1. AMAÇ

 

Bu prosedürün amacı çevre yönetim sisteminin bir bütün olarak değerlendirilmesi, ISO 14001:2004 koşulları, çevre politikası ve bu politika doğrultusundaki hedeflerine ulaşmak için izlediği yolun uygunluk ve  etkinliğinin yönetim tarafından kontrol edilmesi için bir yöntem oluşturmaktır.

 

 1. KAPSAM

 

Firmamız’ ın faaliyet gösterdiği tüm birimleri ve çevre yönetim sisteminin tüm uygulamalarına yönelik olarak bu prosedür uygulanır.

 

 1. REFERANSLAR

 

ISO 14001 Madde 4.6

 

 1. TANIMLAR

 

Bakınız ÇYS-06-T01 Çevre Yönetim Sistemi Tanımları

 

 1. SORUMLULUKLAR

 

5.1 Prosedürün onaylanması

 

Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

 

5.2 Prosedürün yürütülmesi

 

Yönetim ÇYS temsilcisi bu prosedürün yürütülmesinden sorumludur.

 

Gözden geçirme komitesi üyeleri yapılacak çalışmalara aktif katılım göstermekle yükümlüdürler.

 

Tüm çalışanları gözden geçirme komitesinde alınan kararların uygulamaya geçirilmesinden sorumludur.

 

 

 

 1. PROSEDÜR

 

6.1 Gözden geçirme komitesinin oluşumu

 

Gözden geçirme komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur :

 • Genel Müdür
 • Teknik Müdür
 • Proje Müdürleri
 • Şantiye Şefleri
 • Muhasebe Müdür
 • Makina İşletme İkmal Şefi
 • Finansman şefi
 • Personel ve İdari İşler Şefi
 • Yönetim ÇYS Temsilcisi

 

6.2 Gözden geçirme komitesinin toplanması

 

Gözden geçirme komitesi yılda bir kez her yıl İç Tetkikler bitirildikten sonra, bir ay içerisinde  ayında olağan toplantısını yapar. Toplantının düzenlenmesine ilişkin tüm etkinlikler Yönetimin ÇYS temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Toplantıya Genel Müdür başkanlık eder. Gerekli hallerde toplantıya komite üyesi olmayan şirket personeli de davet edilebilir. Yönetim ÇYS temsilcisi gereken hallerde komiteyi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

 

6.3 Toplantı gündemi

 

Gözden geçirme komitesi toplantı gündemi her toplantı öncesinde Yönetim ÇYS Temsilcisi tarafından belirlenir ve komite üyelerinin toplantıya hazırlıklı olarak gelebilmeleri için toplantı tarihinden en az iki  işgünü önce ilgililere dağıtılır. Bunun dışında Yönetimin ÇYS Temsilcisi toplantıya getireceği doküman, rapor vb. belgeleri içeren bir dosyayı oluşturur ve  toplantıya katılanlara gündem ekinde dağıtır.

 

Aşağıda belirtilen konular toplantı gündeminde yer alabilir ancak toplantının bu konularla sınırlı kalma zorunluluğu yoktur:

 

 • Çevre mevzuatı gelişmeleri ve şirketin söz konusu mevzuatı uygulayabilme yeterliliği
 • Müşteriler ve resmi otoriteler ile çevre konusundaki ilişkiler ve problemli noktalar
 • Birimlerdeki çevre uygulamalarının genel performansı ve şirket politika ve hedeflerine uygunluğu
 • Büyük ölçekli çevre etkilerinin ve kazalarının değerlendirilmesi,
 • Birimlerde yapılan ÇYS tetkiklerinin sonuçları,
 • Birimlerde sürdürülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başarısı,
 • Sistematik olarak sürmekte olan ve arzu edilen seviyede giderilemeyen ÇYS uygunsuzluk durumları,
 • ÇYS eğitim çalışmaları ve mevcut personelin ÇYS yeterliliğinin değerlendirilmesi,
 • Personelin çevre konusundaki görüş, öneri, şikayet ve talepleri,
 • çevre politikası ve yönetim sisteminin yeterliliğinin ve olası değişiklik gerektiren noktaların değerlendirilmesi,

 

6.4 Toplantı raporu ve faaliyet planı

 

Yönetim ÇYS temsilcisi  gözden geçirme toplantılarının raportörüdür.    

 

Yönetim ÇYS temsilcisi toplantıdan alınan kararları ve bu kararların gerektirdiği faaliyetlerin programını içeren bir rapor düzenler.

 

Toplantı esnasında alınan kararlara ilişkin görevlendirmeler ve ilgili faaliyetlere ilişkin süre beklentileri de genel hatlarıyla ortaya konulmuş olmalıdır. Yönetim ÇYS temsilcisi ilgili çalışanlarla da istişare ederek faaliyet programını bu çerçevede hazırlar.

 

Hazırlanan rapor Genel Müdür ’ün onayı alındıktan sonra komite üyelerine ve planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili personele dağıtılır.

 

6.5 Gözden geçirme kararlarının izlenmesi

 

Yönetimin ÇYS temsilcisi toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yapılması       gereken faaliyetlerin koordinasyonu ve takibinden sorumludur. Bu faaliyetlerin yürütülmesi boyunca alınan sonuçlar veya arzu edilen seviyede çözüm getirilemeyen konular Yönetim ÇYS temsilcisi tarafından raporlanır ve gözden geçirme komitesi üyelerine dağıtılır. Yönetim ÇYS temsilcisi bu raporlarda değerlendirme ve önerilerine de yer vermelidir.

 

Gözden geçirme toplantı raporu ve faaliyetlerin izlenmesi için hazırlanan raporların formatı serbesttir.

 

 

6.6 Bağlı dokümanlar

 

 • Gözden Geçirme Toplantısı Raporu
 • Gözden Geçirme Toplantısı Kararları Faaliyet Takip Raporu

 

 1. REVİZYON KAYITLARI

 

Tarih

Rev.

Açıklama

Sorumlu