan alanı, emniyet tedbirlerini alarak, diğer mevzuat gereği alınan izinler ve verilen taahhütler çerçevesinde terk etmek zorundadır. Bu hususlar yerine getirilinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına karşı cezai ve hukuki sorumlulukları devam eder.

 

ONUNCU   BÖLÜM

İrtifak, İntifa  Hakkı ve Kamulaştırma

İrtifak, intifa hakkı

Madde 61 – Maden arama ve işletme dönemleri içerisinde faaliyet sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için maden ruhsat sahibi, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.

İrtifak ve/veya intifa hakkının bedeli, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir.

Ruhsat sahibi irtifak ve/veya intifa hakkını kullandığı alanı amacı dışında kullanamaz. Bu alanı süresi sonunda çevre ile uyumlu olacak şekilde terk etmek zorundadır. Aksi taktirde ruhsat sahibi irtifak ve/veya intifa hakkı kapsamında sahadaki zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Kamulaştırma talebinde istenilen belgeler

Madde 62 – İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.

Kamulaştırma talebi, ruhsat sahibince aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır:

a)    a)     Kamulaştırma talebi ile ilgili  dilekçe,

b)    b)     Tüzel kişilerde  kamulaştırma ile ilgili karar,

c)    c)     Kamulaştırılması düşünülen alanın imar ve kullanım durumu, süresi, rezerv durumu, kamulaştırma sonrası ruhsat alanındaki faaliyetlerin ekonomiye katkısı ile ilgili karşılaştırmalı bilgileri içeren proje,

d)    d)     Kamulaştırılması talep edilen  alan ve bu alan üzerindeki taşınmazların miktar ve nitelikleri, bu alanın 6 derecelik dilime esas koordinatları, sahiplerinin isim ve adresleri, arazilerin tapu ve çap suretlerini  gösterir tapu sicilinden onaylı listesi,

e)    e)     Taşınmaz üzerinde  kamulaştırma sonrası yapılması düşünülen  üretim tesisleri ve işletmenin durumunu ve benzeri faaliyetleri  gösterir vaziyet planı,

f)     f)      Üretimden sonra arazinin restorasyonu hakkındaki bilgileri ve haritası,

g)    g)     Ruhsat sahibince kamulaştırılması istenilen arazi sahiplerine anlaşmak üzere noter aracılığı ile yapılmış 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderilen ihbarname,

h)    h)     Kamulaştırılması talep edilen arazinin çevresindeki yerleşim alanları ve arazi konumları.

 

Kamulaştırma  taleplerinin arazi tetkiki

Madde 63 – Kamulaştırılması talep edilen alan, Genel Müdürlükçe oluşturulacak heyet tarafından tetkik edilir. Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu husustaki masraflar ve kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafından ödenir.

Kamulaştırmaya, kamulaştırılması istenilen alandaki madenin işletme projesi ve rezerv durumu, bu alandaki madenin üretilip üretilmemesi durumunda bölgeye ve ülke ekonomisine fayda ve zararları, kamulaştırılması talep edilen alan dışında ruhsat sahası içinde başka alanlardaki rezerv durumuna göre üretim olanakları, bölgedeki alternatif üretim alanları,  mülk sahibinin kayıpları, mülk sahibinin kamulaştırma sonrası sürdüreceği ekonomik faaliyet ve kamulaştırmadan nasıl etkileneceği ile ilgili hususlar, kamulaştırılması talep edilen alanın çevre ile ilişkileri gibi teknik ve sosyal içerikli tüm etkenler değerlendirilerek karar verilir.

Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis edilir.

Kamulaştırılan alanın kamulaştırma amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi haksız surette hak iktisabı sayılır. Bu alanda kamulaştırma amacı dışındaki faaliyet durdurulur.

Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde ruhsat sahibince, kamulaştırılan alanın kamulaştırma amacına uygun olarak hiçbir faaliyet veya tesisat yapılmayarak taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte iade ederek, taşınmaz malını geri alabilir.

Taşınmazın, kamulaştırma amacı ile ilgili kullanımına lüzum kalmadığının Bakanlıkça tespiti veya ruhsat sahibinin beyanı halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli hazineye ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yerin eski sahibine iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve taşınmazın eski sahibine tebliğ edilir. Eski sahibinin taşınmazı altı ay içerisinde almak istememesi durumunda taşınmaz Hazineye kalır.

I.Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için kamulaştırma hükümleri uygulanmaz.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlerin  İncelenmesi ve Denetlenmesi

 

İnceleme  ve denetim

Madde 64 – Maden Kanunu gereği ruhsat veya sertifika sahibince düzenlenmiş mali ve teknik belgelerin, ruhsat veya sertifika alanındaki madencilik faaliyetlerinin, ihbar ve şikayetlerin inceleme ve denetimi Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen elemanlarca  yerinde yapılır.

Genel Müdürlük, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan elemanları da görevlendirebilir.

Yapılacak inceleme ve denetimlerde oluşturulacak heyet; maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile yapılacak inceleme ve denetimlerin özelliğine göre jeofizik mühendisi, haritacı, mali uzman, hukukçu veya diğer meslek mensuplarından en az üç kişiden oluşur.

İnceleme ve denetimlerde, sahanın teknik nezaretçisi ve/veya ruhsat sahibinin kendisi ya da vekalet ile görevlendirdiği bir kişinin hazır bulundurulması zorunludur.

İnceleme ve denetimlerde ruhsat sahibi Genel Müdürlüğe verdiği teknik ve mali belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını, yapılmış hesapları talep halinde  heyet üyelerine göstermek zorundadır.

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikayetlerin değerlen-dirilebilmesi için, dilekçe ekinde şikayetçinin nüfus cüzdanı suretinin konulması gereklidir.

 

İnceleme  ve denetimin yapılması

Madde 65 – İnceleme ve denetim sırasında teknik ve mali belgeler ile bu belgelerin hazırlanmasına esas teşkil eden işletme projesinin uygulanması ile ilgili hususlar, üretim yöntemi, üretim miktarı, üretilen cevherin kullanım alanı, sevk fişleri, faturalar, satış belgeleri ve benzeri ile  Kanun ve mevzuat gereği diğer belgeler incelenir.

İnceleme ve denetim sonunda düzenlenen ve mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha hazırlanarak heyet üyeleri, ruhsat sahibi veya vekili veya sahanın teknik nezaretçisi tarafından imzalanır. Ruhsat sahibi, vekili veya teknik nezaretçi, tutanakta katılmadığı hususlara şerh düşebilir. Ancak imzadan imtina edilmesi halinde bu durum tutanakta belirtilir. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir.  Bu  tutanakta belirtilen  hususlar   ruhsat sahibine tebliğ edilmiş sayılır.

Ruhsat sahasında yapılan tetkiklere ait detay bilgileri içeren rapor hazırlanır. Ruhsat sahibinin talep etmesi durumunda bir örneği verilir.

Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için  hesaplanan  Devlet hakkının on katı tutarında idari  para cezası verilir.

 

Zenginleştirilen tüvenan cevherin  denetimi

Madde 66 – Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metal içeren tüvenan cevherlerin, entegre ve zenginleştirme tesislerine giren miktarı ile tesisten çıkan konsantre miktarının, projesine veya teknolojik olarak kabul edilen sınırlar içinde olması zorunludur.

Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için  hesaplanan  Devlet hakkının on katı tutarında idari  para cezası verilir.

 

Görevlendirme giderlerinin karşılanması

Madde 67 – Madencilik ile ilgili her türlü görevlendirmelerde, görevlendirme giderleri Kanunun 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlık bütçesinden ödenir.

Sevk fişi, patlayıcı madde izni, irtifak ve intifa hakkı, kamulaştırma, mera tahsis değişikliği, ikinci maden, buluculuk hakkı, işletme izin sınırlarında yapılacak değişiklik, birleştirme gibi taleplerle ilgili tetkik giderleri  ruhsat sahibince karşılanır.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Buluculuk Hakkı

 

Buluculuk hakkı

Madde 68 – Ruhsat sahibi, arama veya işletme ruhsatı süresince hazırlanan koordinatları içeren teknik raporlar ile  birlikte görünür rezerv olarak bildirdiği ve Genel Müdürlük tarafından yapılan tetkiklerde varlığı tespit edilen madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkın talep edilmesi durumunda ruhsat sahibine Ek Form-14’deki buluculuk belgesi verilir.

Ruhsatın devir edilmesi durumunda buluculuk hakkı sahibi bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir. Bildirilen görünür rezervin bitmesi halinde buluculuk hakkı sona erer.

 

Buluculuk hakkının hesabı

Madde 69 – Buluculuk hakkı, ocak başı satış  tutarının % 1’idir.

Buluculuğa konu madenin bulucusu dışında bir başkası tarafından işletilmesi halinde, bu alandan bir yılda üretilen maden için tahakkuk eden buluculuk hakkı her yıl Haziran ayı sonuna kadar bu alanda üretim yapan kişiler tarafından  hak sahibinin hesabına yatırılır.

Ruhsatın iptal edilmesi durumunda, ihaleden ruhsatı alan kişinin üretim yaptığı madenin buluculuk hakkını süresi içinde  buluculuk belgesi sahibine ödemesi zorunludur.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devir, İntikal ve Terk İşleri

Devir

Madde 70 – Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı taktirde,  Kanunun 6 ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan  gerçek veya tüzel kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir.

Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme  faaliyeti bilgi formunun  verilmesi  zorunludur.

Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait  Kanundan doğan bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek Form-15’deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri  gerekir.

Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları  esas  alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve ruhsatın  yıllık harcı kadar devir harcını yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir.

 

İntikal

Madde 71 – Maden ruhsat ve sertifikaları, buluculuk hakkı ve bunlarla ilgili hak ve yükümlülükler, miras yolu ile bir bütün olarak intikal eder. Bu haklar  mirasçıların rızası olsa da bölünemez.

Mirasçıların altı ay içinde, intikal eden haklarını bir bütün olarak kullanması ve  bu hakkı aralarından maden hakkı alabilecek birine ya da maden hakkı alabilecek özel ya da tüzel kişiye devir etmek üzere Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri zorunludur. Aksi taktirde ruhsat iptal edilir.

Mirasçıların anlaşamamaları halinde  içlerinden birinin mahkemeye müracaat etmesi ve ruhsat ile ilgili konunun yargıya intikal ettiğini gösterir bir  belge ve veraset ilamı ile birlikte Genel Müdürlüğe  müracaat etmesi  durumunda mahkeme sonucu beklenir.

Dava sonuçlanıncaya kadar, mahkeme, Kanuna göre durumu uygun olan birini mümessil olarak tayin eder. Ruhsatlarla ilgili hukuki sorumluluklar mirasçılara; cezai sorumluluklar mahkeme tarafından tayin edilen mümessile  aittir. Mirasçıların mümessile,  vekil tayin edilmiş ise vekile rücu hakları saklıdır.

Davanın verilen altı aylık yasal süreden sonra kesinleşmesi halinde, mahkemenin ruhsat hakkını verdiği kişinin mahkeme kararı ile birlikte iki ay içinde intikal için gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat etmesi zorunludur. Aksi halde ruhsat iptal edilerek mirasçının Kanun ile ilgili  hakları sona erer.

Ölüm tarihinden itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe intikal işlemleri için müracaat edilmediği takdirde, ruhsat iptal edilir. İntikal talebinin ruhsat süresi içinde yapılması zorunludur. Ancak ölüm tarihinin ruhsat süresinin son iki ayı içinde olması durumunda, Kanun ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ruhsat süresi sonundan itibaren iki ay ek süre  verilir.

Ruhsat sahibinin vefatı ile intikal işlemi tamamlanıncaya kadar geçen sürede  ruhsat hukukundan mirasçılar sorumludur.

Devir ve intikal belgeleri  ile gerekli harç ve teminat makbuzlarının Genel Müdürlüğe  verilmesini takiben intikal işlemleri yürütülür.

 

İcra yoluyla devir

Madde 72 – Devir, icra ile satış veya mahkeme kararına dayalı yapılıyor ise, ruhsatı devir alması gereken kişi veya şirket, devri gerektiren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği, harç ve teminatların yatırıldığını gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe  müracaat eder.

Bu durumda da ruhsatı devir alacak  kişinin  Kanunun 6 ncı maddesindeki maden haklarını kullanabilecek  şartları taşıması gerekir.

 

Ruhsatın hükümden  düşmesi ve  alınacak  tedbirler

Madde 73 – Arama ruhsat süresi içinde sahanın terk edilmesi halinde, sahada faaliyette bulunulmamış ise ruhsat sahibi sahada alınacak bir önlem olmadığını Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Genel Müdürlük bu dilekçeye dayalı olarak terk talebini değerlendirir.

Üretime yönelik faaliyette bulunulmuş arama ruhsatı veya işletme ruhsatı sahibi;

a)    a)     Sahanın teknik nezaretçisi veya maden mühendisi tarafından hazırlanmış, işletme projesi ile verilen çevre ile uyum projesinin uygulanıp uygulanmadığını ve ruhsat alanında can ve mal güvenliği ile ilgili alınan önlemleri,  çalışılan her bölge için alınan  emniyet tedbirlerini içeren rapor,

b)    b)     Sahanın son durumunu gösterir imalat haritası ve jeoloji mühendisi tarafından hazırlanmış maden jeoloji haritası,

ile Genel Müdürlüğe terk talebinde bulunabilir. Genel Müdürlük bu rapora dayalı olarak terk talebini değerlendirir.

Genel Müdürlükçe terk talebi ile ilgili işlemler yapılmadan, saha yerinde de tetkik edilebilir.

Yapılacak tetkikte, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmadığının tespit edilmesi halinde; ruhsat sahibine, alınması gerekli önlemler bildirilerek altı aylık bir süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde yukarıdaki önlemleri almayan ruhsat sahibine üç aylık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda da ruhsat sahibinin gerekli önlemleri alıp almadığı gerektiğinde yerinde tekrar tetkik edilebilir. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ruhsatın bulunduğu ilin valiliğine bilgi verilir. Gerekli tedbirler valilik tarafından yerine getirilir. Masraflar ruhsat teminatından karşılanır. Yapılan masrafların ruhsat sahibince ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. Tahsil edilen bedel il özel idaresinin hesabına yatırılır.

Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de, gerekli emniyet tedbirlerini almak  zorundadır. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması  durumunda,  can ve mal emniyeti ile ilgili kazalardan dolayı  ruhsat  sahibinin sorumluluğu devam eder.

Terk işlemleri ile ilgili olarak ruhsat sahibinin yasal sorumluluğunu yerine getirmemesi, ruhsatın iptali veya ihale edilmesi ile ilgili işlemleri geciktirmez.

 

Devlete intikal

Madde 74 – Arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesi veya terk edilmesi  hallerinde ruhsat sahibine hiç bir ödeme yapılmaksızın kuyular, galeriler ve bunların korunması  için yapılmış olan tesisler Devlete intikal eder.

 

ONDÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Satış Bilgi Formu ve Devlet Hakkı Ödemeleri

 

Satış bilgi formunun verilmesi

Madde 75 – Ruhsat sahibi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl gerçekleştirdiği, işletme faaliyetleri ile ilgili olarak her işletme izni için ayrı ayrı Ek Form-16’daki örnek satış  bilgi formunu doldurarak Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

Satış bilgi formunun zamanında verilmemesi durumunda Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

 

Devlet hakkı

Madde 76 – Devlet hakkı ocak başı satış tutarı üzerinden alınır. Ocak başı satış tutarı ocaktan üretilen  tüvenan cevherin bedelidir.

Üretilen madenlerden alınacak Devlet hakkı, I. Grup ve V. Grup madenler ile mıcır,  kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış tutarının %4’ü, III. ve IV. Grup madenlerle diğer grup madenlerde  %2’sidir.

Devlet hakkına esas olan ocak başı satış tutarı;

a)    a)     Ocak başından satılan cevherin tutarı,

b)    b)     Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması durumunda, benzer işletmelerdeki ocak başı satış tutarı,

c)    c)     Tüvenan cevherin ocak dışında satılması durumunda, yol masrafları çıkarılarak tespit edilecek ocak başı satış tutarı,

d)    d)     Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması durumunda, benzer işletmelerdeki ocak başı satış tutarının tespit edilememesi halinde, ocak başı üretim maliyetinin %30 fazlası,

göz önüne alınarak belirlenir.

Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış tutarının emsallerinden az olması durumunda belirlenen  fark  yasal faizi  ile birlikte alınır.

Ereğli Kömür Havzasındaki kömürlerin Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilmesi sonucu özel idare payı dışında Devlet hakkı ödenmez. Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile yapılan anlaşma sonucu üçüncü kişilerce üretilen kömür madeninden Devlet hakkı alınır.

 

Hazine, devlet ve orman alanlarındaki faaliyetlerde ödenecek devlet hakkı

Madde 77 – Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılan madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı %30 fazlasıyla alınır.

Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde, bu alana ait fazla alınan Devlet hakkı ile ağaçlandırma bedeli, Orman Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin beş hektarı geçmesi halinde, beş hektarı aşan kısımdan fon bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre diğer bedeller alınır. Beş hektarı aşan kısımdan %30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

 

Üretilen hammaddenin kendi tesisinde kullanılması

Madde 78 – Ürettiği tüvenan madeni yarı mamul veya mamul hale getirmek üzere işlemek amacı ile yurt içinde kendine ait tesisinde işleyip ek katma değer sağlayan ruhsat sahiplerinden, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının %50’si alınmaz.

I.Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi yukarıda belirtilen teşvikten yararlandırılmaz.

 

Devlet hakkının dağıtılması

Madde 79 – Ruhsat sahibi Devlet hakkını;

a) %50’sini özel idare payı olarak ruhsatın bulunduğu ilin özel idaresinin banka  hesabına,

b) %50’sini Hazine hesabına aktarılmak üzere ruhsat sahibinin bağlı olduğu vergi dairesine,

yatırır ve yatırdığına dair makbuz suretlerini Genel Müdürlüğe verir.

Süresinde ödenmeyen Devlet hakkına, tahsil edilmesi gereken ayın son gününden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

 

Buluculuk hakkı ödenmesi

Madde 80 – Buluculuk hakkı olan ruhsatlarda yıllık ocak başı satış tutarının %1’i buluculuk hakkı olarak ruhsat sahibi tarafından Haziran ayı sonuna kadar ilgili kişi hesabına yatırılır.

Buluculuk hakkı, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca takip edilir. 

 

Belediye payı ödenmesi

Madde 81 – Maden işletmelerinin belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde olması durumunda, üretilen madenin ocak başı satış tutarının  %0,2’si belediye payı olarak ruhsat sahibi tarafından Haziran ayı sonuna kadar ilgili belediyeye ödenir.    

 

Belediye payı, ilgili belediye tarafından takip edilir.

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Beyan, Teminat İratları ve Harçlar

 

Beyan usulü

Madde 82 – Ruhsat sahibi veya vekilinin Kanun hükümlerine göre verdiği belgeler ve yazılı beyanları aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir. Genel Müdürlük gerektiğinde verilen belgeleri veya  beyanları yerinde tetkik ve  kontrol edebilir.

Belge ve beyanlardaki hata ve noksanlıklar, Genel Müdürlük tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren ruhsat sahibince iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde teminat irat kaydedilir.

Sahada faaliyetlerin projesine uygun sürdürülmemesi, faaliyetlerin verilen faaliyet raporları ile uyum içinde olmaması, imalat haritalarının gerçeği yansıtmaması, denetimlere teknik nezaretçi ya da ruhsat sahibi veya vekilinin iştirak etmemesi, denetime mesnet teşkil eden belgelerin verilmemesi, istenilen analiz ücretinin ödenmemesi, hata ve noksanlık olarak kabul edilir. Bu hata ve noksanlıkların, Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine bildirilerek iki ay içerisinde düzeltilmesi istenir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde teminat irat kaydedilir.

Kanuna göre,

a)    a)      Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretilip sevk edilmesi,

b)    b)      Arama ruhsatı döneminde Genel Müdürlük tarafından verilen izinden fazla  üretim ve satış yapılması,

c)    c)      Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı dışında kullanması,

d)    d)      Ruhsat sahasında yapılan üretim faaliyetlerinin beyan edilmemesi,

“haksız yere hak iktisabı” sayılır. Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla ilgili  yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlardır.

Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik elemanlar önce uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ve/veya başka ruhsat ile ilgili gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik elemanın Kanun gereğince yapacağı beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her tekrarında bir yıl süreli hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın  bağlı bulunduğu meslek teşekkülüne bildirilir.

Ruhsat sahiplerinin gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunulan ruhsatlarının  teminatları irat kaydedilerek iki katına çıkarılır. Bu alandaki faaliyetler durdurulur.  Bu fiilin ikinci kez ihlali halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Beş yıl içinde bu ihlalin üç kez yapılması durumunda teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarla iktisap edilen haklar  geri alınır.

 

Arama dönemi teminat  iradı

Madde 83 – Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10’una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapan  ruhsat sahiplerinin teminatları irat kaydedilerek iki katına çıkarılır.

Arama ruhsat döneminde Ek Form-5’e uygun faaliyet raporu verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir.

 

Proje eksiklikleri teminat  iradı

Madde 84 – Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren ruhsat sahibince üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması halinde teminatların üç ay içinde iki kat olarak yatırılması gerekir.

Bu süre sonunda teminatını iki kat olarak yatırmayan ve eksikliklerini tamamlamayanların işletme ruhsat talepleri reddedilerek ruhsat teminatı irat kaydedilir.

Faaliyet izinlerinde teminat iradı

Madde 85 – Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için işletme ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Aksi taktirde teminat irat kaydedilir.

İrat kaydedilen  teminatın  üç ay içinde  yatırılması ve izin için müracaat edilmesi zorunludur.

Verilen ikinci üç ay içinde teminat yatırılarak  izin için gerekli müracaat yapılmaz ise ruhsat iptal edilir.

Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde teminat irat kaydedilerek bu alandaki faaliyetler durdurulur. Beş yıl içinde üç kez bu maddenin ihlali halinde teminatın tamamı irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

 

İşletme faaliyeti teminat  iradı

Madde 86 – İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde, bu halleri gidermek için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde teminat irat kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur.

Ruhsat sahibi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili imalat haritası ve kesitleri, satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat irat kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.

Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irat kaydedilerek iptal edilir.

 

Teknik nezaretçi olmadan yapılan üretim

Madde 87 – Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti sağlanması ile faaliyete izin verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin  44 ve 49 uncu maddelerinde yer alan hükümlere göre yapı ve inşaat hammaddeleri üretimi için izin alan kamu kurum ve kuruluşlarına bu hüküm uygulanmaz.

 

Pasa, bakiye yığını ve cürufların muhafazası

Madde 88 – Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler sırasında; cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün şartlarında teknik veya ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar, çevre kirliliği açısından mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza edilir. Bu hususa  aykırı hareket edenlerin teminatları irat kaydedilir.

Geçici tatil ile ilgili teminat iradı 

Madde 89 – Geçici tatil gerektiren durumun ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde ruhsat sahibi faaliyete geçmek zorundadır. Aykırı hareket edenlerin teminatı irat kaydedilerek en geç altı ay içinde faaliyete geçmesi tebliğ edilir. Verilen bu süre içerisinde faaliyete geçilmemesi halinde işletme projesinde beyan edilen üretim miktarının %10’u üzerinden Devlet hakkı alınır.

 

Teminat iratları ile ilgili genel hükümler

Madde 90 – Teminatlarla ilgili genel hükümler şunlardır:

a)    a)     İrat kaydedilen teminatların her defasında güncel değerler üzerinden yatırılması zorunludur.

b)    b)     Süresi içinde yatırılmayan teminatlar her defasında ikiye katlanır.

c)    c)     Belge eksiklikleri nedeni ile teminatın irat kaydedilmesi durumunda; verilen süreler içinde teminat ve belgelerin tamamlanması zorunludur. Birinin verilmesi ile eksiklikler tamamlanmış sayılmaz. Bunun için ayrı bir tebligat yapılmaz.

d)    d)     Kanunun uygulanması ile ilgili ruhsat sahibinin adresine tek tebligat yapılır ve işlemlerin tamamlanması ile ilgili bütün süreler ile yapılacak işlemler, Kanun gereği yasal süresi içinde, teminat ve diğer yasal yükümlülüklerin eksiksiz olarak  yerine getirilmesinin zorunlu olduğu bildirilir.

e)    e)     Son beş yıl içinde teminat iradını gerektiren bir fiilin işlenmemiş olması halinde, teminatın iradını gerektiren bir durumda, teminat güncel teminat üzerinden tek kat olarak tamamlattırılır.

f)     f)      Ruhsat sahibinin, Kanunun teminat iradı gerektiren hükümlerinden birden fazlasını aynı anda ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda uygulanacak teminat cezalarının  en  fazla  olanı  uygulanır.

g)    g)     İrat kaydedilen  teminatın  üç ay içinde  yatırılması gerekir.

Verilen üç ay içinde teminat yatırılmaz ise yatırılması gereken teminat iki katına çıkarılarak üç aylık ikinci bir ek süre verilir.

Verilen bu süre içinde de teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulur. Takip eden altı ay içinde  teminat dört kat olarak tamamlanmaz ise ruhsat iptal edilir.

Küçültme ve ruhsat süresinin sonunda kalan teminat ruhsat sahibine iade edilir.

Harç ve teminat miktarları

Madde 91 – Teminat miktarları, her yıl harç bedellerinin açıklanmasını takiben Genel Müdürlük tarafından  ilan edilir. Ruhsat teminatı, ruhsat aşamasına ve süresine bağlı olarak hektar başına  yıllık ruhsat harcının %0,3’üdür. Toplam teminat miktarı yıllık harçtan az olamaz.

Ruhsat teminatları, saymanlık emanet hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. Kanuna göre irat kaydedilen teminatlar genel bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine özel ödenek  kaydedilir.

I (a) Grubu madenlerin teminatları ile bu gruba ait irat kaydedilen teminatlar, il özel idaresi hesabına yatırılır.

Bakanlıkça verilen idari para cezaları ve tahakkuk eden Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili  Defterdarlığa bildirilir.

 

ONALTINCI  BÖLÜM

Sicil Kayıtları

 

Arama sicil kayıtları

Madde 92 – Arama ruhsatları ve sertifikaları numaraları ile sicile işlenir. Bu sicil kayıtlarına:

a)    a)     Erişim numarası,

b)    b)     Ruhsat numarası,

c)    c)     Ruhsat sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

d)    d)     Tüzel kişiler için vergi numarası,

e)    e)     Ruhsatın  grubu,

f)     f)      Ruhsatın yürürlük tarihi,

g)    g)     Buluculuk hakları,

h)    h)     Devir ve intikal  bilgileri,

i)     i)       Haciz,  rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek bilgileri,

j)     j)       Ruhsatla ilgili uygulanmış hak düşürücü madde cezaları,

k)    k)     Ruhsatın kanunen sona erme durumları ve sebepleri,

işlenir.

Ruhsatın aslı  sicilde saklanır.

 

İşletme sicil kayıtları

Madde 93 – İşletme ruhsatları ile sertifikaları ve izinleri, işletme siciline işlenir.

İşletme  ruhsatları  sicil kayıtlarına:

a)    a)     Erişim numarası,

b)    b)     Ruhsat  numarası,

c)    c)     Ruhsat sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

d)    d)     Tüzel kişiler için vergi numarası,

e)    e)     Ruhsatın grubu ve işletme izni,

f)     f)      Ruhsatın yürürlük tarihi,

g)    g)     Buluculuk hakları,

h)    h)     Ruhsatın sınır noktalarının koordinat değerleri,

i)     i)       Devir ve intikal bilgileri,

j)     j)       Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek bilgileri,

k)    k)     Ruhsatla ilgili uygulanmış  hak düşürücü  madde cezaları,

l)     l)       Ruhsat birleştirme veya sınır değiştirme işlemleri,

m)  m)    Ruhsatın kanunen sona ermesi durumları ve sebepleri,

işlenir.

Ruhsatın aslı  sicilde saklanır.

Ruhsatların sicil kayıtları teknik alt yapının hazırlanmasından sonra elektronik ortamda tutulur.

 

Sicilin incelenmesi

Madde 94 – Maden sicilini; ruhsat sahibi, ruhsat sahibinin vekili ve devir talebi söz konusu olduğunda devir alacak kişi ilgili memurun nezaretinde görebilir.

 

Rehin ile ilgili  sicil kaydı

Madde 95 – Üretilerek stoklanmış cevherler, Kanunun 39 uncu maddesindeki şartlara uygun olarak rehin edilmeleri halinde rehin tarihi, süresi ve durumu maden siciline kaydedilir. Bu cevherler rehin süresi içerisinde rehin alan şahısların yazılı müracaatı olmadıkça satılamaz. Genel Müdürlük rehin işlemlerini ilgili vilayetlere bildirerek takibini ister.

 

Sicil kayıtlarının yazılmasında hata yapılması

Madde 96 – Sicil kayıtlarında silinti, kazıntı, çizinti yapılmaz. Ancak sicil kaydında bir yanlışlık yapıldığı takdirde sicil sorumlusu, Genel Müdürün ya da görevlendirdiği yetkili ile birlikte yapılan yanlışlığı üzeri okunabilecek şekilde çizerek, gerekli düzeltmeleri yapar. Yapılan düzeltme değişiklik defteri adı altında bir deftere tarih ve sıra numarasına göre işlenir. Bu kayıt sicil sorumlusu ve Genel Müdür ya da yetkilendirdiği eleman tarafından imzalanır.

Buluculuk hakkının kayıtlarının  tutulması

Madde 97 – Buluculuk hakları ile ilgili kayıtlarda, buluculuk hakkına sahip gerçek veya tüzel kişi adı, pafta ve koordinatları, buluculuk tarihi, bulucusu olunan maden, görünür rezervi, buluculuk talep edildiği andaki erişim ve ruhsat numarası yer alır. Buluculuk hakkı bilgileri bilgisayar kayıtlarına işlenir.

Ruhsat devirlerinde, devir edilen alanda buluculuk hakkı olup olmadığı devir alan kişiye bildirilir. Arama ruhsatları verilirken, sahalar üzerinde buluculuk hakkı olması durumunda  bu durum ruhsatlara işlenir.

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün

Arama Faaliyetleri

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün arama faaliyetleri

Madde 98 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yürüttüğü projeye bağlı olarak arama yapacağı alanlardaki ruhsat bilgilerini Genel Müdürlükten talep edebilir. Genel Müdürlük bu alanlardaki ruhsat bilgilerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne iletir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arama yapacağı alan içinde boş olan  bölgelerin ruhsatını almak için bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde arama ruhsatı müracaatında  bulunur. Bu Kanun hükümlerine göre arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için buluculuk hakkı talep edebilir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arama yapacağı alanlarda faaliyette bulunan ruhsat sahiplerine yapacağı çalışmanın genel bilgilerini verir. İşletme izin sınırları dışındaki ruhsat alanlarında arama faaliyetlerinde bulunmak için ruhsat sahibinin izni gerekmez. İşletme izin sınırları içerisindeki arama faaliyetleri ruhsat sahibinden izin alınarak yapılır. Yazılı olarak alınan bu iznin bir kopyası da Genel Müdürlüğe verilir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arama ruhsatı aldığı sahalarda bulduğu madenler için buluculuk belgesi alır. Arama ruhsatı  süresi sonunda  Genel Müdürlüğe iade edilen bu ruhsatlar Kanunun 30 uncu maddesi hükümlerine göre ihale edilir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ruhsatlı alanlarda yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri, bir rapor halinde Genel Müdürlüğe ve talebi halinde ruhsat sahibine verebilir.

Ruhsat sahibinin davalara katılımı

Madde 99 – Bakanlık tarafından verilmiş ruhsatların iptali, ruhsat alanı içindeki madencilikle ilgili faaliyetlerin durdurulması ya da kısıtlanması, ruhsat alanının küçültülmesi gibi ruhsat alanındaki madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek üçüncü kişilerce Bakanlığa  karşı açılan  davaları, Genel Müdürlük ilgili ruhsat sahiplerine bildirir.  Ruhsat sahipleri Bakanlık yanında davaya katılabilir. Bu durum davanın açıldığı mahkemeye yazılı olarak bildirilir.

 

İKİNCİ KISIM

Kamu Yatırımları ile İlgili  Kurul Oluşturulması

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşturulması ve Çalışma Esasları

 

Kurulun oluşturulması

               Madde 100 – Maden işletme faaliyetleri ile Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi kamu yatırımlarının birbirlerini engellemesi, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarından dolayı maden işletme faaliyetlerinin yapılamaz hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili kararın verilmesi amacıyla Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında bir kurul oluşturulur.

Bu kurul:

a)    a)     Başbakanlık Müsteşarı,

b)    b)     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,

c)    c)     Yatırım ile ilgili bakanlık müsteşarı,

d)    d)     Maden İşleri Genel Müdürü,

e)    e)     TÜBİTAK’tan konu ile ilgili bir uzman,

f)     f)      Konu ile ilgili kuruluşlardan bir uzman,

g)    g)     Sivil toplum kuruluşlarından bir kişi,

olmak üzere toplam yedi kişiden  oluşur.

Kurulun sekreteryası, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Yatırımın konusuna göre Kurul üyesi olarak davet edilecek (e), (f) ve (g) bentlerindeki üyeler Sekreteryanın teklifi ve Kurul Başkanının onayı ile belirlenir.

Konu ile ilgili diğer sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu veya özel yatırımcı temsilcisi ve ruhsat sahibi, Sekreteryadan izin almak kaydıyla gözlemci olarak Kurul toplantısına katılabilir.

Kurul Başkanının talimatı ile  Sekreterya  tarafından  ilgili Kurum/Kuruluşlardan Kurula katılacak kişilerin isimlerinin en geç 10 gün içinde bildirilmesi istenir.

 

               Kurulun toplanması ve karar alması

               Madde 101 – Kurul tarafından yapılacak toplantının tarihi, saati ve yapılacağı yer Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Konu ile ilgili dosya, toplantının yeri, tarihi ve saati Kurul üyelerine Sekreterya  tarafından yazılı olarak bildirilir.

Üyelerinden birinin mazereti nedeni ile Kurula katılamaması durumunda, ilgili kurum ve kuruluş tarafından yerine yardımcısı görevlendirilir. Kurulun çalışma yapabilmesi için Kurul Başkanı ile en az dört temsilci yeterlidir.

Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Muhalif olan kurul üyeleri gerekçelerini karar tutanağına yazdırmakla yükümlüdür.

Kurul tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; maden işletme faaliyetinin bulunduğu alana yatırım yapılması için yatırımcı lehine karar verilmesi halinde, söz konusu alana yapılan yeraltı ve yerüstü sanayi ve sosyal tesisler, araç ve gereçler, teçhizat, malzeme, çıkarılmış cevher stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malların değer tespiti yaptırılır.

 

Müracaat ve değerlendirme

               Madde 102 – Maden işletme faaliyetleri ile Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarından dolayı maden işletme faaliyetlerinin yapılamaz hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumlarında, yatırımcı yapacağı yatırım ile ilgili olarak projeyi de içeren bir dosya hazırlayarak Bakanlığa müracaat eder.

Bakanlık dosyayı inceleyerek yatırımdan etkilenecek ruhsatları belirler ve bu ruhsatların bilgi özetini çıkarır.

Karar vermede değerlendirilecek doküman, proje, bilgi ve belgeler on nüsha olarak hazırlanır. Bu dosyalar Bakanlık tarafından kamu yararı doğrultusunda yapılacak yatırım veya madencilik faaliyetinin devamına karar vermek üzere  Kurula sunulur. Kurul; faaliyetlerin kamu yararı üstünlüğü, sağlanacak istihdam, madencilik ve yatırımın ekonomiye olacak katkısı, zorunluluğu, yer seçme şansı ve benzeri kriterleri değerlendirerek karar verir.

 

Kurul kararı

               Madde 103 – Kurul Sekreteryası, Kurul kararının birer örneğini ruhsat sahibine ve yatırımcıya tebliğ eder.

Kurul kararının yatırımcıya tebliğ edilmesini müteakip bir ay içinde mücbir sebepler dışında yatırımcının yatırımdan vazgeçtiğini bildirmesi halinde, bu durum ruhsat sahiplerine bildirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsat Teminatı, Ödemeler ve Kamu Yararı

 

Ruhsat teminatları

                Madde 104 – Ruhsatın taksir edilmesi durumunda taksir edilen alana karşılık gelen teminat iade edilir. Ruhsat sahasından yatırım için taksir edilen alan ihale edilmemek üzere Bakanlık kayıtlarına işlenir.

 

Ödemeler

Madde 105 – Kurulun bilgisine başvurduğu bilirkişi ücretleri, ulaşım, harcırah, konaklama, yemek ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanır.

 

Kamu yararı    

Madde 106 – Kurul tarafından alınan karar, kamu yararı kararı sayılır, ayrıca kamu yararı kararı alınması ve onaylanması gerekmez.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Teknik  Nezaretçilik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Teknik  Nezaretçinin Görevi ve Atanması

 

Görev

Madde 107- Teknik nezaretçi, 3213 sayılı Maden Kanunu ile  4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde  ve yönetmeliklerinde yer alan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Atanma

Madde 108- Teknik nezaretçi atanması için ruhsat sahibince;

 

a)    a)     Bu Yönetmelik ekinde verilmiş teknik nezaretçi atama belgesi (Ek Form-17),

b)    b)     Ruhsat sahibinin 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği yatırdığı teknik nezaretçi tayin harcı makbuzu

ile Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Teknik nezaretçi atama belgesinin Genel Müdürlükçe onaylanması ile atama  gerçekleşmiş olur.

 

Teknik nezaretçi, ruhsat sahasının tamamına atanabileceği gibi ruhsat sahasındaki işletmenin bir bölümüne de atanabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik ve Daimi Nezaret İçin

Ruhsat Sayıları,  Yetki ve Sorumluluklar

 

Teknik nezaret görevi alınabilecek ruhsat  sayısı

Madde 109 – Bir maden mühendisi, I (a) Grubundan beş, diğer gruplardan da beş olmak üzere en fazla on ruhsat sahasında teknik nezaret görevi alabilir.  I (a) Grubunda nezaret görevi olmasa bile, I (b), II., III., IV. ve V. Gruplar için en fazla beş nezaretçilik görevi yapabilir. Diğer gruplarda teknik nezaret görevi olmadığı durumlarda I (a) Grubu için bu sayı en fazla on olabilir. İstifa eden veya azledilen nezaretçiler, yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde aynı yıl içinde en fazla üç yeni nezaretçilik görevi alabilir.

 

Bir maden mühendisinin alabileceği teknik nezaretçilik yukarıda belirtilen sayıyı aşamaz. Bu sayıyı aştığının tespit edilmesi durumunda on beş gün içinde nezaretçilik sayısını yukarıda belirtilen sınırlara indirmek zorundadır. Bu fiili işleyenler üç yıl süre ile yeni bir nezaretçilik görevine atanamazlar.

 

Zorunlu olarak daimi nezaretçinin çalıştırılacağı ruhsat sahaları

Madde 110 – Maden mühendisinin daimi nezaretçi olarak istihdam edileceği durumlar şunlardır:

a) a)  En az otuz işçi çalıştıran işletmeler,

b) b)  En az on beş işçi çalıştıran yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler.

 

Maden mühendisinin daimi istihdam şartının oluştuğu durumlarda  daimi nezaretçi istihdam edilmeden  sahada üretim yapılamaz.  Daimi nezaretçi istihdam edilmeden  üretim yapılmasının belirlenmesi halinde teminat irat kaydedilir ve daimi nezaretçi istihdam edilinceye kadar faaliyet durdurulur.

İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisi, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilir. Ancak, 300’den fazla işçi çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir.

Ruhsat sahibi, daimi nezaretçinin işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini Genel Müdürlüğe bildirir.

Daimi nezaret görevi üstlenmiş olan mühendisler, gerekli şartları sağladıkları taktirde aynı zamanda o işletme için teknik nezaret görevi de yapabilirler. Ancak, bu durumda başka ruhsat sahalarında teknik veya daimi nezaret görevi üstlenemezler.

 

Yetki  ve sorumluluk

Madde 111 – Teknik nezaretçisi olmayan ruhsat sahalarında üretim yapılamaz. Teknik nezaretçinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Teknik nezaretçi, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullandırılmamasından ruhsat sahibi sorumludur.

b) Teknik nezaretçi, nezaret görevini 3213 sayılı Maden Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında yürütür. Teknik nezaretçi, ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri on beş günde  en az bir defa  denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek zorundadır. İşyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde  iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir alınmasının mümkün olmadığını belirlemesi durumunda, işletme faaliyetini tedbir alınıncaya kadar durdurma yetkisini kullanarak ilgili kuruluşlara bildirir.

c) Teknik nezaretçi, atanmış olduğu işyerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri belirler. Bunları işyerinde çalışanların görebileceği şekilde ilan eder ya da panoya asar.  Aynı zamanda  noter onaylı  “Teknik Nezaretçi Defteri” ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.

d) Teknik nezaretçi, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilir. Ancak, 300’den fazla işçi çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir.

Teknik nezaretçinin nitelikleri

Madde 112 – Teknik nezaret görevini üstlenebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) a)   T.C. vatandaşı olmak,

b) b)  Maden mühendisi olmak,

c) c)   Yeraltı işletme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda yeraltı maden işletmelerinde  en az iki yıl deneyimli olmak ve bu deneyimini belgelemek.

 

Teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacakların Maden Mühendisleri  Odası tarafından  yapılacak eğitim semineri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında denetim veya işletme faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden mühendisleri için sertifika şartı aranmaz.

Teknik nezaretçi eğitim programı, Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşleri alınarak  Maden Mühendisleri  Odası tarafından  hazırlanır.

 

Görevin sona ermesi

Madde 113 – Teknik  nezaret görevi; işveren ile yapılan sözleşmenin feshedilmesi, ruhsatların devri, teknik nezaretçinin istifası veya ölümü halinde sona erer. Bu gibi durumlarda ruhsat sahibi tarafından en geç on beş gün içerisinde yeni bir teknik  nezaretçi atanmak zorundadır. Yeni teknik nezaretçi atanıncaya kadar teknik ve emniyet yönünden meydana gelecek tüm olaylarda sorumluluk ruhsat sahibine aittir.

İstifa ve azillerin  Genel Müdürlüğe on beş gün içinde  bildirilmesi zorunludur. Aksi halde tarafların sorumluluğu devam eder. Bu süreden sonra üretim faaliyetlerine devam edilmesi halinde teminat irat kaydedilir.

Ruhsat ile ilgili olarak;

a) Teknik nezaretçilik yapan mühendisin istifası halinde, teknik nezaretçi, görev yaptığı döneme ait faaliyet bilgi formunu iki nüsha düzenleyip, bir kopyasını ruhsat sahibine diğer kopyasını ve sahanın son durumuna ilişkin öneri ve önlemlerini içeren raporu ve işletme faaliyet bilgi formunu Genel Müdürlüğe verir. Aksi halde teknik nezaretçi olarak  yeni bir göreve bir yıl süresince atanamaz.

b) Ruhsat sahibinin teknik nezaretçiyi azletmesi ya da ruhsatın devri, iptali ve  terk edilmesi hallerinde,  teknik nezaretçi görev yaptığı döneme ait işletme faaliyet bilgi formunu, sahanın son durumuna ilişkin öneri ve önlemleri içeren raporu Genel Müdürlüğe verir. Aksi halde azledilen teknik nezaretçi   yeni bir göreve bir yıl süresince atanamaz.

Teknik nezaretçi ataması gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Teknik nezaretçi atanmasının sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maden İhale İşlemleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Usul

Madde 114 – 3213 sayılı Maden Kanununa göre yapılan ihaleler, açık ihale  usulü ile yapılır. Teklifler kapalı alınır.

 

İhaleye müracaat

Madde 115 – 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince ihaleye açılan sahaların ihalelerine katılmak için Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun başvuruda bulunmaları zorunludur.

İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:

a)    a)     Gerçek kişiler için:

1)    1)     Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (Ek Form-18),

2)    2)     Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,

3)    3)     Onaylı imza  sirküleri,

4)    4)     Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge,

5)    5)     Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

6)    6)     İlk müracaat harç makbuzu,

7)    7)     Teklif mektubu,

8)    8)      İhale teminatı,

9)    9)     İmzalanmış şartname.

b) Tüzel kişiler için:

1)    1)     Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (Ek Form-18),

2)    2)     Şirketin  kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

3)    3)     Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4)    4)     Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge,

5)    5)     Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

6)    6)     İlk müracaat  harç makbuzu,

7)    7)     Teklif mektubu,

8)    8)     İhale teminatı,

9)    9)     İmzalanmış şartname.

 

İhale şartnamesi

Madde 116 – İhale şartnameleri, ihale konusu işlerin özelliğini belirtecek şekilde  Genel Müdürlükçe hazırlanır.

Müracaatçılar Genel Müdürlüğün belirlediği bedel karşılığında şartnameyi ihale tarihine kadar alırlar.

 

Bu şartname, yapılacak ihaleye göre aşağıdaki hususları  içerir:

a)    a)     İhale edilecek sahanın ili, ilçesi, erişim numarası, grubu, alanı,

b)   b)     İhale edilecek sahanın taban ihale bedeli ve teminatı,

c)    c)     İhalenin yapılacağı yer, gün ve saati,

d)   d)     Müracaatçılarda aranılan şartlar ve istenen belgeleri,

e)    e)     Genel Müdürlüğün  ihaleyi  ertelemekte, uygun bedeli tespitte veya gerekçe göstererek iptal etmekte serbest olduğunu,

f)    f)      Teminatlar, ihale bedeli, ruhsat harcı ve teminatların ödeme yerleri ve bu ödemelerin sürelerini,

g)    g)     Kapalı teklifin uygulama şeklini,

h)   h)     İhtilafların çözüm şekli ve yerini.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhale  ve  İlan  İşlemleri

 

İhale komisyonu ve karar alınması

Madde 117 – İhale komisyonu, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları veya Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve konusunda uzman personelden olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Genel Müdür, ihalelerin yoğunluğu nedeniyle ikinci bir ihale komisyonu teşkil edebilir.

Genel Müdür, komisyon başkanlığı yetkisini gerekli gördüğü hallerde Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinden birine devredebilir.

İhale komisyonu eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Mazereti nedeni ile ihalelere katılamayan asil üye yerine yedek üye katılır. Kararlarda çekimser kalınmaz.   Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalar.

İlan

Madde 118 – Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında ihaleye açılan sahaların ihaleleri Genel Müdürlükte en az iki ay süre ile ilan edilir. İhalelere ait bilgiler en az bir ay süreyle  ilan edilmek üzere ilgili valiliklere gönderilir. Ayrıca ihaleye açılan sahalarla ilgili  açıklayıcı bilgileri içeren  bir ilan da Resmi Gazete’de yapılır.

 

İlanda yer alacak hususlar

Madde 119 – İhale edilmek üzere ilana çıkarılan sahaların ilanlarında aşağıdaki hususlar yer alır:

a)   Resmi Gazete ilanı:

1)   1)      İhaleye açılan sahaların Genel Müdürlükte ilan edileceği  tarih, ihale şekli ve ihale bilgileri,

2)   2)      İlan edilen sahaların ihalesine katılmak için başvuru şekli,

3)   3)      Başvuru yapılmayan sahaların aramalara açılma tarihi,

4)   4)      İhale Şartnamesinin Genel Müdürlükten ücret karşılığında alınabileceği bilgileri.

b)  Genel Müdürlükte ve valilikte yapılacak ilan:

1)   1)     İlan edilecek sahaların ihalesine katılmak için başvurulacak yer ve başvuru şekli,

2)   2)     İhale edilecek sahaların, ihale tarihi, ili, ilçesi,  erişim numarası, ruhsat grubu, alanı, pafta ve koordinatları,

3) 3)    Resmi Gazete ilan bilgileri.

 

İhale işlem dosyasında bulunması gereken belgeler

Madde 120 – İhaleye çıkarılan sahalarla ilgili her ihale için Genel Müdürlükçe bir dosya hazırlanır. Hazırlanacak bu dosya içerisinde aşağıdaki belgeler bulunur:

a) İhalenin yapılmasına ilişkin Genel Müdürlük Oluru,

b) İhale şartnamesi,

c) İhalesi yapılacak sahaya ait diğer bilgiler.

 

Taban ihale bedelinin tespiti

Madde 121 – Taban ihale bedeli, yıllık arama ruhsat harcı kadardır.

 

İhale teminatı

Madde 122- İhale teminatı, kapalı olarak teklif edilen ihale bedelinin %10’undan ve işletme ruhsatı talep harcından az olamaz. Aksi halde teklif geçersiz sayılır.

İhale teminatı olarak; nakit para, devlet bono ve tahvili yatırdığına dair makbuz veya banka, özel finans kurumlarından alınacak süre yönünden sınırsız teminat mektubu kabul edilir.

 

İhale için müracaat yapılmayan sahalar

Madde 123 – Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında ihaleye açılan  ve  ihale için  başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde aramalara açık hale getirilir. Bu sahalar Genel Müdürlükte ilan edilir.

 

İhaleye tek kişinin katılması

Madde 124 – İlana çıkarılan sahanın ihalesine  tek kişinin katılması halinde kapalı teklife göre ihale işlemi tamamlanır. İlgiliye, ihale bedelini, ruhsat harç ve teminatını yatırması için  on iş günü süre verilir. İhale  Komisyonunun teklif edilen ihale bedelini uygun görmemesi veya teklif sahibinin yükümlülüklerini  yerine getirmemesi halinde bu sahalar yeniden ihale edilir.

 

İhalelerde kapalı tekliflerin değerlendirilmesi

Madde  125 – İhalelerde kapalı teklif uygulanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) İhale komisyonu, ihale saatinde ihalelere başlamadan önce o günkü tüm ihalelere ait ihale teminatı, teklif mektubu ve müracaat evraklarını kapalı bir zarf içinde müracaatçıya sıra numarası vererek kabul eder.

b) İhale komisyonu, ihale salonunda ihalesi yapılacak sahaya ait müracaat sahiplerinin belgelerini inceler. Evrakları eksik olanların teklifleri geçersiz sayılır.

Aynı erişim numaralı sahaya aynı kişi veya şirket tarafından birden fazla müracaatta bulunulamaz. Aksine hareket edenlerin tüm teklifleri geçersiz sayılır.

c) İhaleye katılacaklar, teklif mektubu ve ihale teminatını, ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine  içeriğinin ne olduğunu yazarak  müracaat evraklarının olduğu bir büyük zarfa koymak sureti ile ihale komisyonuna verirler. Tüm zarfların üzerine sahanın ili, erişim numarası ve teklif sahibinin ismi yazılır. İhale teminatı, kapalı olarak verilecek teklifin %10’undan ve işletme ruhsatı talep harcından  az olamaz.

d) Kapalı teklifler ve ihale teminatları müracaatçılar önünde açılır ve okunur. Kapalı teklife göre teminat miktarları yeterli  olmayanların teklifleri geçersiz sayılır. Teklifleri uygun olmayan müracaatçılar bir tutanakla tespit edilir. İhaleye katılmak için müracaatta bulunmasına rağmen tekliflerin açılması esnasında salonda bulunmayan teklif sahiplerinin teklifleri geçerli sayılır.

Kapalı teklifler arasında en yüksek teklif  veren ihalede ilk sırada yer  alır. Kapalı tekliflerin eşit olması halinde kura çekme suretiyle ihaleyi kazananların sıralaması belirlenir ve   ihale karara bağlanır.

e) Şartname, değerlendirme formu ve tutanak ihaleye katılanlara imzalattırılır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 126 – İhalede verilen teklifler ihale komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi verenden başlamak suretiyle sıralamaya girenlerden birinciye ihale bedelini, ruhsat harç ve teminatını yatırması için  on iş günü, sıralamada birinciden sonrakilere beşer iş günü süre verilir. Sıralamada kendisinden önceki taleplinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ihale bedelini yatırma sırası kendisine gelen katılımcı, teklif ettiği ihale bedelini, ruhsat harç ve teminatını ilgili yerlere yatırarak, makbuzlarını bu süre içinde Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. I (b) Grubu sahaların ihalesini kazananlara işletme projesini vermesi için bir ay süre verilir. Bu yükümlülükler tam olarak süresi içinde yerine getirilmediği taktirde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irat kaydedilir.

İhaleyi kazananlar yükümlüklerini yerine getirinceye kadar sıralamadaki diğer taleplilerin  ihale teminatları iade edilmeyerek bekletilir. Bu bedellerin yatırılmasından sonra, diğer taleplilerin  ihale  teminatları iade edilir. Kapalı teklifte  verilen en yüksek ihale bedelinin, Genel Müdürlükçe belirlenecek oranın altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Bu teklif sahiplerinin ihale teminatları Genel Müdürlükçe verilen talimat üzerine banka şubesince ihaleden sonra iade edilir. Aynı durumdaki teminat mektupları imza karşılığı ilgiliye iade edilir.

İhale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde  söz konusu sahalar yeniden ihale programına alınır.

 

İhale işleminin sonuçlanması

Madde 127 – İhale komisyonunca yapılan ihale, Genel Müdürlük Makamı  onayı ile kesinleşir.

Küçük alanların ihalesi

Madde 128 – Yürürlükteki ruhsat sahaları arasında bulunan ve birbirine yakın iki kenarı arasındaki mesafenin elli metreden az olması veya madencilik yapılamayacak kadar küçük alanlar olması durumunda bu ruhsatların ihalesi, bu alanlara en az iki ortak noktası bulunan ruhsat sahipleri arasında yapılır. Bu ihale için ilgili ruhsat sahiplerine tebligat gönderilir. Ayrıca Resmi Gazete’de ve Genel Müdürlükte ilan edilir. Söz konusu  alanın, bu Yönetmelik hükümlerine göre  ihalesi yapılır. Bu alan, ihale bedeli ve ruhsat teminatı yatırıldıktan sonra ruhsat safhasına bakılmaksızın ihaleyi kazananın ruhsatına ilave edilir.

Söz konusu küçük alan etrafındaki ruhsatların sahibi aynı ise, bu alan ihale yapılmaksızın müracaat ile aynı kişiye verilir.

İhale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde Genel Müdürlükçe gerek görülen söz konusu sahalar yeniden ihale programına alınır.

 

Çakışan işletme ruhsatları

Madde 129 – Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen alanlardaki maden haklarının ihalesi için ruhsat sahiplerine tebligat yapılır. Ayrıca bu durum Genel Müdürlükte ve Resmi Gazete’de  ilan edilir.

Maden hakkı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilir. İhaleyi kazananın ihale bedelini yatırması halinde söz konusu maden hakkı ruhsatına dahil edilir.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İhalenin ertelenmesi ve iptali

Madde 130 – Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi erteleyebilir. Bu durumda ertelenen ihaleye daha önce başvuruda bulunanlar katılır.

 

Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde gerekçe göstererek ihaleyi iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda müracaat sahipleri bir hak talep edemez. Ancak teminatlar iade edilir.

 

Ceza ve sorumluluklar

Madde 131 – Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde;

a) İhale neticesinde ruhsat alma hakkını kazandığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler bir yıl süre ile kendi adına veya vekaleten Genel Müdürlükte bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ihalelere katılamazlar.

b) İhalesi yapılan sahaya teklif verip de yatırmayanlar, sahanın ihale sonrası ruhsata bağlanması durumunda, bu ruhsatı on yıl süre ile devir alamazlar.

Aşağıdaki fiilleri işleyenler hakkında adli ve cezai takibat yapılır:

a) 3213 sayılı Maden Kanunu  ve bu Yönetmeliğe aykırı davranan ve buna teşebbüs edenler.

b) Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye fesat karıştıran veya buna teşebbüs edenler.

c) İşlemlerde sahte belge veren veya kullanmaya teşebbüs edenler.

Bu fiilleri işleyen  kişiler bir yıl süre ile kendi adına veya vekaleten Genel Müdürlükte bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ihalelere katılamazlar. Bu Yönetmelik hükümlerine göre cezalı duruma düşenler Genel Müdürlükte ilan edilir..

 

İlan ve Tebligat

Madde 132 – İhale komisyonu tarafından hazırlanarak, ihaleye katılan müracaatçılara imzalatılan tutanak tebligat yerine geçer. İhale sonuçları Genel Müdürlükte ilan edilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki ihale sonuçları ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmaz.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 133 – 22/08/1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 12/02/1986 tarihli ve 19017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cevher İstihracı Yapan Maden Sahaları İçin İmalat Haritası Yönetmeliği ve 02/10/1996 tarihli ve 22775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş işletme  ruhsatları, ruhsat sahibinin talebi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, rezerv kaybına neden olmayacak şekilde, ekonomik olarak ayrı işletilmesinin imkân dahilinde olması ve Genel Müdürlük tarafından da uygun bulunması halinde, en fazla dört ayrı alana bölünerek ruhsatlandırılabilir.

Müracaatlar tek talep harcı ile yapılır. Her alan için ayrı  olarak ruhsat harcı ve güncel teminat yatırılması,  bölünen her alan için hazırlanacak işletme projesi ile sahanın en son durumunu gösterir  imalat haritasının verilmesi zorunludur.

Bölünme sonrası verilen ruhsatların yürürlük tarihi, bölünen ruhsatın yürürlük tarihidir.

Bu şekilde  bölünen ruhsat alanlarının her birine, ruhsat bölünmeden  önce uygulanmış yaptırımlar işlenir.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra, ruhsat sahiplerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilişkili olarak üçüncü kişi ya da kuruluşlarla yaptığı sözleşmelerin Genel Müdürlüğe bildirilmesine ve  görüş alınmasına gerek yoktur. Ancak  ruhsat sahasındaki tüm  faaliyetlerden Genel Müdürlüğe karşı ruhsat sahibi sorumludur.

Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar yapılmış ve Genel Müdürlükçe uygun görülmüş sözleşmelerin uygulanmasında 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin aksamaması ve maden rezervinin en verimli biçimde işletilmesi ilkeleri gözetilerek Genel Müdürlüğün yapacağı incelemelere göre vereceği karar geçerlidir. 3213 sayılı Maden Kanunu yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur. Bu sözleşmelerin yenilenmesi, sürelerinin uzatılması, hükümlerinin değiştirilmesi taleplerinde Genel Müdürlükten görüş alınmasına gerek yoktur.

Geçici Madde 3 – 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5/6/2004  tarihinden önce verilmiş işletme ruhsatları, bu Kanunla kapsama alınan madenler için hak sağlamaz.

5177 sayılı Kanunla kapsama alınan madenler için 5/6/2004 tarihinden önce yürürlükte  bulunan  arama ve ön işletme ruhsatları aşağıdaki şekilde hak sağlar:

a)    a)     05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş  maden arama ve ön işletme ruhsatları, ruhsat süreleri içinde 5177 sayılı  Kanunla  kapsama alınan  I (a), I (b), III., IV. ve V. Grup madenlerden  yalnızca bir  grup  için hak sağlar.

b)   b)    05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş  mermer  arama ve ön işletme ruhsatları 5177 sayılı  Kanunla kapsama alınan II. Grup  madenler için hak sağlar.

c)    c)     05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş arama ve ön işletme ruhsatlarının 5177 sayılı Kanunla  kapsama alınan madenlerle ilgili hak sağlayabilmesi için ruhsat alanını talep ettiği grup madenin ruhsat  alanına taksir edilmesi zorunludur.

d)   d)    05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş  arama ve ön işletme ruhsat sahipleri,   yalnızca bir poligon için   müracaat  yapabilir.

e)    e)      Ruhsat alanının talep edilen ruhsat grubu alanına eşit ya da küçük olması durumunda bu hak ruhsat alanının tamamına verilir.

f)    f)      05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş  arama ve ön işletme ruhsatları 5177 sayılı Kanunla  kapsama alınan madenlere, müracaat edilen alanın altında Maden Kanunundan ve  Taşocakları Nizamnamesinden gelen müktesep haklar korunarak hak sağlayabilir.

g)    g)    05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş   arama ve ön işletme ruhsat sahipleri, 5177 sayılı Kanunla  kapsama alınan madenlerle ilgili  olarak  hak talep ettiği alanın koordinatlarını içeren  dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Yapılan bu müracaat gerektiğinde mahallinde de tetkik edilerek Genel Müdürlük tarafından incelenerek değerlendirilir. Uygun bulunan alan için işletme ruhsatı vermek üzere işlemler  başlatılır. Ruhsatın  geri kalan  kısmı ihale edilmek üzere taksir edilir.

h)   h)    05/6/2004 tarihinden önce Arama ve ön işletme ruhsat sahipleri 5177 sayılı Kanun ile kapsama alınan madenlerle ilgili hak sağlamak üzere yaptıkları müracaatlarda, ruhsat alanları içinde taşocağı ruhsatı olması durumunda bu ruhsat alanı etrafında, madencilik faaliyetinde bulunulabilecek bir alan bırakılır. Bu alanlar mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilir. Ancak, taşocağı ruhsat sahibi ile Maden Kanununa göre alınmış ruhsat sahibi aynı ise bu alan bırakılmaz.

i)     i)      05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş   arama ve ön işletme ruhsatları, işletme ruhsatı almadan 5177 sayılı Kanun ile kapsama alınan madenleri üretemez.

j)     j)      05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilmiş  ve yürürlükte olan maden ruhsat alanlarına  III., IV., V. Grup maden, mermer ruhsat alanlarına ise II. Grup maden ruhsatı verilmez. Ancak taşocağı ruhsatından gelen  müktesep hakların intibakı yapılır.

k)   k)     05/6/2004 tarihinden önce Deniz ve göllerde 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş  maden arama ve ön işletme ruhsatına dayalı olarak I (a) Grubu maden ruhsatları, 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesine göre yayımlanacak yönetmeliğe uygun olarak  verilir.

l) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş   maden arama ve ön işletme ruhsat sahibi ruhsat sahası içinde, 5177 sayılı Kanunla kapsama alınan  II. Grup madenlerden sadece  dolomit madeni için hak sağlar. Bu ruhsatlara bağlı olarak dolomit  işletmek istemesi durumunda, ruhsat alanının 100 hektara taksir edilmesi  zorunludur. Yapılan inceleme sonrası uygun bulunan müracaat için dolomit işletme  projesi verilir. Bu işletme ruhsat alanı içinde mermer ruhsatı olmaması durumunda II. Grup diğer madenler için de  hak sağlar.  Ruhsattan geri kalan alan ihale edilmek üzere taksir edilir.

m) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş mermer arama ve ön işletme ruhsat sahibi ruhsat sahası içinde, 5177 sayılı Kanunla kapsama alınan II. Grup madenlerin üretilmesi ile ilgili haklardan yararlanır. Ancak bu haklardan yararlanmak için  ruhsat alanını 100 hektara taksir etmek zorundadır. II. Grupta yer alan dolomit madeni ile ilgili haklardan yararlanabilmesi için aynı alan içinde başka bir dolomit hakkı  olmaması zorunludur.

Geçici Madde 4 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce en az otuz işçi çalıştıran işletmelerle, en az on beş işçi çalıştıran yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler, altı ay içinde  bu Yönetmelik hükümlerine göre daimi nezaretçi atamak zorundadır.

Geçici Madde 5 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev aldıkları ruhsat sayısı beşten daha fazla olan teknik nezaretçiler bu görevlerini sürdürürler. Ancak, görev aldıkları ruhsat sayısı I (a) Grubu dışındaki gruplarda beş’in altına düşünceye kadar yeni bir ruhsat sahasına atamaları yapılmaz.

Geçici Madde 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile  fenni nezaretçi olarak görev yapan maden mühendisleri teknik nezaretçi olarak kabul edilir.

Geçici Madde 7 – 3213 sayılı Maden Kanununun Geçici 1 inci maddesine göre, değişik koordinatlarla yapılmış olan müracaatların bulundukları 1/25.000 ölçekli paftalar üzerinde belirlenen çakışmalı alanların  ihalelerine,  müracaatı o alana tekabül eden tüm müracaat sahipleri katılır.

Geçici Madde 8 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalelik durumda olan ve daha sonra ihalelik olacak sahaların ihaleleri;

a) Mermer ruhsatları en fazla 100 hektarlık alanlar halinde II. Grup maden,

b) Maden ruhsatları en fazla 2000 hektarlık alanlar halinde IV. Grup maden,

1)   1)     Arama ve ön işletme ruhsatlarından iptal veya terk edilen ruhsatlar en fazla 2000 hektarlık alanlar halinde IV. Grup maden,

2)   2)     Maden arama, ön işletme veya işletme ruhsatlarından herhangi birisinde 5177 sayılı Kanunun I (b) Grubunda bulunmuş bir maden varsa bu ruhsat alanları en fazla 2000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 50 hektarlık alanlar halinde I (b) Grubu maden,

3)   3)     Maden işletme ruhsatlarından 5177 sayılı Kanunda III. Grupta yer alan madenlerden herhangi birisi için işletme izni almış ruhsatlar en fazla 2000 hektar olarak IV. Grup ve  en fazla 500 hektarlık alanlar halinde III. Grup maden,

4)   4)     Maden işletme ruhsatlarından dolomit işletme izni almış sahalar en fazla 2000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 100 hektarlık alanlar halinde II. Grup maden,

5)   5)     Maden işletme ruhsatlarından 5177 sayılı Kanunda V. Grupta yer alan madenlerden herhangi birisi için işletme izni almış ruhsatlar en fazla 2000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 1000 hektarlık alanlar halinde V. Grup maden,

olarak   yapılır.

Geçici Madde 9 – Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümleri taşımayan taşocağı ruhsat sahipleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içinde durumlarını Kanunun 6 ncı maddesine uygun hale getirmek zorundadırlar. Aksi halde bu ruhsatlar süreleri sonunda iptal edilir.

Geçici Madde 10 – Çimento, kireç fabrikası veya asfalt üretim tesisinden herhangi birine sahip olan taşocağı ruhsat sahipleri, Maden Kanununa intibaklarında mevcut taşocağı intibak alanlarını bir defaya mahsus olmak üzere azami 50 hektarı geçmeyecek şekilde  genişletme talebinde bulunabilir. Genişletme talebinde bulunulan alanda yürürlükteki maden ve mermer ruhsatları incelenir.

Aynı alanda talep sahibine ait bir ruhsatın bulunması veya yürürlükte olan bir ruhsatın bulunmaması durumlarında genişletme talebi değerlendirilir ve tesisin kapasitesine ve proje ömrüne göre Genel Müdürlükçe uygun görülecek alan kadar genişletme yapılır. Genişletme talebinde bulunulan alanda, yürürlükte olan bir ruhsatın bulunması halinde talep reddedilir.

Geçici Madde 11 – 5177 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce verilmiş işletme ruhsat sahalarında, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, mermer ruhsat sahalarında üç yıl, maden ruhsat sahalarında ise beş yıl içerisinde ruhsat sahipleri sahalarındaki görünür ve muhtemel  rezerv alanlarını belirleyerek Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu süreler sonunda görünür ve muhtemel rezerv alanı olarak belirlenmeyen alanlar taksir edilir.

               Geçici Madde 12 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış işletme ruhsat talepli sahaların işlemleri talep tarihindeki kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Geçici Madde 13 – 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsat almak üzere yapılan yeni müracaatlar, il özel idarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan 6/6/1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılarak uygun görülenler ruhsatlandırılır.

Ruhsat sahipleri, 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde harç ve teminatını yatırarak; I (a) Grubu madenler için faaliyet alanının koordinatları ile il özel idarelerine, diğer grup madenler için işletme projesi ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederek Maden Kanununa intibak yaptırmak zorundadır.

5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Taşocakları Nizamnamesine göre yapılan müracaatların ruhsata bağlandığı tarihten itibaren, ruhsat sahipleri altı ay içinde intibak yaptırmak üzere I (a) Grubu madenler için özel idare müdürlüklerine, diğer gruplar için Genel Müdürlüğe gerekli belgeler ile başvurmak zorundadır.

İntibakı yaptırılmayan ruhsatlar, suresi sonunda iptal edilir.

Geçici Madde 14 – Jeotermal kaynaklar ve mineralli sularla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar içmece, maden suları, ılıca ve kaplıcalardan;

a) a)   İçme kürü gişe hasılatının yıllık cirosunun %1’i,

b) b)  Dolum tesisi çıkış fiyatından şişe, kapak, etiket bedeli düşüldükten sonra oluşacak cironun % 1’i,

c)    c)     Yiyecek, içecek giderleri düşülmek suretiyle oluşan ciro üzerinden %1’i,

Devlet hakkı olarak alınır.

Ayrıca geçmiş yıllara ait temettü hissesine mahsup edilmek üzere yukarıda açıklanan esaslar dahilinde 2004 yılına ait cironun %10’u da Devlet hakkı olarak alınır.

Geçici Madde 15 – Bilgisayar kayıtlarından bazı hakların  süresi dışında silinmesinden kaynaklanan ve müracaatların geriye yönelik değerlendirmesi sonucunda 26/12/1985-5/6/2004 tarihleri arasında yapılan arama ruhsatı müracaatlardan ilave hak kazanan müracaat sahipleri Resmi Gazete’de ilan edilir. Yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatçıların hak kazandıkları alan için harç ve teminatlarını yatırmaları halinde ruhsat düzenlenir. Aksi taktirde bu alanlar verilen süre sonunda müracaatlara açık hale getirilir.

Geçici Madde 16 – 1987 yılından 5/6/2004 tarihine kadar ihale edilmiş ve ihalede talep olmaması nedeniyle bilgisayar kayıtlarından silinmesi gerektiği halde silinmeyen sahalar Resmi Gazetede ilan edilerek yeniden ihale programına alınır.

Geçici Madde 17 – Proje tetkik (PRT), Genel maden dosyası (GMD), İlk tetkik (İT), İşletme imtiyazı (İİ) aşamasındaki ruhsatlardan 3213 sayılı Kanunda belirtilen süreler dahilinde harç ve teminatını yatırmış olanların, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde eksikliklerini gidermeleri zorunludur. Bu süre içinde  eksiklikleri tamamlanmayan haklar iptal edilerek ihale programına alınır.

Geçici Madde 18- Tuz Gölünde verilecek ruhsatların alanları, Genel Müdürlükçe 31/12/2010 tarihine kadar yapılacak bilimsel ve teknik çalışmalar neticesinde tespit edilir. Bu çalışma sonucunda tuz üretimine uygun alanlar belirlenerek ihale edilir. Ruhsat vermeye uygun tuz üretim alanları belirlenene kadar intibaklar dışında Tuz Gölü’nde ruhsat verilmez.

Tuz Gölünde verilecek işletme ruhsatlarının projedeki tuz üretim kapasitesi 200.000 ton/yıl tuzdan az veya 800.000 ton/yıl tuzlu su miktarından aşağı olamaz.

Ruhsat verilme işlemlerinde ve tuz üretim faaliyetlerinde, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından öngörülen çevresel tedbir ve kriterler dikkate alınır.

Tuz Gölünün tabii dengesinin, kapasitesinin belirlenmesi ve tuz üretiminin çevre ve kaynak koruma ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla yapılacak jeolojik, hidrojeolojik, kimyasal ve benzeri etüt çalışmalarının masrafları, bu gölde verilen işletme ruhsat sahiplerinden satılan tuzun %1‘i oranında katılım payı alınmak suretiyle karşılanır.

Katılım payı aylık satış hasılatının % 1‘i, her ay hesaplanarak üç ayda bir Genel Müdürlükçe açılan hesaba yatırılır.

Tuz Gölü Havzası içinde kalan tuz domu ve yataklarına kaya tuzu ruhsatı verilmez.

Geçici Madde 19 – 11/12/1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu gereğince tuz işletme izni verilen ve bu Kanuna göre intibakı yapılan tuzlaların ruhsat sahiplerinin Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları sözleşmeler aşağıda belirtildiği şekilde devam eder.

Kira bedelinin ödenmesi, sözleşme sonuna kadar sözleşmede belirtilen hükümlere göre devam eder. Ruhsatın uzatılması ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bina, tesis ve diğer sabit varlıkların kullanılması durumunda, kira bedellerinin bu Kuruluşa, bu Kuruluşun özelleştirilmesi halinde ise Hazine’ye ödenmeye devam edilir.

 

Yürürlük

Madde 134 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 135 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı yürütür.

Ek Form- 1

 

RUHSAT/SERTİFİKA MÜRACAAT FORMU

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

İl                           : ……………………………………

İlçe                       : ……………………………………

Köy                      : ……………………………………

Grubu                  :…………………………………….

Alanı                    :…………………………………….

Pafta Adı             :…………………………………….

                                                                                                                                                                                         

KOORDİNATLAR:

(Koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir)

 

1.NOKTA           2.NOKTA             3.NOKTA              4.NOKTA             5.NOKTA

Sağa    (Y)       ………….           …………..           ……………           ……………           …………..

Yukarı (X)       ………….           …………..           ……………           ……………           …………..

6.NOKTA          7.NOKTA             8.NOKTA              9.NOKTA             10.NOKTA

Sağa    (Y)       ………….          …………..           ……………           ……………            …………..

Yukarı (X)       ………….         …………..            ……………          ……………             …………..

Yukarıda   belirtilen  alan   için 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca; …………….. Grubu  RUHSAT/SERTİFİKA   almak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.                                                          Tarih: …../…../……..

 

Adı Soyadı

İmza

EKLER:

EK-1 Müracaat Talep Harcı

EK-2 İlk Müracaat Taahhütnamesi

 

Müracaat tarihi                                :

Müracaat saati ve dakikası            :

 

ADRES:

………………………………..

………………………………..

………………………………..

T.C. Kimlik No:

Vergi Daire ve No:

Banka  adı ve hesap no:

Tel                        :……………………..

Faks                     :………………..

e-posta                 :……………………..

NOT: I (b) grubu müracaatlarında maden isminin yazılması zorunludur.

 

 

Ek Form- 2

 

İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yaptığım “ruhsat/sertifika müracaatı” sonucunun, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ilan panosundan müracaat tarihini takip eden gün ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını,

Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaatı takip eden günden başlayan 15 (ONBEŞ) gün içinde ruhsat harç ve teminatını yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu, aksi taktirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği  hakkımın  sona erdiğini bildiğimi,

 

Gerçek  kişiler; Tüzel kişiler:
a)      a)         Vatandaşlık numarasını içeren  onaylı nüfus  cüzdanı   örneği,

b)       b)           bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

c)      c)         Onaylı imza sirküleri,

d)     d)        Ruhsat harcı,

e)      e)         Ruhsat  teminatı,

 

a)      a)         Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

b)     b)        Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

c)      c)         Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri,

d)     d)        Ruhsat harcı,

e)      e)         Ruhsat  teminatı,

 

Not: I (b) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarında yukarıdaki belgelerle birlikte işletme ruhsat talep harcı ve bir ay içinde işletme projesinin verilmesi zorunludur.

 

Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlülük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereği  mali ve teknik  yükümlülüklerin  yerine getirilmesi için  başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi,

Ruhsatımı/Sertifikamı aldıktan sonra 3213  sayılı  Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını,

kabul ve taahhüt ederim.

 

Tarih: …./…/……

ADRES:                                                                                                           Adı, soyadı, imzası

………………………………………………….

………………………………………………….

Telefon:………………………………………

Faks    : ………………………………………

e-posta:……………………………..

 

 

Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve yapılan kontrolde  teyit edilmesi durumunda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir.

 

 

Ek Form- 3

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

ARAMA RUHSATI

 

İli                                                                      :

İlçesi                                                                :

Köyü                                                                :

 

Ruhsat  Numarası                                                         :

Ruhsat Grubu                                                 :

Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi                                :

Ruhsatın Bitim Tarihi                                    :

Erişim Numarası                                                           :

Ruhsat Alanı                                                   :

Ruhsat Sahibi                                                 :

T.C. Kimlik No                                               :

Vergi Daire ve No                                                         :

 

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar                       :

 

RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA        2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA

Sağa    (Y)           ………….        …………..        ……………        ……………      …………..

Yukarı  (X)          ………….        …………..        ……………        ……………      …………..

 

6.NOKTA       7.NOKTA          8.NOKTA           9.NOKTA           10.NOKTA

Sağa    (Y)           ………….        …………..        ……………      ……………         …………..

Yukarı  (X)         ………….        ……………..     …………..        ……………         .………….

 

11.NOKTA     12.NOKTA         13.NOKTA        14.NOKTA          15.NOKTA

Sağa    (Y)       ………….        …………..          ……………        ……………        …………..

Yukarı  (X)     ………….        …………..          ……………        ……………        …………..

 

16.NOKTA      17.NOKTA        18.NOKTA        19.NOKTA         20.NOKTA

Sağa    (Y)        ………….        …………..        ……………        ……………        …………..

Yukarı  (X)       ………….       …………….      ……………       …………….        …………..

 

Ruhsat Sahibi Adresi:

 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

 

 

Ek Form- 4

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

V. GRUP MADENLER ARAMA SERTİFİKASI

 

İli                                                                      :

İlçesi                                                                :                                                                             (Fotoğraf)

Köyü                                                                :

 

Sertifika  Numarası                                        :

Sertifika Yürürlüğe Giriş Tarihi                                 :

Sertifika Bitim Tarihi                                    :

Erişim Numarası                                                           :

Sertifika Alanı                                                :

Sertifika Sahibi                                              :

T.C. Kimlik No                                               :

Vergi Daire ve No                                                         :

 

Sertifikanın  Ait Olduğu Paftalar                 :

 

SERTİFİKA  SINIRLARININ KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA        2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA      

Sağa    (Y)           ………….         …………..        ……………      ……………        …………..

Yukarı  (X)       ………….           …………..        ……………      ……………         …………..

 

6.NOKTA       7.NOKTA          8.NOKTA           9.NOKTA           10.NOKTA

Sağa    (Y)          ………….       …………..           ……………      ……………          …………..

Yukarı  (X)         ………….      ……………..        …………..        …………….         ………….

 

11.NOKTA     12.NOKTA         13.NOKTA        14.NOKTA          15.NOKTA      

Sağa    (Y)        ………….      …………..          ……………        ……………         …………..

Yukarı  (X)       ………….      …………..          ……………        ……………        …………..

 

16.NOKTA      17.NOKTA        18.NOKTA        19.NOKTA         20.NOKTA

Sağa    (Y)        ………….          …………..        ……………      ……………         …………..

Yukarı  (X)       ………….         …………….     ………………   …………….        …………..

 

 

Sertifika Sahibi Adresi:

 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

 

 

 

 

Ek Form-  5

 

ARAMA FAALİYET RAPORU

1. SAHANIN HUKUKİ DURUMU

Ruhsat Sahibi                   :                                                     İl                  :

Ruhsatın  Grubu                             :                                                     İlçe             :

Ruhsat No                         :                                                     Köy            :                                                                      Erişim  No                        :                                                     Pafta          :

Ruhsat Yürürlük Tarihi               :                                        Ruhsat  Alanı :

Koordinatlar:

1. NOKTA       2. NOKTA       3. NOKTA      4. NOKTA       5.NOKTA

Sağa     (Y)

Yukarı (X)

 

2. SAHADA YAPILAN  ARAMA FAALİYETİ

(Açıklama: Arama amaçlı yapılan jeolojik prospeksiyon, jeolojik harita, numune alımı, jeofizik araştırmalar, sondaj, galeri, yarma vb. çalışmaları sonuçları ile birlikte belirtilecektir.  Açılan yarma, kuyu, galeri ve sondaj yerleri ile numune yerlerinin koordinatları verilecek ve jeolojik harita üzerinde gösterilecektir.)

 

3.  MADEN JEOLOJİSİ                                    

a) Sahanın Jeolojisi                           :

b) Sahada Bulunan Cevher Mineralleri :

c) Analiz Değerleri                            :

d) Cevherin Özellikleri                                    :

e) Cevherli Zonun Boyutları            :

f) Cevherli Zonun Doğrultu ve Eğimi   :

 

4. REZERV  DURUMU

(Açıklama: Tespit edilen görünür, muhtemel, mümkün rezerv boyutları, miktarları ve cevher  geometrisi verilerek jeolojik harita üzerindeki yeri, koordinatları ile gösterilecektir. Rezerv  miktarı belirlenecek, ayrıca  hesaplama yöntemi verilecektir.)

 

5. RUHSAT SÜRESİ İÇERİSİNDE  SEVK FİŞİ TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA

    VERİLECEK EK BİLGİLER

a) a)  Üretilecek madenin cinsi

b)b)  Tespit Edilen Görünür Rezerv Koordinatları,

c) c)  Üretimin Yapılacağı Alan Koordinatlarını,

d)d)  Üretim Yöntemini,

e) e)  Üretim Yapılacak Alanın İzne Tabi Bölgeler İle İlişkisi,

f) f)   Yıllık Üretim Miktarı,

g) g)  Talep Edilen Sevk Fişi Miktarı,

  

             Hazırlayan:                                                                                    Ruhsat Sahibi:

Mühendis/Mühendislerin                                                                                 Adı Soyadı

Adı Soyadı                                                                                                              İmza

İmza

Oda  No.su

 

 

 

 

Ek Form-  6

 

İŞLETME PROJESİ

 

BÖLÜM I

RUHSAT  BİLGİLERİ

 

1.1.Ruhsat Sahasının

İli                                         :

İlçesi                                   :

Beldesi                               :

Köyü                                   :

Ruhsat Numarası                             :

Ruhsat Grubu                    :

Maden cinsi                       :

 

1.2.Ruhsat Sahibinin

Adı Soyadı                                       :

Adres                                                 :

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası  :

Tel,  Faks, e-posta,                          :

 

1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve  Alanı 

 

1.4 Yer Bulduru Haritası

Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri  gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır.

 

1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve Alanı

Açıklama: İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilecektir. Bu alan  işletme ruhsatı ve yapılmış  jeoloji haritası üzerinde  gösterilecektir.

 

 

BÖLÜM II

PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

 

2.1 Kuruluş Yeri

Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.

 

2.2 Projenin Gerekçesi

Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir.

 

2.3 Yatırımın Başlama Tarihi

Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı tarih belirtilecektir.

 

2.4 Yatırım ve  Proje Süresi ile İlgili Termin

Açıklama:  Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.

Rezerv ve kapasite kullanımı  göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü  belirtilecektir.

 

2.5 Rezerv Bilgileri

Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda  belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezervler alanları boyutları  ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilecektir.

 

BÖLÜM III

ÜRETİM  SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

3.1 Alt Yapı Durumu

Açıklama:Yol, elektrik, su ve  iklim durumu belirtilmelidir.

 

3.2 İstihdam Durumu

Açıklama: Maden üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları,  ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın  yıllara göre termini konusunda bilgi verilecek.

 

3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu

Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi  verilecek.

 

3.4. Üretim İçin Alınacak İzinler

Açıklama: Talep edilen işletme izin   alanının bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinleri   belirtecek.

 

BÖLÜM IV

PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

 

4.1.Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler

Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından  imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bu harita, cevherleşme ve yatağın  yan kayaç ilişkilerini yansıtacak  bilgileri  içerecektir.

Sahadaki cevherleşmeyi gösteren, arama döneminde yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma,  galeri, sondaj verilerine  dayalı olarak hazırlanmış uygun sayıda kesit hazırlanacaktır.

Mermer sahaları için üretim kapasitesi belirtilecektir.

Kaynak, göl ve denizden tuz üretim projelerinde işletmeye konu tuzun oluşum mekanizması, jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri belirtilecektir.

Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

 

4.2 Numune Alma İşlemleri

Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilecektir.

 

4.3 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri

Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine  dayalı olarak  tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerve miktarları,  rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır. Gaz ve sıvı haldeki madenler için  yapılabilecek  üretim kapasite sınırları  belirtilecektir.

 

4.4 İşletme Yöntemi

Açıklama: Projeye konu cevherin işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgi verile-cektir.

Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir

 

Kapalı işletme uygulamaları için ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, bu açıklıkların inşasında kullanılacak teknik ve süreleri, ayak uzunlukları, pano boyu, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların sayı ve teknik özellikleri, nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın sayı ve özellikleri, tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın sayı ve özellikleri, ocak boyutu ile ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, hava kapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu, su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım, sayı ve teknik özellikleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınacak diğer önlemler ile yer altı yardımcı tesisleri ve tüm yapıların en son durumunu gösterir kot ve koordinatlarıyla uygun ölçekli  planları hazırlanacak vd. hususlar hakkında bilgi  verilecektir

 

Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre  cevher üretimi ve hazırlık çalışmalarının  ölçekli planları çizilecektir.

 

Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır.

 

4.5 Planlanan Kullanım Yeri

Açıklama: Sahadan üretilen grup madenlerin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır.

 

4.6 Tesislerle İlgili Bilgiler

Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilecektir.

 

Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için  çökertme, arıtma havuzları, bina vs gibi  yer üstü veya var ise yer altı tesislerinin  durumunu gösterir  uygun ölçekli  harita hazırlanacaktır.

 

Cevher zenginleştirme tesisleri için  metal denge değerlerini gösteren akım şeması ve proses, proses makineleri ve kapasiteleri ile ilgili  bilgi verilecektir.

 

Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, cinsi, kullanılacak miktar ve kimyasal hakkında  bilgi verilecektir.

 

Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.

 

4.7 Çevre ile Uyum Planı

Açıklama: Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının  uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemleri gösterir çizimler ve açıklamaları verilecektir.

Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren  atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kullanılacak yöntem ve teknolojiler hakkında detaylı  bilgi verilecektir.

 

BÖLÜM V

PROJENİN MALİ BOYUTU

 

5.1. Düşünülen Finansman Kaynakları

Açıklama: Sahadaki yatırımlar için finansmanın  kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir

 

5.2 Üretim Maliyeti

Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.

 

5.3 Toplam Yatırım Tutarı

Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hakkında bilgi verilecektir.

 

5.4  Pazar ve Satış Fiyatı

Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilecektir.

 

BÖLÜM VI

İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

 

6.1. Yıllık İşletme Gelirleri

Açıklama: Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler  belirtilmelidir

 

6.2 Yıllık İşletme Giderleri

Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, Personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, Amortismanlar, harç ve teminat, analiz ücretleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir.

 

6.3 Yıllık İşletme Kârı

 Açıklama: Proje  kârı belirtilerek  yatırımın geri dönüş süresi, kâra geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilecektir.

 

6.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı 

Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi  belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilecektir.

 

 

PROJEYİ HAZIRLAYANIN:                                                                                             RUHSAT SAHİBİNİN:

 Maden Müh./Maden Yük.Müh.                                                                                               Adı ve Soyadı

             Adı ve Soyadı

             Oda Numarası

    Projenin hazırlanış tarihi

                  İmzası

Ek Form-  7

 

İŞLETME   RUHSATI VE TEMDİT  TALEPLERİNDE

EKSİKLİK BİLDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

 

………………. ili …………… ilçesi hudutlar dahilinde  ve  uhdemde bulunan  ……………. sayılı  saha ile ilgili olarak 3213 sayılı Maden Kanununun  24 üncü maddesi gereğince işletme ruhsat talebimle ilgili tespit edilen aşağıdaki eksiklikleri üç ay içerisinde tamamlamadığım takdirde, işletme ruhsat teminatının iki katına çıkarılarak üç ay daha süre verilecek, bu süre içinde teminatı iki kat olarak yatırmadığım ve eksiklikleri tamamlamadığım taktirde arama ruhsatı teminatımın irat kaydedilerek talebimin kabul edilmeyeceğini bilgi edinerek kabul  ve taahhüt ederim.

 

………./……./200

Ruhsat  Sahibi

ADRES:                                                                                                                                      İmza                                              

………………………………………………….

………………………………………………….

Telefon:………………………………………

Faks: ………………………………………….

 

  MALİ VE TEKNİK BELGELER TAM EKSİK
1 İşletme ruhsat teminatı    
2 İşletme ruhsat harcı    
3 Ruhsat,  işletme izin sınırları ve faaliyet alanları

işlenmiş uygun ölçekli Jeolojik harita ve kesitler

 

   
4 Diğer eksiklikler

 

 

 

   
         

 

TALEBİ İNCELEYEN  GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİ:

 

               (Arama Şubesi)                                                            (İşletme Şubesi)

 

Adı, Soyadı         :                                                                                Adı, Soyadı:

Ünvanı                 :                                                                                 Ünvanı      :

Tarihi                   :                                                                                 Tarihi        :

İmzası                  :                                                                                 İmzası       :

 

 

 

 

 

Ek Form-  8

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

İŞLETME  RUHSATI

 

İli                                                                      :

İlçesi                                                                :

Köyü                                                                :

 

Ruhsat  Numarası                                                         :

Ruhsat Grubu                                                 :

Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi                  :

Ruhsat  Süresi Sonu                                       :

Erişim Numarası                                                           :

Ruhsat Alanı                                                   :

Ruhsat Sahibi                                                 :

T.C. Kimlik No                                               :

Vergi Daire ve No                                                         :

 

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar                       :

 

RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI

 

 

1.NOKTA        2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA      

Sağa    (Y)          ………….          …………..        ……………      ……………      …………..

Yukarı  (X)         ………….          …………..        ……………      ……………      …………..

 

6.NOKTA       7.NOKTA          8.NOKTA           9.NOKTA           10.NOKTA

Sağa    (Y)         ………….          …………..        ……………      ……………         …………..

Yukarı  (X)        ………….        ……………..      …………..       …………….         ………….

 

11.NOKTA     12.NOKTA         13.NOKTA        14.NOKTA          15.NOKTA      

Sağa    (Y)       ………….          …………..        ……………      ……………          …………..

Yukarı  (X)      ………….          …………..        ……………      ……………         …………..

 

16.NOKTA      17.NOKTA        18.NOKTA        19.NOKTA         20.NOKTA

Sağa    (Y)        ………….          …………..        ……………      ……………        …………..

Yukarı  (X)      ………….        …………….    ………………      …………….       ……………..

 

Ruhsat Sahibi Adresi:

 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

 

 

 

Ek Form- 9

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

İŞLETME   İZNİ

 

İli                                                                      :

İlçesi                                                                :

Köyü                                                                :

 

Ruhsat  Numarası                                                         :

Erişim Numarası                                                           :

Ruhsat Grubu                                                 :

Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi                                :

Ruhsat Süresi Bitim Tarihi                                          :

Ruhsat Alanı                                                   :

İzin Verilen Maden Cinsi                                            :

İznin Verildiği Tarih                                      :

İzin Alanı                                                        :

Ruhsat Sahibi                                                 :

T.C. Kimlik No                                               :

Vergi Daire ve No                                                         :

 

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar                       :

 

İZİN KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA        2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA      

Sağa    (Y)            ………….        …………..        ……………      ……………        …………..

Yukarı  (X)       ………….           …………..         ……………      ……………        …………..

 

6.NOKTA       7.NOKTA          8.NOKTA           9.NOKTA           10.NOKTA

Sağa    (Y)          ………….        …………..        ……………         ……………        …………..

Yukarı  (X)         ………….       ……………..     …………..          …………….        ………….

 

11.NOKTA     12.NOKTA         13.NOKTA        14.NOKTA          15.NOKTA      

Sağa    (Y)        ………….       …………..          ……………      ……………          …………..

Yukarı  (X)       ………….      …………..          ……………      ……………           …………..

 

16.NOKTA      17.NOKTA        1 8.NOKTA        19.NOKTA         20.NOKTA

Sağa    (Y)        ………….       …………..        ……………      ……………           …………..

Yukarı  (X)       ………….      ……………        ……………      …………….          …………..

 

İzin Sahibinin Adresi :

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

 

 

 

Ek Form- 10

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

V. GRUP MADENLER 

İŞLETME  SERTİFİKASI

 

 

İli                                                                      :

İlçesi                                                                :                                     (Fotoğraf)

Köyü                                                                :

 

Sertifika  Numarası                                        :

Sertifikanın Yürürlüğe Giriş Tarihi                           :

Sertifika Süresi Sonu                                     :

Erişim Numarası                                                           :

Sertifikanın Alanı                                                         :

Sertifika Sahibi                                               :

T.C. Kimlik No                                               :

Vergi Daire ve No                                                         :

 

Sertifikanın  Ait Olduğu Paftalar                 :

 

 

SERTİFİKA  SINIRLARININ KOORDİNATLARI

 

 

1.NOKTA        2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA      

Sağa    (Y)            ………….       …………..          ……………      ……………        …………..

Yukarı  (X)           ………….       …………..          ……………      ……………        …………..

 

 

6.NOKTA       7.NOKTA          8.NOKTA           9.NOKTA           10.NOKTA

Sağa    (Y)          ………….       …………..         ..…………          ……………        …………..

Yukarı  (X)         ………….      …………..          …………..          ………….           ..………….

 

Sertifika Sahibi Adresi:

 

 

 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

 

 

 

 

 

 

Ek Form- 11

 

İŞLETME   FAALİYETİ   BİLGİ   FORMU

 

1 – Sahanın Hukuki Durumu                    

Ruhsatın İli                                                                    :

Ruhsatın İlçesi                                                :

Ruhsatın  Grubu                                             :

Madenin Cinsi                                                :

Ruhsat No                                                                      :

 

Erişim No                                                                       :

Ruhsat Yürürlük Tarihi                                 :

İşletme İzin Tarihi                                                        :

                                                                              

2- İşletme Dönemi Arama Faaliyetleri

Mevcut görünür, muhtemel, mümkün rezerv miktarı ve rezerv geliştirme çalışmaları hakkında bilgi (sondaj, yarma, kuyu, galeri jeofizik etüt v.s.)  :

 

3 – Üretim Bilgileri

a)   a)     Projede beyan edilen yıllık üretim miktarı       :

b)   b)     Gerçekleşen yıllık tüvenan üretim (ton – m3)   :

c)    c)     Zenginleştirilmiş ürün (Konsantre)  (ton)         :

d)   d)     Tenör, kalite, blok verimi, debi, kalori vb        :

e)    e)     Diğer bilgiler                                          :

4 – Çalışan Personel Sayısı                                                  

5 – Makine Parkı                                                                   

6 – Satış Miktarı                                                                    

7 – Stok Miktarı                                                                     

8 – Ocak Başı Satış Tutarı                                                    

9 – İşletme Yöntemi

10 – Çalışma Dönemindeki İş Kazaları İstatistiği             

11- İşletme Faaliyetinin Zaruri Neticesi  Olarak Çıkarılan ve Sevk Edilmesine İzin Verilen  Madenin Adı ve Miktarı

 

NOT:    1- Birden fazla maden işletme izninin bulunduğu sahalarda bu form ayrı ayrı düzenlenecektir.

2 – Sahada birden fazla üretim faaliyetinde bulunan varsa  bu formda ayrı ayrı belirtilecektir.

3- Birlikte üretilmesi zorunlu olan kompleks madenler için tek form verilecektir.

 

TEKNİK  NEZARETÇİ                                             RUHSAT SAHİBİ          

Adı ve Soyadı                                                                                                   :                                                      Adı ve Soyadı                      :

Adresi                      :                                                      Tel – Faks                          :

Tel                            :                                                      e-posta                               :

e-posta                    :                                                      Tarih                                  :

Tarih                        :                                                       İmza

İmza

 

 

 

Ek Form- 12

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ

YAPI HAMMADDESİ TALEP FORMU

 

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

 

1.1 İzin Talep Edilen Alanın:

İli                                         :

İlçesi                                   :

Beldesi                               :

Köyü                                   :

Hammaddenin cinsi         :

 1.2 İzin Talep Eden Kamu Kurum ve Kuruluşunun:

Adı                                      :

Adresi                                 :

Tel,  Faks, e-posta,           :

1.3 İzin Talep Edilen Sahanın Sınır Koordinatları, Paftası ve  Alanı: (Açıklama: Altı derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar 1/25.000 ölçekli olarak yapılacaktır. Koordinatlar, saat ibresi dönüş yönünde sağa (y), yukarı (x) olarak verilir.)

 1.4 Yer Bulduru Haritası: (Açıklama:İzin talep edilen sahanın yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri  gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır.)

1.5 Kuruluş Yeri: (Açıklama:Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.)

1.6 Projenin Gerekçesi: (Açıklama:Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir. Ham-maddenin kullanılacağı projenin başlama ve bitiş tarihleri belirtilecek.)

1.7 Yatırımın Başlama Tarihi: (Açıklama: İşletme faaliyeti için yatırımlara başlanacağı tarih belirtilecektir.)

1.8 Yatırım ve  Proje Süresi ile İlgili Termin: (Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.)

 

BÖLÜM II

ÜRETİM  SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 

2.1 Alt Yapı Durumu: (Açıklama:Yol, elektrik, su ve  iklim durumu belirtilmelidir.)

2.2 İstihdam Durumu: (Açıklama: Hammadde üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları,  ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın  yıllara göre termini konusunda bilgi verilecek.)

2.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu: (Açıklama: Hammadde sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi  verilecek)

2.4. Üretim İçin Alınacak İzinler: (Açıklama: Hammadde izni talep edilen    alanın bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinleri   belirtecek.)

BÖLÜM  III

TEKNİK BİLGİLER

 

3.1.Hammade Sahası ile İlgili Bilgiler: (Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından  imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bu harita, hammaddenin  yan kayaç ilişkilerini yansıtacak  bilgileri  içerecektir.)

3.2 Numune Alma İşlemleri: (Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri,  numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilecektir.)

3.3 Üretilecek Hammaddenin Özellikleri:

3.4 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri: (Açıklama: Hammadde sahasında aramaya yönelik  yapılmış   prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine  dayalı olarak  tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerv miktarları, boyutları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır.)

3.5 İşletme Yöntemi: (Açıklama:Projeye konu hammaddenin  işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir.

Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir.

Hammadde süresine uygun olarak yıllara göre  hammadde üretimi ve hazırlık çalışmalarının  ölçekli planları çizilecektir.

Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır.)

3.6     3.6      Proje veya Yatırım Süresince İhtiyaç Duyulan Hammadde Miktarı:

3.7 Hammaddenin Yıllık Üretim Miktarı:

3.8 Planlanan Kullanım Yeri: (Açıklama:Sahadan üretilen hammaddenin özelliklerine göre kullanılacağı proje.)

3.9 Tesislerle İlgili Bilgiler: (Açıklama:Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilecektir. Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.)

3.10 Çevre ile Uyum Planı: (Açıklama: Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının  uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemleri gösterir çizimler ve açıklamaları verilecektir.

Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren  atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kullanılacak yöntem ve teknolojiler hakkında detaylı  bilgi verilecektir.)

 

 

 

TALEP FORMUNU HAZIRLAYANIN:                                  PROJE SAHİBİNİN:

 Maden Müh./Maden Yük.Müh.                                                           Adı

             Adı ve Soyadı                                                                      (Yetkili İmza)

 Oda Numarası

    Formun hazırlanış tarihi

                  İmzası

 

 

Ek Form- 13

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ

İli                                                       :

İlçesi                                                  :

Köyü                                                 :

Mevkii                                              :

 

İzin No                                              :

İzin Sahibi                                        :

İzin Sahibi Adresi                                          :

İznin Verildiği Tarih                       :

İzin Süresi Bitim Tarihi                  :

 

Projenin Adı                                     :

Hammaddenin Cinsi                       :

Alanı                                                 :

Ait Olduğu Pafta                                            :

 

HAMMADDE İZİN ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA   2.NOKTA   3.NOKTA    4.NOKTA    5.NOKTA   6.NOKTA

Sağa     (Y)

Yukarı (X)

 

7.NOKTA   8.NOKTA   9.NOKTA    10.NOKTA    11.NOKTA   12.NOKTA

Sağa     (Y)

Yukarı (X)

 

 

 

                                                                                              ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

 

 

 

 

 

*: Bu belgeye göre üretilecek hammadde, proje amacı dışında kullanılamaz ve ticarete konu edilemez.

 

 

 

Ek Form- 14

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

BULUCULUK BELGESİ

 

İli                                                                      :

İlçesi                                                                :

Köyü                                                                :

 

Buluculuk Belgesi Numarası                       :

Madenin Cinsi                                                :

Madenin Bulucusu                                        :

Buluculuk Belgesinin  Tarihi                       :

Buluculuk Verilen Alan                                :

Buluculuk Verilen Rezerv Miktarı                            :

T.C. Kimlik No                                               :

Vergi Daire ve No                                                         :

 

Pafta Numarası                                               :

 

BULUCULUK BELGESİ VERİLEN GÖRÜNÜR REZERV KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA        2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA      

Sağa    (Y)       ………….          …………..        ……………      ……………      …………..

Yukarı  (X)       ………….          …………..        ……………      ……………      …………..

 

 

 

6.NOKTA       7.NOKTA          8.NOKTA           9.NOKTA           10.NOKTA

Sağa    (Y)     ………….          …………..        ……………      ……………      …………..

Yukarı  (X)     ………….        ……………..        …………..      …………….       ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

 

 

 

 

Ek Form- 15

 

RUHSAT/SERTİFİKA DEVRİ

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

İli                                         :

Numarası                           :

Grubu                                 :

Erişim Numarası                              :

 

Yukarıda belirtilen ruhsat/sertifika, 3213 sayılı Maden Kanunundan doğan tüm hak ve vecibeleri ile birlikte aynen ve tamamen Kanunun 5 inci maddesi uyarınca devir edilmesini onayınıza arz ederiz.

 

DEVİR EDEN                                                                        DEVİR ALAN: 

 

Tarih                                                                                          Tarih

Adı Soyadı                                                                                Adı Soyadı

İmza                                                                                           İmza

 

Adres:                                                                                          Adres:

 

 

EK BELGELER:

Devir eden ile ilgili ekler:

  •          Şirketlerde devir ile ilgili karar

Devir alan ile ilgili ekler:

               Genel;

a)    a)  Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

b)   b)    Devir  harcı makbuzu,

c)    c)  Teminat makbuzu,

d)  Onaylı imza sirküleri

Ruhsatımı/Sertifikamı devir aldıktan sonra 3213  sayılı  Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederim.

Gerçek  kişiler;

a) Vatandaşlık numarasını içeren  onaylı nüfus  cüzdanı   örneği,

Tüzel kişiler:

a)    a)     Şirketin; kuruluş  statüsünü ve son yönetimini  gösterir  Ticaret Sicil Gazetesi,

b)   b)    Şirketin devir ile ilgili kararı,

 

Teminatımın ……………………..Banka şubesindeki

…………………………… hesabıma iadesini arz ederim.

 

 

 

Ek Form- 16

 

SATIŞ BİLGİ FORMU

 

ÖDEME DÖNEMİ

01 / 01 / ……..  – 31 / 12 / ………

 

ERİŞİM NO      : …………………………………………………..
RUHSAT NO : …………………………………………………..
RUHSATIN İLİ : …………………………………………………..
RUHSATIN GRUBU : …………………………………………………..
MADEN CİNSLERİ ……………………………………………..

 

 

 
RUHSAT SAHİBİ : …………………………………………………..
İŞYERİ ADRESİ : …………………………………………………..
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI : …………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO  
ÜRETİM MİKTARI  (ton/m3) : …………………………………………………..
SATIŞ MİKTARI      (ton/m3) : …………………………………………………..
STOK MİKTARI       (ton/m3) : …………………………………………………..
KULLANILAN SEVK FİŞİ ADEDİ : …………………………………………………..
DEVLET HAKKINA ESAS:  
ORTALAMA OCAK BAŞI SATIŞ BEDELİ (YTL/ton-m3)  
OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ MİKTARI (ton-m 3) : …………………………………………………..
OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ TUTARI (YTL) : …………………………………………………..
DEVLET HAKKI
1. GRUP VE V. GRUP MADENLER  
Ocak başı satış tutarı x %4 =……………………x  0.04  =…………….……….…..YTL
II. GRUP, III. GRUP VE IV. GRUP MADENLER  
Ocak başı satış tutarı x %2 =……………………x  0.02  =…………….……….…..YTL
HAZİNE, DEVLET VE ORMAN ARAZİLERİNDE EK DEVLET HAKKI
Ödenecek ek devlet hakkı: Devlet Hakkı x 0.30 = ……….…………. YTL
Not: Bu  bedel  orman alanlarındaki 5 hektarlık alan içindeki faaliyetlerde Orman Genel Müdürlüğün hesabına yatırılır.
              TOPLAM DEVLET HAKKI:        =……………………….YTL
      DEVLET HAKKININ DAĞITILMASI
1-ÖZEL İDARE PAYI = DEVLET HAKKI  x %50 =…………………………YTL
2-HAZİNE PAYI = DEVLET HAKKI  x %50 =…………………………YTL
                       TOPLAM      =…….…………..………. YTL
                                                  BELEDİYE PAYI
BELEDİYE PAYI = Ocak başı satış tutarı  x 0.002 = …………………..…YTL
                                                   BULUCULUK HAKKI
BULUCULUK = Ocak başı satış tutarı  x 0.01 = …………………….…YTL
                 

 

 

RUHSAT SAHİBİ          

Adı ve Soyadı       :

Tel – Faks           :

Tarih                     :

İmza

Ek Form- 17

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ

 

RUHSATIN/SERTİFİKANIN                    :                                                     

İli                                                                      :

İlçesi                                                                :

No                                                                     :

Grubu                                                               :

 

RUHSAT/SERTİFİKA   SAHİBİNİN:

Adı ve  Soyadı                                                :

T.C. Kimlik No                                               :

Telefon                                                                           :

Vergi Dairesi ve Vergi No’su                       :

Harç Makbuz Tarih ve No’su                      :

İmza

 

TEKNİK  NEZARETÇİNİN:

Adı   ve   Soyadı                                             :

T.C. Kimlik No                                               :

Telefon                                                                           :

Diploma Tarih ve No’su                               :

Maden Mühendisleri Oda Sicil No                            :

Teknik Nezaretçilik Yaptığı Diğer

Sahaların Adedi ve Numaraları                   :

 

Sigorta Sicil No’su                                         :

Vergi Dairesi ve Vergi No’su                       :

 

Yazışma Adresi                                              :

E-Posta                                                            :

 

İmza                                                                 :

Maden Mühendisleri Odası Vizesi                            :

 

Yukarıda bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi………………………………, 3213 sayılı Maden Kanununun 31 inci maddesi gereğince teknik nezaretçi olarak tayin edilmiştir.

 

ONAY

…./…./….

 

 MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ

 

 

 

Ek Form- 18

 

RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU

 

 

 

ENERJİ  VE  TABİİ  KAYNAKLAR  BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

 

……………………….tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan …………………………ilindeki ………………………… erişim nolu sahanın ihalesine katılmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

Tarih

Adres:  

 

EKLER:

Genel;

1-İlk Talep Harcı Makbuzu Aslı

2-İhale Teminatı

3-Teklif Mektubu

4-İmzalanmış Şartname

5-Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Numarası

6-Banka Adı ve Hesap Numarası

Gerçek kişiler:

1-T.C.Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

2-İmza Sirküleri Aslı

Tüzel kişiler:

1-Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren

Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti

2-Yönetimin Onaylı İmza Sirküleri

 

 

 

 

 

 

 

Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi durumunda bu belgelerin birer örneklerinin verilmesi yeterlidir.