III/2872E.042

R.Gazete No.22460

                                                R.G. Tarihi: 11.11.1995

 

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

     —————————————–

 

          SANAYİ KURULUŞLARININ ENERJİ TÜKETİMİNDE VERİMLİLİĞİN

             ARTTIRILMASI İÇİN ALACAKLARI ÖNLEMLER HAKKINDA

                               YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, enerji tüketimi yüksek olan

sanayi sektöründeki enerji verimliliğinin arttırılması için gerekli

düzenlemeleri sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik ülkemizde sanayi, sanayi ve ticaret

odalarına bağlı olarak Kamu ve Özel Sektörde endüstriyel faaliyet

gösteren kuruluşlar ile maden çıkartılması ve işlenmesi ile ilgili ve

yıllık toplam enerji tüketimi 2000 TEP’e eşit ve büyük olan tesisleri

kapsar. Kullanılan yakıtların ve tüketilen elektriğin TEP’e

çevrilmesinin nasıl hesaplanacağı 5’inci Maddede belirtilmiştir.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 28 inci

Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aynı kanunun 2 nci maddesinin (b)

bendi ile 12/8/1993 tarihli ve 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

değişik 10 uncu Maddesinin (d) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte yer alan :

 1. a) ETKB        : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
 2. b) EİE         : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,
 3. c) UETM        : Ulusal Enerji Tasarruf Merkezini,
 4. d) FABRİKA     : Sanayi Kuruluşunu,
 5. e) TEP         : Ton Eşdeğer Petrolu,
 6. f) ENERJİ      : Yanma için elverişli tüm petrol ürünlerini,

doğalgaz, kömür, kok, linyit, diğer kömür ürünleri

ve üretim sırasında ara ürün olarak çıkan ve

enerji değeri olan ürünler ile elektriği,

 1. g) SET         : Spesifik Enerji Tüketimini,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Enerji Verimliliğinin Arttırılmasında Uyulacak Genel Hususlar

 

Enerji Tüketimlerinin Hesaplanması

Madde 5 – Bir fabrikanın yıllık, 1 Ocak – 31 Aralık arası veya

kampanya usulü çalışan işletmeler için kampanya süresini içine alacak

şekilde 12 ay, harcadığı her türlü yakıt ve satın alınan, ara ürün,

hammadde ve/veya enerji kullanılarak üretilen enerji türleri dahil

elektrik tüketimlerinin toplamı, fabrikanın enerji tüketimi olarak

kabul edilir.

Her bir yakıt ve/veya elektriğin yıllık tüketim miktarları Tablo

1’de verilen katsayılar yardımı ile TEP’e çevrilir ve bu TEP

değerlerinin toplanması ile yıllık toplam enerji tüketimi bulunur.

 

Enerji Verimliliğini Arttırıcı Önlemler

Madde 6 – Fabrikalar aşağıda belirtilen alanlarda önlemler alarak

enerjinin verimli kullanımı için çaba gösterirler. Ayrıca yeni fabrika

kurulurken veya fabrikanın kapasite arttırımı ve modernizasyon

çalışmalarında da aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur.

 

A – Mevcut Tesislerde Enerji Verimliliğini Arttırıcı Önlemler :

Mevcut tesisler aşağıda belirtilen alanlarda önlemler alarak

enerjinin verimli kullanımı için çaba gösterirler.

 1. a) Yakıtların, mevcut yakma sisteminin en verimli şekilde

kullanımı ile yakılması,

 1. b) Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek

verimin elde edilmesi,

 1. c) Isı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı

üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak ısı kaybının en

aza indirilmesi,

 1. d) Atık ısı geri kazanımı,
 2. e) Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması,
 3. f) Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,
 4. g) Elektrikten iş, ısı ve benzeri dönüşümlerde verimliliğin

arttırılması, mümkün olduğu takdirde bileşik ısı-güç üretimine

geçilmesi,

 1. h) Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza

indirilmesi,

ı) Hava kirletici emisyonların minimuma çekilmesi ve tüketilen

enerji atıklarının çevreyi en az kirletecek şekilde saklanması için

azami çaba gösterilmesi.

 

B – Yeni Kurulacak Tesislerde Enerji Verimliliğini Artırıcı

Önlemler :

Bu maddenin A bendinde belirtilen önlemler, tesisin

projelendirilmesi aşamasından itibaren dikkate alınır ve bu amaca

yönelik olarak ayrıca;

 1. a) Yeni alınacak makinalar enerji verimliliği yüksek olan

teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin

gereklerine dikkat edilerek seçilir. Ayrıca kesintisiz enerji arzı

sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilir.

 1. b) Tesis, ısı yalıtımı açısından en verimli şekilde

projelendirilir ve uygulama projeye uygun olarak yapılır.

 1. c) Tesisin kuruluşu aşamasında enerji verimliliği ile ilgili tüm

ölçüm cihazları temin ve monte edilir.

 1. d) Hava kirletici emisyonların minimuma çekilmesi ve tüketilen

enerji atıklarının çevreyi en az kirletecek şekilde saklanması için

gerekli düzenlemeler yapılır.

 1. e) Bileşik ısı-güç üretimine önem verilir.

 

Enerji Tasarrufu Etütleri

Madde 7 – Fabrika yönetimi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde

belirtilen önlemlerle sağlanacak tasarrufun enerji ve parasal

değerlerini belirlemek üzere, enerji tasarrufu etütlerinin yapılmasını

veya yaptırılmasını sağlar. Bu çalışmalar yönetmeliğin yayınlanmasından

sonraki ilk yıl sonundan başlayarak üçüncü yıl sonuna kadar tamamlanır.

Çalışma sonuçları bir raporda derlenir ve rapordan 2 kopya fabrika

tarafından UETM’ye gönderilir. Fabrika, bu enerji tasarrufu etütlerini

kendi teknik imkanları ile yürütebileceği gibi, UETM tarafından

yetkilendirilecek yerli ve yabancı mühendislik firmalarına,

üniversitelere veya serbest danışmanlara yaptırabilir.

 

Enerji Tasarrufu Planlarının Hazırlanması

Madde 8 – Fabrikalar, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde

belirlediği kayıpları azaltmak için, kapasite artırımı ve modernizasyon

çalışmaları ile üretim artışları da göz önünde bulundurularak, 2 ve 5

yıllık planlar yapar. Yapılacak olan 2 yıllık plan içerisinde geri

ödeme süresi 1 yıl ve altında olan yanma kontrolu, izolasyon, güç

kompanzasyonu gibi enerji tasarrufu sağlayan projelerin, 5 yıllık plan

içerisinde ise geri ödeme süresi 1 ile 4 yıl arasında olan enerji

tasarrufu projelerinin, yatırımlarına yer verilir. Enerji tasarrufu

etütlerinin tamamlanmasını takip eden bir yıl içinde bu planların

hazırlığı tamamlanır ve derhal uygulamaya konulur.

 

Spesifik Enerji Tüketimlerinin İzlenmesi

Madde 9 – Enerji tüketimi açısından kapsam içine giren tüm

fabrikalar ana ürünler için SET değerlerini aylık ve yıllık bazda

izlerler. Örneğin TEP/ton, kWh/birim Ürün, GCal/ton, Gcal/m², KCal/Kg

gibi.

SET değerlerini daha sağlıklı olarak izlemek için fabrika

yönetimleri gerekli sayaç ve ölçüm cihazlarının satın alınması ile

ilgili hazırlıkları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl

içinde tamamlayıp, cihazları 3 yıl içinde monte eder, mevcutları tamir

ve Türk Standartları Enstitüsü’nde kalibre ettirerek faal hale

getirirler. Bunların faal ve kalibrasyonlu halde kalması için de

cihazların periyodik kalibrasyon sürelerine uygun olarak Türk

Standartları Enstitüsü’nde sürekli ölçüm ve kalibrasyonlarının

yapılmasını sağlar. Modernizasyon, kapasite arttırımı ve yeni

tesislerin kurulmasında yeterli sayıda sayaç ve ölçüm cihazlarının

kullanılması hususu projelendirme aşamasında gözönüne alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Fabrikalarda Enerji Yönetimi Sisteminin Oluşturulması

 

Enerji Yönetimi Sisteminin Oluşturulması

Madde 10 – Enerji tüketimi 2000 TEP’e eşit ve büyük olan tüm

fabrikalar, enerji tüketimi verimliliğinin arttırılması amacıyla

yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 6 ay ile 1 yıl içinde bu

Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen çerçevede Enerji Yönetimi

Sistemi’ni oluştururlar.

 

Enerji Kontrol Birimi ve Enerji Yöneticisi

Madde 11 – Tablo 2’de sektörel bazda yıllık olarak;

(A) kategorisinde gösterilen miktarda ve üzerinde enerji tüketen

fabrikalar bir Enerji Yöneticisi Koordinatörlüğünde Enerji Kontrol

Birimi oluştururlar,

(B) kategorisinde yer alan fabrikalar ise bir Enerji Yöneticisi

görevlendirirler.

Fabrikada enerji yönetiminden sorumlu tutulan bu elemanlarda

Enerji Yöneticisi Sertifikası’na sahip olma şartı aranır.

 

Enerji Kontrol Birimi ve Enerji Yöneticisinin Özellikleri

Madde 12 – Fabrikalara atanacak Enerji Yöneticisinin mevcut sistem

ve prosesi iyi tanıyan tecrübeli bir mühendis ve idari açıdan doğrudan

Fabrikanın üst yönetimine bağlı olarak görev yapması sağlanır. Enerji

Yöneticisi koordinatörlüğünde görev yapan Enerji Kontrol Birimi,

fabrikanın ana üretim bölümlerinin işletmeden sorumlu teknik elemanları

ile enerji satınalınması ve kayıtlarla ilgili muhasebe veya buna benzer

bölüm görevlisinden oluşur. Enerji Yöneticilerinin tam zaman çalışacak

kişiler olmalarında bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

Enerji Yöneticisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13 – Enerji Yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları

aşağıda belirtilen çalışmaları kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir.

 1. a) Fabrikadaki tüm enerji tüketim kayıtlarını, sayaç okuma ve

enerji satın almayı takip etmek, denetlemek, bunun için önemli üretim

bölümlerinde gerekli olan sayaç ve benzeri cihazların yerlerini tesbit

ederek satın alınmasını ve montajını sağlamak üzere girişimlerde

bulunmak.

 1. b) SET değerleri için ayrı ayrı tüm önemli üretim bölümlerini ve

ana ürünleri takip etmek üzere mevcut durum ve iyileştirme sonrası

endeksleri geliştirmek, üst yönetime verilmek üzere SET değerleri,

enerji maliyetleri ve üretim-enerji tüketim ilişkisini, enerjinin birim

ürün maliyetindeki payını özetleyen aylık raporları hazırlamak, yerli

ve yabancı sanayi ürünlerindeki enerji yoğunluklarına paralel bir trend

izleyip izlemediğini kontrol etmek ve bu ürünlerde enerji

yoğunluklarının düşürülmesini teminen alternatif teklifler hazırlamak.

 1. c) Fabrika için mali avantaj sağlaması açısından yakıt cinsini ve

elektrik tarifesini değiştirme olanaklarını araştırmak ve enerji ikmal

kesintisi halinde uygulanmak üzere muhtemel planlar hazırlamak.

 1. d) Yıllık enerji maliyet bütçelerini hazırlamak ve gerçekleşmeleri

izlemek.

 1. e) Fabrika personeli, ekipman satıcıları ve dış danışmanlarla

işbirliği yaparak enerji tasarrufu projelerini, proses değişiklikleri

de dahil olmak üzere geliştirmek, gerekli mali analizleri yaparak

yönetimin bu konuda yatırım yapması için yeterli bilgiye sahip

olmasını, fabrikanın kendi mali ve teknik imkanları içinde olanlar da

dahil, sağlamak,

 1. f) Makina ve tesislerin daha verimli olarak işletilmesi için

verimlilik standartları oluşturmak.

 1. g) Hazırlanmış tasarruf projelerinin, şartnameden montaja kadar

her safhada olmak üzere yürütülmesini sağlamak.

 1. h) Enerji Yönetim programı için fabrikadaki her kademe arasında

iletişimi sağlamak, programa katılan tüm mühendis ve işçileri teşvik

etmek için bilinçlendirme ve eğitim programları geliştirmek.

ı) Hava kirletici bacagazı emisyonlarını sürekli izleyerek

2/11/1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hava

Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerinin

aşılmamasını sağlamak.

 1. j) Sayaç ve benzeri cihazların periyodik olarak üç yılda bir ölçüm

ve kalibrasyonlarının yaptırılmasını sağlamak ve izleme raporları

tanzim etmek.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Enerji Yönetimi Sertifikasının Verilmesi ile İlgili Hususlar

 

Enerji Yöneticisi Kursları ve Sertifika

Madde 14 – UETM, fabrikalarca belirlenecek elemanları Enerji

Yönetimi kavramları konusunda eğitmek üzere kısa süreli kurslar açar

ve/veya bu kursları düzenlemek üzere eğitim kurumlarına yetki verir. Bu

kursları takiben yapılacak sınav sonucunda UETM tarafından Enerji

Yönetici Sertifikası verilir.

 

Kurs Kapsamı

Madde 15 – ETKB tarafından, kursun kapsamı, ücreti, kurs yetki

belgesi verilmesi ve yetkinin iptali, sınav kuralları ile ilgili

hususları açıklayan bir ilan hazırlanarak, yönetmeliğin yürürlüğe

girmesinden sonra 6 ay içinde Resmi Gazete’de duyurulur.

 

Eğitmen Ücreti

Madde 16 – UETM tarafından, Enerji Yöneticisi kursunda ve Enerji

Verimliliği Eğitim programlarında eğitmen olarak görevlendirilecek

EİE/UETM personeline, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 176 ncı

maddesini değiştiren 21/5/1992 tarih ve 3803 sayılı Kanunda belirtilen

ders ücreti EİE bütçesinden ödenir. UETM tarafından kurs vermek üzere

yetkilendirilen kurumlarda ve üniversitelerde görevlendirileceklere

verilecek ders ücreti ise yukarıda belirtilen kanunda öngörülen

miktarda ve bu kurum ve üniversitelerin, kurslara eleman gönderecek

fabrikalardan alacağı kurs ücretinden karşılanır.

 

Üniversitelerde Enerji Yönetimi Dersi

Madde 17 – Üniversite eğitimleri sırasında, kapsamı bu

Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kurs ile paralel olan bir

sömestir süreli Enerji Yönetimi dersini almış olan mühendisler, gerekli

belgeler ile UETM ye başvurdukları takdirde, kendilerinden sadece belge

masrafı alınarak Enerji Yöneticisi Sertifikası verilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

İzleme ve Yükümlülükler

 

İzleme

Madde 18 – Bu Yönetmelikle ilgili hususlar Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı adına bu Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Elektrik

İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş bulunan

Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (EİE/UETM) tarafından izlenir ve

sonuçlar her yıl adı geçen Bakanlığa rapor edilir. Bu raporlar, UETM

tarafından görülen aksaklıkları ve giderilmesi konusundaki tavsiyeleri

içerir.

 

İzleme Yetkisi

Madde 19 – UETM, fabrikaların bu yönetmelikle getirilmiş bulunan

yükümlülüklere uyup uymadığını denetlemeye, fabrikalardan enerji

verimliliğinin tesbiti amacıyla gerekli bilgiyi toplamaya, çalışmaları

yerinde izlemeye yetkilidir.

 

Bilgilerin Gizliliği

Madde 20 – UETM tarafından elde edilen bilgilerin gizliliği

sağlanır, bilgiler ve değelendirme sonuçları hiçbir şekilde tek bir

fabrikaya ait olarak açıklanmaz, birden fazla fabrika veya sektörel

değerlendirmeler olarak yayınlanabilir. Ancak ulusal çıkarlar yahut

kamu yararına olan bilgiler, ilgili kuruluşun izni alınarak

kullanılabilir ve yayınlanabilir.

 

Enerji Tasarrufu Etütleri İçin Yetki Belgesi Verilmesi

Madde 21 – Fabrikalarda enerji tasarrufu etütleri, fabrikanın

kendi imkanları ile gerçekleştirilemediği durumlarda, UETM tarafından

yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yürütülür. Bu etütler sonucunda,

UETM’nin hazırladığı formata uygun olarak bir rapor hazırlanır.

Etütleri yürütmek üzere yetki belgesi almak isteyen kişi ve kuruluşlar,

daha önce yaptıkları işleri, mevcut eleman ve cihaz altyapısını

gösterir belgelerle UETM’ye başvururlar, yapılan inceleme sonucunda

uygun görülenlere 5 yıl geçerli yetki belgesi verilir. Yetki belgesi

olmayan kişi ve kuruluşlarca hazırlanan raporlar geçersiz sayılır.

 

Enerji Yöneticisi Olarak Atananların İsimlerinin Bildirilmesi

Madde 22 – Fabrikalara Enerji Yöneticisi olarak atanan kişelerin

isimleri, özgeçmişleri, adres-telefonları ve fabrika yönetimince

donatıldığı yetkilerle ilgili bilgi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş

tarihinden itibaren 6 ay içinde UETM’ye gönderilir ve bu bilgiler UETM

tarafından bir veri tabanında güncel olarak tutulur. Bu kişilerin

görevden alınmaları veya ayrılmaları durumunda mutlaka yeni bir

yönetici atanır ve yeni yöneticiye ait bilgiler değişiklik tarihinden

itibaren 30 gün içinde fabrika tarafından UETM’ye bildirilir.

 

Enerji Tasarrufu Projelerinin ve Uygulama Takviminin Bildirilmesi

Madde 23 – Fabrikalar, bu Yönetmeliğin 7 inci maddesi çerçevesinde

yapılan çalışmalara ait raporlarda tesbit edilen enerji tasarrufu ile

ilgili projelerini ve 8 inci maddede belirtildiği gibi enerji tasarrufu

projelerinin uygulanmasını bir takvime bağlamak üzere hazırladıkları

planlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 4 yıl

içinde UETM’ye veri tabanına kaydedilmek üzere gönderirler.

Fabrikalarca hazırlanan plan UETM’ce yetersiz bulunursa, UETM planın

revizyonunu isteyebilir.

 

SET Değerlerinin Bildirilmesi

Madde 24 – Fabrikalar, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde

belirlenen uygulama planlarının gerçekleşme durumunu ve 9 uncu maddede

belirtilen SET değerlerinin (ilk üç ana ürün için olmak üzere), yıllık

ortalamasını ve yıl içindeki en iyi performansını bir sonraki yılın

Şubat ayı içinde, UETM tarafından istenen formata uygun olarak, veri

tabanına kaydedilmek üzere gönderirler.

 

Uygulamadaki Darboğazlar Hakkında Bilgi İstenmesi

Madde 25 – Planın uygulanmasını UETM yetersiz görürse,

uygulamanın arttırılmasına katkı sağlamak üzere, teknik, mali ve diğer

darboğazlar hakkında fabrikadan bilgi isteyebilir. Böyle bir talep vuku

bulduğunda, fabrika talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 ay

içinde gerekli bilgiyi UETM’ye gönderir.

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Diğer Katkılar

Madde 26 – UETM Sanayide Enerji verimliliğinin arttırılması için

etüt, yayın, tanıtma ve eğitim çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar

sırasında fabrikalar, UETM’ye programların etkin olarak yürütülmesini

sağlamak için yardımcı olurlar.

 

Yönetmeliğin Uygulama Sorumluluğu

Madde 27 – Fabrikanın en üst yöneticisi bu Yönetmeliğin

uygulanmasından ve uygulamaların devamlılığından sorumludur. Yönetim,

fabrikada enerji verimliliğinin arttırılması için her kademedeki

çalışanın yönetmelikten haberdar olmasını ve görev kapsamları

çerçevesinde sorumluluk almasını sağlayarak, uygulamanın başarıya

ulaşması için çaba sarfeder. Fabrika yönetimi, Enerji Yöneticisinin

görevlerini etkin olarak yürütmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak ve

uygulamalarda Enerji Yöneticisinin raporla tevsik ettiği görüş ve

önerileri dikkate almak zorundadır.

 

Yürürlük

Madde 28 – 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 105 inci maddesi hükmü

uyarınca Sayıştay’ın görüşü de alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı yürütür.

 

Tablo 1

________________________________________________________________________

|                   Kaynakların Alt Isıl Değerleri ve                  |

|                 Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları                 |

|______________________________________________________________________|

|                                                             Çevrim   |

| Miktar  Enerji Kaynağı  Yoğunluk    Isıl değer   Birim     Katsayısı |

|                                                              (TEP)   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Taşkömürü                    6100        kCal/Kg     0.610   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Kok Kömürü                   7200        kCal/Kg     0.720   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Briket                       5000        kCal/Kg     0.500   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Linyit teshin                                                |

|         ve sanayi                    3000        kCal/Kg     0.300   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Linyit santral               2000        kCal/Kg     0.200   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Elbistan Linyiti             1100        kCal/Kg     0.110   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Petrokok                     7600        kCal/Kg     0.760   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Prina                        4300        kCal/Kg     0.430   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Talaş                        3000        kCal/Kg     0.300   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Kabuk                        2250        kCal/Kg     0.225   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Grafit                       8000        kCal/Kg     0.800   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Kok tozu                     6000        kCal/Kg     0.600   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Maden                        5500        kCal/Kg     0.550   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Elbistan Linyiti             1100        kCal/Kg     0.110   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Asfaltit                     4300        kCal/Kg     0.430   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Odun                         3000        kCal/Kg     0.300   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Hayvan ve Bitki                                              |

|         Artığı                       2300        kCal/Kg     0.230   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Ham Petrol                  10500        kCal/Kg     1.050   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Fuel Oil No: 4               9600        kCal/Kg     0.960   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Fuel Oil No: 5  0.920 Kg/It 10025        kCal/Kg     1.003   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Fuel Oil No: 6  0.940 Kg/It  9860        kCal/Kg     0.986   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Motorin         0.830 Kg/It 10200        kCal/Kg     1.020   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Benzin          0.735 Kg/It 10400        kCal/Kg     1.040   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Gazyağı         0.780 Kg/It  8290        kCal/Kg     0.829   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Siyah Likör                  3000        kCal/Kg     0.300   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Nafta                       10400        kCal/Kg     1.040   |

|______________________________________________________________________|

|bin m³   Doğal Gaz       0.670 Kg/m³  8250        kCal/m³     0.825   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Kok Gazı                     8220        kCal/Kg     0.820   |

|______________________________________________________________________|

|bin m³   Kok Gazı        0.490 Kg/m³  8220        kCal/m³     0.820   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   Yüksek Fırın                                                 |

|         Gazı                          791        kCal/Kg     0.080   |

|______________________________________________________________________|

|bin m³   Yüksek Fırın                                                 |

|         Gazı            1.290 Kg/m³  1019        kCal/m³     0.102   |

|______________________________________________________________________|

|bin m³   Rafineri Gazı                8783        kCal/m³     0.878   |

|______________________________________________________________________|

|bin m³   Asetilen                    14230        kCal/m³     1.423   |

|______________________________________________________________________|

|bin m³   Propan                      10200        kCal/m³     1.020   |

|______________________________________________________________________|

| 1 ton   LPG                         10900        kCal/Kg     1.090   |

|______________________________________________________________________|

|bin m³   LPG             2.477 Kg/m³ 27000        kCal/m³     2.700   |

|______________________________________________________________________|

|bin kWh  Elektrik                      860        kCal/kWh    0.086   |

|______________________________________________________________________|

|bin kWh  Hidrolik                      860        kCal/kWh    0.086   |

|______________________________________________________________________|

|bin kWh  Jeotermal                    8600        kCal/kWh    0.860   |

|______________________________________________________________________|

 

Tablo 2

 

________________________________________________________________________

|    SEKTÖR                   |        A       |          B            |

|_____________________________|________________|_______________________|

|                             |     ENERJİ     |                       |

|                             |     KONTROL    |        ENERJİ         |

|    ALTSEKTÖR                |     BİRİMİ     |      YÖNETİCİSİ       |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    METAL ANA SANAYİİ                                                 |

|______________________________________________________________________|

|    Demir Çelik Sanayii      |  >50 000 TEP   |  50 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Alüminyum Sanayii        |  >200 000 TEP  | 200 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Bakır Sanayii            |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Diğer Metal Sanayii      |  >20 000 TEP   |  20 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    TOPRAK ANA SANAYİİ                                                |

|______________________________________________________________________|

|    Çimento Sanayii          |  >50 000 TEP   |  50 000 – 10 000 TEP  |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Cam Sanayii              |  >20 000 TEP   |  20 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Tuğla Kiremit Sanayii    |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Seramik Sanayii          |  >30 000 TEP   |  30 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Diğer Topraktan Mamul    |                |                       |

|    Madde Üretim Sanayii     |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    KİMYA ANA SANAYİİ                                                 |

|______________________________________________________________________|

|    Kimyasal Gübre Sanayii   |  >15 000 TEP   |  15 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Petrokimya Sanayii       |  >400 000 TEP  |                       |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Ana Kimyasal Maddeler    |                |                       |

|    Üretim Sanayii           |  >15 000 TEP   |                       |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Lastik Sanayii           |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    İlaç Sanayii             |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Temizlik Maddeleri       |                |                       |

|    Üretim Sanayii           |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Boya, Vernik ve Lak      |                |                       |

|    Üretim Sanayi            |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Diğer Kimyasal Maddeler  |                |                       |

|    Üretim Sanayii           |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    GIDA  ANA SANAYİİ                                                 |

|______________________________________________________________________|

|    Şeker Üretimi ve         |                |                       |

|    Tasfiyesi                |  >40 000 TEP   |  40 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Bitkisel ve Hayvansal    |                |                       |

|    Yağ Üretimi Sanayii      |  >20 000 TEP   |  20 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    İçki Üretimi Sanayii     |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Çay Üretimi Sanayii      |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Un ve Unlu Mamuller      |                |                       |

|    Üretim Sanayii           |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Süt ve Sütten Mamul      |                |                       |

|    Maddeler Üretim Sanayii  |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Diğer Gıda Maddeleri     |                |                       |

|    Sanayii                  |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    TEKSTİL ANA SANAYİİ                                               |

|______________________________________________________________________|

|    İplik Dokuma ve Basma    |                |                       |

|    Sanayii                  |  >20 000 TEP   |  20 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Halı ve Kilim Sanayii    |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Örme ve Konfeksiyon      |                |                       |

|    Sanayii                  |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Diğer Tekstil Sanayii    |  >50 000 TEP   |  50 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    KAĞIT ANA SANAYİİ                                                 |

|______________________________________________________________________|

|    Kağıt ve Selüloz Üretim  |                |                       |

|    Sanayii                  |  >40 000 TEP   |  40 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Karton ve Mukavva Üretim |                |    >=2 000 TEP        |

|    Sanayii                  |                |                       |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    METAL EŞYA ANA SANAYİİ                                            |

|______________________________________________________________________|

|    Otomotiv Yan Sanayii     |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Makina İmalat Sanayii    |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Otomotiv Sanayii         |  >50 000 TEP   |  50 000 – 2 000 TEP   |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Dayanıklı Tüketim Malları|                |                       |

|    Üretim Sanayii           |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    Diğer Metal Eşya İmalat  |                |                       |

|    Sanayii                  |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|

|    ORMAN ANA SANAYİİ                                                 |

|______________________________________________________________________|

|    Ağaç Sanayii             |                |    >=2 000 TEP        |

|_____________________________|________________|_______________________|